EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Obnoviteľná energia

Obnoviteľná energia

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Smernica prepracúva a zrušuje predchádzajúce právne predpisy [smernicu 2009/28/ES, smernicu (EÚ) 2015/1513 a smernicu Rady 2013/18/EÚ].
 • Ustanovuje spoločný systém na podporu energie z obnoviteľných zdrojov* naprieč jednotlivými odvetviami. Jej cieľom je predovšetkým:
  • stanoviť záväzný cieľ EÚ pre jej podiel v energetickom mixe v roku 2030,
  • po prvý raz regulovať samospotrebu a
  • ustanoviť spoločný súbor pravidiel pre používanie obnoviteľných zdrojov na výrobu elektriny, tepla a chladu a v doprave v EÚ.
 • Zvýšené využívanie energie z obnoviteľných zdrojov bude dôležité v boji proti zmene klímy, pri ochrane nášho životného prostredia a znižovaní našej energetickej závislosti a prispeje tiež k vedúcej úlohe EÚ v oblasti technológií a priemyslu a k vytváraniu pracovných miest a rastu, a to aj vo vidieckych a izolovaných oblastiach.

HLAVNÉ BODY

Podpora obnoviteľných foriem energie je jedným z cieľov energetickej politiky EÚ. Väčšie využívanie energie z obnoviteľných zdrojov je dôležitou súčasťou balíka opatrení potrebných na zníženie emisií skleníkových plynov a na dodržanie Parížskej dohody o zmene klímy z roku 2015 a rámca politík Únie v oblasti klímy a energetiky (2020 až 2030).

Táto prepracovaná smernica je spolu s revidovanou smernicou o energetickej efektívnosti a novým nariadením o riadení súčasťou balíka opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov, ktorý má za cieľ poskytnúť nové, komplexné pravidlá pre reguláciu energetiky na ďalšie desaťročie.

Smernica:

 • zabezpečuje, aby bol záväzný cieľ EÚ dosiahnutý nákladovo efektívne,
 • ustanovuje stabilný, trhovo orientovaný európsky prístup k elektrine z obnoviteľných zdrojov,
 • poskytuje dlhodobú istotu pre investorov a urýchľuje postupy súvisiace s povoleniami na výstavbu projektov,
 • umožňuje spotrebiteľom zapojiť sa do energetickej transformácie prostredníctvom práva vyrábať vlastnú obnoviteľnú energiu,
 • zvyšuje využívanie obnoviteľných zdrojov v odvetví vykurovania a chladenia a v odvetví dopravy,
 • posilňuje kritériá udržateľnosti pre bioenergiu.

Smernica zahŕňa:

 • záväzný celkový cieľ EÚ na rok 2030 na úrovni aspoň 32 % energie z obnoviteľných zdrojov,
 • pravidlá pre nákladovo efektívnu a trhovú finančnú podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov,
 • ochranu systémov podpory pred zmenami, ktoré ohrozujú existujúce projekty,
 • mechanizmy spolupráce medzi krajinami EÚ a medzi krajinami EÚ a krajinami mimo EÚ,
 • zjednodušenie administratívnych postupov pre projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov (vrátane jednotných kontaktných miest, lehôt a digitalizácie),
 • lepší systém potvrdenia o pôvode rozšírený na všetky obnoviteľné zdroje,
 • pravidlá, ktoré spotrebiteľom umožňujú vyrábať si vlastnú elektrinu, či už individuálne alebo v rámci komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov, bez zbytočných obmedzení,
 • v odvetví vykurovania a chladenia:
  • ročné zvýšenie podielu obnoviteľnej energie v odvetví o 1,3 percentuálneho bodu
  • právo odpojiť sa od neúčinných diaľkových systémov vykurovania a chladenia a
  • prístup ako tretej strany pre dodávateľov tepla a chladenia z obnoviteľných zdrojov a z odpadu k diaľkovým sieťam na vykurovanie a chladenie,
 • v odvetví dopravy:
  • záväzný cieľ na úrovni 14 %
  • s osobitným podcieľom pre pokročilé biopalivá na úrovni 3,5 % a
  • limitmi pre konvenčné biopalivá a biopalivá s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy*,
 • posilnené kritériá udržateľnosti EÚ pre bioenergiu rozšírením rozsahu ich pôsobnosti na všetky palivá vyrobené z biomasy bez ohľadu na ich konečné energetické využitie.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 24. decembra 2018 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ má byť transponovaná do 30. júna 2021.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Energia z obnoviteľných zdrojov: energia z obnoviteľných nefosílnych zdrojov, a to veterná, slnečná (tepelná a fotovoltaická), aerotermálna, geotermálna, hydrotermálna, teplo z okolia, energia z prílivu, vĺn a iná energia oceánu, vodná energia, biomasa, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd a bioplyn.
Riziko nepriamej zmeny využívania pôdy: zmeny vo využívaní pôdy súvisiace s pestovaním väčšieho množstva plodín na etanol alebo bionaftu v reakcii na zvýšený celosvetový dopyt po biopalivách. Môžu mať neúmyselné dôsledky vrátane vyššieho uvoľňovania emisií uhlíka.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82 – 209)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1 – 77)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 210 – 230)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1 – 56)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16 – 62)

Posledná aktualizácia 31.01.2019

Top