Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pravidlá týkajúce sa zmlúv o predaji tovaru uzavretých medzi predávajúcimi a spotrebiteľmi

Pravidlá týkajúce sa zmlúv o predaji tovaru uzavretých medzi predávajúcimi a spotrebiteľmi

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica (EÚ) 2019/771 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Jeho cieľom je zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu a zároveň poskytovať spotrebiteľom vysokú úroveň ochrany. Tento cieľ dosahuje stanovením určitých spoločných pravidiel týkajúcich sa kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcimi a spotrebiteľmi.

Tieto pravidlá sa týkajú:

 • súladu tovaru so zmluvou,
 • prostriedkov nápravy v prípade nesúladu,
 • spôsobov uplatnenia týchto prostriedkov nápravy,
 • obchodných záruk.

HLAVNÉ BODY

Právny predpis sa vzťahuje na kúpne zmluvy* o dodaní tovaru* uzatvorené medzi spotrebiteľom a predávajúcim.

Táto smernica sa nevzťahuje na:

 • dodanie digitálneho obsahu* alebo digitálnych služieb*, pokiaľ nie je súčasťou tovaru alebo s ním nie je prepojený, nie je nevyhnutný na to, aby tovar plnil svoju funkciu, a neposkytuje sa spolu s tovarom na základe kúpnej zmluvy (tovar s digitálnymi prvkami),
 • žiadny hmotný nosič používaný výhradne ako nosič digitálneho obsahu (napr. CD, DVD atď.).

Predávajúci musí zabezpečiť, že tovar dodaný spotrebiteľovi je v súlade s kúpnou zmluvou:

 • spĺňa zmluvne dohodnuté podmienky, napr. zodpovedá opisu, druhu, je v množstve a kvalite a vyznačuje sa funkčnosťou vyžadovanými v zmluve, je vhodný na dohodnutý účel atď., a
 • spĺňa objektívne kritériá súladu, t. j.:
  • je vhodný na účely, na ktoré sa podobný tovar bežne používa,
  • zodpovedá vzorke alebo modelu, ktoré boli predstavené spotrebiteľovi,
  • je dodaný spolu s príslušenstvom, návodom a v balení, ktoré môže spotrebiteľ odôvodnene očakávať, a
  • má vlastnosti a prvky, ktoré môže spotrebiteľ odôvodnene očakávať.

Predávajúci zodpovedajú za akýkoľvek nesúlad, ktorý sa prejaví do dvoch rokov od dodania tovaru. V prvom roku spotrebiteľ nemusí dokazovať, že nedostatky existovali už v čase dodania.

V prípade tovaru s digitálnymi prvkami:

 • predávajúci musia spotrebiteľa informovať o všetkých aktualizáciách a dodávať mu tieto aktualizácie, ktoré sú potrebné na zachovanie súladu uvedeného tovaru počas doby, ktorú spotrebiteľ môže odôvodnene očakávať, pokiaľ sa digitálne prvky tovaru nedodávajú nepretržite, pričom v takom prípade by sa aktualizácie mali poskytovať dodávať počas celého obdobia dodávania,
 • predávajúci zodpovedajú za akýkoľvek nesúlad, ktorý sa prejaví do dvoch rokov od dodania tovaru, pokiaľ sa digitálne prvky nemajú dodávať nepretržite počas dlhšieho obdobia a v takom prípade predávajúci nesie zodpovednosť počas celého obdobia dodávania.

V prípade chybného tovaru („nesúlad“) majú spotrebitelia nárok na tieto prostriedky nápravy:

 • možnosť výberu medzi bezplatnou opravou a bezplatnou výmenou tovaru, v primeranom čase a bez závažnejších ťažkostí. Pokiaľ zvolený prostriedok nápravy nie je nemožný alebo by spôsobil predávajúcemu neprimerané náklady, predávajúci môže poskytnúť alternatívny prostriedok nápravy,
 • primeraná zľava z ceny,
 • ukončenie zmluvy, okrem prípadov, keď je nedostatok iba zanedbateľný.

Obchodné záruky:

 • sú pre poskytovateľa záruky záväzné za podmienok stanovených v záručnom liste a v rámci súvisiacej reklamy, podľa toho, ktoré z podmienok sú výhodnejšie pre spotrebiteľa,
 • musia byť formulované v jasnom a zrozumiteľnom jazyku a spotrebiteľovi sa musia poskytnúť tak, aby boli dostupné na budúce použitie,
 • obsahujú:
  • potvrdenie, že spotrebiteľ má v prípade akýchkoľvek nedostatkov zákonný nárok na bezplatné prostriedky nápravy zo strany predávajúceho,
  • názov a adresu poskytovateľa záruky,
  • postup plnenia záruky a jej podmienky.

