EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín

Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Cieľom nariadenia je bojovať proti škodcom a chorobám rastlín v rámci režimu zdravia rastlín EÚ efektívnejšími opatreniami so zámerom chrániť EÚ a jej rastliny, zabezpečiť bezpečné obchodovanie a zmierniť vplyv zmeny klímy, aj prostredníctvom:

  • lepšej ochrany krajiny, lesov a iných zelených plôch, nižšej potreby používania pesticídov,
  • jednoduchšej a transparentnejšej dokumentácie pre pestovateľov a poľnohospodárov, lepšej ochrany úrody,
  • finančnej podpory dohľadu, eradikácie a zamedzenia šírenia.

HLAVNÉ BODY

  • Zdravie rastlín ohrozujú druhy škodlivé pre rastliny a rastlinné produkty a v dôsledku globalizácie obchodu a zmeny klímy hrozí väčšie riziko, že budú zavlečené do EÚ. V nariadení sa stanovujú kroky na určenie rizík, ktoré títo škodcovia predstavujú, a na zníženie rizík na prijateľnú úroveň rastlinolekárskymi opatreniami*.

Karanténni škodcovia

Na určenie karanténnych škodcov sú stanovené kritériá. Je nutné predchádzať zavlečeniu týchto škodcov a zabrániť ich rozšíreniu v EÚ. Karanténni škodcovia chránenej zóny sú takí škodcovia, v prípade ktorých je potrebná kontrola len v častiach EÚ.

Prioritní škodcovia

  • Prioritní škodcovia sú takí škodcovia, ktorých možný hospodársky, environmentálny alebo sociálny vplyv je pre EÚ najzávažnejší. Na prioritných škodcov sa uplatňujú osobitné ustanovenia, najmä lepšie informovanie verejnosti, prieskumy, pohotovostné plány, simulačné cvičenia, akčné plány eradikácie a spolufinancovanie opatrení EÚ.
  • Každá krajina EÚ vypracuje plán pre každého prioritného škodcu, ktorý dokáže preniknúť na jej územie a usídliť sa na ňom, s informáciami o rozhodovacích procesoch, postupoch a protokoloch, ktoré sa majú dodržiavať. Pohotovostné plány sa poskytujú Európskej komisii, ostatným krajinám EÚ a príslušným odborníkom prostredníctvom internetu. Simulačné cvičenia sa vykonávajú v závislosti od úrovne rizika, ktoré škodca predstavuje.

Rastlinné pasy a rastlinolekárske osvedčenia

  • V nariadení sa ustanovuje systém pre uvedenie rastlín a rastlinných produktov a iného materiálu, ktorý môže byť infikovaný škodlivými organizmami (napríklad pôda alebo iné pestovateľské substráty) a môže predstavovať neprijateľné rastlinolekárske riziko, do EÚ a pre ich pohyb nej. Nové pravidlá rozširujú, zjednodušujú a harmonizujú existujúcu schému rastlinných pasov, ktoré sú potrebné pre všetky presuny medzi profesionálnymi prevádzkovateľmi vo vnútri EÚ. Vyžadujú tiež, aby boli príslušní profesionálni prevádzkovatelia registrovaní, s cieľom zaručiť ľahšie kontroly a lepšiu vysledovateľnosť.
  • Rastlinolekárske osvedčenia, ktoré potvrdzujú súlad s právnymi predpismi EÚ, sa vyžadujú pre široký rad rastlín, rastlinných produktov alebo iných materiálov náchylných na infekciu.
  • Osvedčenie pred vývozom sa vydáva na zabezpečenie výmeny informácií medzi krajinami EÚ v prípade, že sa rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet presúva pred vývozom mimo EÚ cez viac ako jednu krajinu EÚ.

Dovoz

Zámerom nariadenia je predchádzať zavlečeniu škodcov do EÚ. Stanovuje opatrenia založené na vyhodnotení rizika a preventívne opatrenia zamerané na ochranu EÚ pred škodcami, ktorí by sa mohli zavliecť prostredníctvom rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu s pôvodom mimo EÚ, a to na základe predbežného vyhodnotenia rizika.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Rastlinolekárske opatrenie: úradné opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť zavlečeniu alebo rozširovaniu karanténnych škodcov alebo obmedziť hospodársky vplyv regulovaných nekaranténnych škodcov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4 – 104)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) 2016/2031 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35 – 55)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1 – 32)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23 – 40)

Posledná aktualizácia 12.07.2019

Top