EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Poľnohospodársky a potravinový dodávateľský reťazec – nekalé obchodné praktiky vo vzťahoch medzi podnikmi

Poľnohospodársky a potravinový dodávateľský reťazec – nekalé obchodné praktiky vo vzťahoch medzi podnikmi

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica (EÚ) 2019/633 o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • V smernici sa stanovuje minimálny zoznam zakázaných nekalých obchodných praktík vo vzťahoch medzi odberateľmi a dodávateľmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci a stanovujú sa minimálne pravidlá týkajúce sa ich presadzovania.
 • Jej cieľom je zastaviť vykorisťovanie malých a stredných dodávateľov väčšími podnikmi z dôvodu slabšej vyjednávacej pozície malých a stredných dodávateľov a zabrániť prenášaniu nákladov súvisiacich s takýmito praktikami na prvovýrobcov.

HLAVNÉ BODY

Pravidlá majú chrániť malých a stredných dodávateľov, ako aj dodávateľov, ktorí nie sú malými a strednými podnikmi, ktorých ročný obrat však neprevyšuje 350 miliónov EUR. Ochrana závisí od relatívnej veľkosti dodávateľa a odberateľa vyjadrená výškou ročného obratu. Títo dodávatelia sa na základe obratu rozdeľujú na päť podkategórií:

 • do 2 miliónov EUR,
 • 2 – 10 miliónov EUR,
 • 10 – 50 miliónov EUR,
 • 50 – 150 miliónov EUR a
 • 150 – 350 miliónov EUR.

Zákaz nekalých obchodných praktík

Smernicou sa za všetkých okolností zakazujú tieto nekalé obchodné praktiky:

 • platba za poľnohospodárske a potravinové výrobky rýchlo podliehajúce skaze neskôr ako za 30 dní,
 • platba za ostatné poľnohospodárske a potravinové výrobky neskôr ako za 60 dní,
 • zrušenia objednávok poľnohospodárskych a potravinových výrobkov rýchlo podliehajúcich skaze v krátkom časovom predstihu,
 • jednostranné zmeny podmienok dohody o dodávkach zo strany odberateľa,
 • odberateľ vyžaduje platby, ktoré nesúvisia s predajom poľnohospodárskych a potravinových výrobkov,
 • odberateľ vyžaduje platby za znehodnotenie alebo za stratu poľnohospodárskych a potravinových výrobkov, ak takéto znehodnotenie alebo strata nie sú spôsobené nedbalosťou ani zavinením dodávateľa,
 • odmietnutie odberateľa písomne potvrdiť zmluvu o dodávkach napriek žiadosti dodávateľa,
 • zneužitie obchodných tajomstiev dodávateľa odberateľom,
 • odvetné obchodné opatrenia odberateľa proti dodávateľovi v prípade, že dodávateľ uplatňuje svoje zmluvné alebo zákonné práva,
 • prenesenie nákladov na preskúmanie sťažností spotrebiteľov týkajúcich sa predaja výrobkov dodávateľa, napriek tomu, že sa na strane dodávateľa nevyskytla žiadna nedbanlivosť ani zavinenie.

Smernicou sa zakazujú tieto nekalé obchodné praktiky, okrem prípadu, ak sa dodávateľ a odberateľ jasne a jednoznačne dohodli:

 • odberateľ vráti nepredané poľnohospodárske a potravinové výrobky dodávateľovi bez toho, aby za tieto nepredané výrobky alebo za ich zlikvidovanie či za oboje zaplatil,
 • dodávateľovi sa účtuje platba, ktorou sa podmieňuje skladovanie jeho poľnohospodárskych a potravinových výrobkov, ich vystavovanie alebo zaradenie do ponuky alebo sprístupnenie takýchto výrobkov na trhu,
 • odberateľ požaduje, aby dodávateľ znášal náklady na akékoľvek zľavy poľnohospodárskych a potravinových výrobkov, ktoré odberateľ predáva v rámci akcií,
 • odberateľ požaduje od dodávateľa, aby zaplatil za reklamu alebo za marketing poľnohospodárskych a potravinových výrobkov, ktoré odberateľ realizuje,
 • odberateľ účtuje dodávateľovi platbu za personál na úpravu priestorov používaných na predaj výrobkov dodávateľa.

Sťažnosti a dôvernosť

Krajiny EÚ vymenujú vnútroštátne orgány presadzovania práva. Dodávatelia môžu podať sťažnosti buď orgánu presadzovania práva vo vlastnej krajine, alebo orgánu presadzovania práva v krajine, z ktorej pochádza odberateľ podozrivý z uplatnenia zakázanej obchodnej praktiky.

Ak sa dodávateľ obráti na orgán presadzovania práva, tento orgán musí prijať nevyhnutné opatrenia na ochranu totožnosti sťažovateľa alebo iných informácií, ktorých zverejnenie by poškodzovalo záujmy sťažovateľa alebo dodávateľov.

Právomoci príslušných orgánov

Orgány presadzovania práva musia mať právomoci a odborné znalosti na to, aby mohli:

 • začať a vykonávať vyšetrovania,
 • požadovať informácie od odberateľov a dodávateľov,
 • vykonávať neohlásené kontroly na mieste,
 • v prípade potreby nariadiť ukončenie zakázanej obchodnej praktiky,
 • nariadiť alebo začať konanie na účely uloženia pokút a iných sankcií a predbežných opatrení proti podniku, ktorý zákaz porušil,
 • uverejňovať rozhodnutia.

Krajiny EÚ môžu podporovať dobrovoľné používanie účinných a nezávislých mechanizmov alternatívneho riešenia sporov.

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby orgány presadzovania práva účinne spolupracovali navzájom a s Komisiou a poskytovali si vzájomnú pomoc pri vyšetrovaniach, ktoré majú cezhraničný rozmer.

Európskej komisii pomáha Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov zriadený nariadením (EÚ) č. 1308/2013 (pozri zhrnutie s názvom Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov v EÚ).

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

V krajinách EÚ má byť transponovaná do 1. mája 2021. Krajiny EÚ musia opatrenia uplatňovať od 1. novembra 2021.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 25.4.2019, s. 59 – 72)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2016, s. 1 – 18)

Následné zmeny smernice (EÚ) 2016/943 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671 – 854)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (Ú. v. EÚ L 48, 23.2.2011, s. 1 – 10)

Posledná aktualizácia 29.08.2019

Top