KRAJINY EÚ MÔŽU:

 • vylúčiť použitý tovar predávaný na verejných dražbách a živé zvieratá z rozsahu pôsobnosti smernice,
 • upraviť aspekty všeobecného zmluvného práva alebo právo na náhradu škody, pokiaľ nie sú upravené v smernici,
 • umožniť spotrebiteľom, aby si zvolili konkrétny prostriedok nápravy, ak sa nesúlad tovaru prejaví do 30 dní po dodaní, alebo zachovať osobitné pravidlá týkajúce sa záruk na skryté nedostatky.

Krajiny EÚ:

 • nesmú uplatňovať opatrenia vrátane prísnejších či menej prísnych ustanovení na ochranu spotrebiteľov, ktoré sa odchyľujú od ustanovení smernice,
 • majú možnosť uplatňovať dlhšie obdobia zodpovednosti predávajúceho, ako sú lehoty stanovené v smernici,
 • môžu zaviesť ustanovenia stanovujúce, že na to, aby spotrebiteľ mohol uplatniť svoje práva spotrebiteľa, musí informovať predávajúceho o nesúlade v lehote do dvoch mesiacov zistenia nedostatku,
 • zabezpečia, aby existovali primerané a účinné prostriedky na zabezpečenie súladu so smernicou,
 • informujú spotrebiteľov o ich právach podľa tejto smernice a o prostriedkoch na ich presadzovanie,
 • do 1. júla 2021 prijmú a uverejnia opatrenia stanovené v smernici.

Európska komisia Európskemu parlamentu, RadeEurópskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru do 12. júna 2024 predloží správu o vykonávaní smernice.

Zrušenie

Smernicou (EÚ) 2019/771 sa zrušuje a nahrádza smernica 1999/44/ES (smernica o predaji spotrebného tovaru a zárukách naň), a to od 1. januára 2022.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Krajiny EÚ musia tieto pravidlá uplatňovať od 1. januára 2022.

KONTEXT

 • Cieľom smernice je nastoliť správnu rovnováhu medzi vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa a väčšou konkurencieschopnosťou podnikov a zároveň dodržiavať zásadu subsidiarity. Smernica je súčasťou stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorá stanovuje rozsiahly rámec na podporu integrácie digitálneho rozmeru do vnútorného trhu.
 • Smernica dopĺňa smernicu (EÚ) 2019/770, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa dodávania digitálneho obsahu a digitálnych služieb vrátane digitálneho obsahu, ktorý sa dodáva na hmotnom nosiči (ako sú DVD, CD, USB kľúče a pamäťové karty).
 • Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Kúpna zmluva: zmluva, na základe ktorej predávajúci prevedie vlastníctvo tovaru na spotrebiteľa výmenou za uhradenie jeho ceny.
Tovar:
 • akýkoľvek hmotný hnuteľný predmet vrátane vody, plynu a elektriny, keď sa predávajú v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve,
 • akýkoľvek hmotný hnuteľný predmet, ktorý obsahuje digitálny obsah alebo digitálnu službu alebo je s digitálnym obsahom alebo digitálnou službou prepojený takým spôsobom, že absencia uvedeného digitálneho obsahu alebo digitálnej služby by bránila tovaru plniť jeho funkcie (ďalej len „tovar s digitálnymi prvkami“).
Digitálny obsah: dáta, ktoré sa vyprodukujú a dodajú v digitálnej forme.
Digitálna služba:
 • služba, ktorá spotrebiteľovi umožňuje vytvárať, spracúvať alebo uchovávať údaje v digitálnej forme alebo mať k takýmto údajom prístup, alebo
 • služba, ktorá umožňuje výmenu údajov v digitálnej forme alebo akúkoľvek inú interakciu s údajmi v digitálnej forme, ktoré nahráva alebo vytvára spotrebiteľ alebo iní používatelia uvedenej služby.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES a zrušuje smernica 1999/44/ES (Ú. v. EÚ L 136, 22.5.2019, s. 28 – 50)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb (Ú. v. EÚ L 136, 22.5.2019, s. 1 – 27)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1128 zo 14. júna 2017 o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 1 – 11)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) 2017/1128 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Smernica 1999/44/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar (Ú. v. ES L 171, 7.7.1999, s. 12 – 16)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 10.09.2019

Top