EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nové rozpočtové pravidlá, ktorými sa riadi rozpočet EÚ (nariadenie o rozpočtových pravidlách)

Nové rozpočtové pravidlá, ktorými sa riadi rozpočet EÚ (nariadenie o rozpočtových pravidlách)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ, Euratom) 2018/1046 – rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Nariadením sa aktualizujú a zjednodušujú pravidlá pre vypracúvanie a vykonávanie rozpočtu EÚ.
 • Celkový počet pravidiel sa ním znižuje na polovicu, pravidlá sú stručné a ľahšie sa uplatňujú. Pôvodné pravidlá uplatňovania sú teraz spojené s nariadením o rozpočtových pravidlách do jediného súboru pravidiel.
 • Vďaka zmenám je celý postup ľahšie použiteľný pre príjemcov aj správcov finančných prostriedkov EÚ.

HLAVNÉ BODY

Nové nariadenie EÚ o rozpočtových pravidlách:

 • nahrádza predchádzajúce zložité pravidlá a postupy jediným súborom pravidiel a umožňuje tak ľahší prístup k financovaniu EÚ, jednoduchšie vykonávanie a dôslednejšie zameranie na výsledky,
 • pomáha žiadateľom o financovanie EÚ tým, že
  • znižuje množstvo informácií potrebných pri žiadosti o financovanie EÚ,
  • umožňuje, aby sa informácie a dôkazy poskytli len raz a používali opakovane,
  • využíva zjednodušené formy grantov, napríklad jednorazovú platbu, paušálnu sadzbu a jednotkové náklady,
  • sústreďuje financovanie viac na výsledky než na skutočné náklady,
 • uľahčuje prístup jediného auditu s cieľom predchádzať duplicite a viacnásobným kontrolám, a to
  • opätovným používaním informácií, ktoré už majú k dispozícii inštitúcie EÚ, riadiace orgány a iné subjekty,
  • vzájomným využívaním existujúcich auditov, ktoré vykonali nezávislí audítori v súlade s medzinárodne uznávanými zásadami, a posúdení, ktoré vykonala Európska komisia a iné subjekty vrátane vnútroštátnych orgánov a spoľahlivých partnerov, ako sú Organizácia Spojených národov a Svetová banka,
 • posilňuje opatrenia proti podvodom, a to
  • zameraním kontrol a auditov na potenciálne podozrivé projekty, ochranou pred vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a praním špinavých peňazí tak, že bráni používaniu schránkových spoločností* sídliacich v daňových rajoch,
  • rozšírením pravidiel konfliktu záujmov na orgány krajín EÚ, ktoré dostávajú finančné prostriedky EÚ,
  • dobrovoľným zverejňovaním identity zúčastnených strán.

Ročné rozpočtové lehoty (v praxi sa Európsky parlament, Rada a Komisia snažia predložiť dokumenty skôr, aby postup prebiehal hladko)

 • Do 1. júla: každá inštitúcia EÚ zašle Komisii svoje odhadované príjmy a výdavky na nasledujúci rok.
 • Do 1. septembra: Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh rozpočtu.
 • Do 1. októbra: Rada predloží Európskemu parlamentu svoje stanovisko k návrhu rozpočtu.
 • Do 18. decembra: Rada a Európsky parlament sa dohodnú na rozpočte na nasledujúci rok.

Delegované akty

Komisia prijala na základe nariadenia o rozpočtových pravidlách dva delegované akty:

 • nariadením (EÚ) 2019/715 sa ustanovuje rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre orgány EÚ uvedené v článku 70 nariadenia o rozpočtových pravidlách (predovšetkým decentralizované agentúry),
 • nariadenie (EÚ) 2019/887 obsahuje vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 71 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Tieto delegované akty nahrádzajú predchádzajúce nariadenia pre uvedené subjekty.

Nové pravidlá posilňujú správu týchto subjektov, napríklad pokiaľ ide o zabránenie vzniku konfliktu záujmov. Všetky dotknuté subjekty musia prijať rozpočtové pravidlá na základe týchto dvoch delegovaných aktov. Môžu sa od nich odchýliť len vtedy, keď to vyžadujú ich osobitné potreby, a po predchádzajúcom súhlase Komisie.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Väčšina nových pravidiel sa uplatňuje od 2. augusta 2018. Všetky výnimky sú uvedené v článku 282 nariadenia.

KONTEXT

 • V ročnom rozpočte EÚ sa plánujú a schvaľujú všetky príjmy a výdavky EÚ na nasledujúci rozpočtový rok (od 1. januára do 31. decembra). Príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe.
 • Rozsiahle interné a externé kontroly sú určené na prevenciu a opravu finančných chýb alebo podvodov. Páchatelia čelia finančným sankciám. Totožnosť príjemcov finančných prostriedkov EÚ je verejne dostupná.
 • Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Schránkové spoločnosti: spoločnosti, ktoré často nemajú aktívnu obchodnú prevádzku ani významné aktíva. Hoci tento typ spoločnosti nie je nevyhnutne nezákonný, schránkové spoločnosti sa niekedy používajú na účely daňových únikov, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a prania špinavých peňazí alebo na dosiahnutie konkrétneho cieľa, akým je napríklad anonymita.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1 – 222). Text znovu uverejnený v korigende (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2019, s. 36)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/887 z 13. marca 2019 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (Ú. v. EÚ L 142, 29.5.2019, s. 16 – 42)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/715 z 18. decembra 2018 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené podľa ZFEÚ a Zmluvy o Euratome a uvedené v článku 70 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 (Ú. v. EÚ L 122, 10.5.2019, s. 1 – 38)

Vyhlásenia: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (prvé čítanie) – prijatie legislatívneho aktu (Ú. v. EÚ C 267I, 30.7.2018, s. 1 – 3)

Posledná aktualizácia 12.07.2019

Top