EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tvorba štatistiky pesticídov

Tvorba štatistiky pesticídov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1185/2009 – štatistika pesticídov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

  • Stanovujú sa v ňom pravidlá a postupy zberu a šírenia štatistiky predaja a používania pesticídov.
  • Táto štatistika spoločne s ostatnými relevantnými údajmi umožní krajinám EÚ zostaviť národné akčné plány s kvantitatívnymi cieľmi, zámermi, opatreniami a harmonogramom, ktoré sú uvedené v smernici 2009/128/ES a zameriavajú sa na znižovanie rizík a vplyvov používania pesticídov na ľudské zdravie a životné prostredie.
  • Takisto je nevyhnutná pri posudzovaní opatrení EÚ v oblasti udržateľného rozvoja a pri výpočte relevantných ukazovateľov rizík pre zdravie a životné prostredie súvisiace s používaním pesticídov.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Predmetom štatistiky sú:

  • ročné množstvá pesticídov uvádzaných na trh v súlade s prílohou I nariadenia,
  • ročné množstvá pesticídov použitých v súlade s prílohou II nariadenia.

Zber, zasielanie a spracovanie údajov

Krajiny EÚ musia zbierať údaje potrebné na špecifikáciu charakteristík uvedených v prílohe I každoročne a na špecifikáciu charakteristík uvedených v prílohe II každých päť rokov prostredníctvom:

  • zisťovaní,
  • informácií o uvádzaní na trh a používaní pesticídov zohľadňujúcich najmä povinnosti ustanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009,
  • administratívnych zdrojov alebo
  • kombinácie týchto prostriedkov vrátane postupov štatistického odhadu vychádzajúceho z odborných posudkov alebo modelov.

Výsledky musia zasielať Európskej komisii (Eurostatu) podľa harmonogramu a s frekvenciou, ktoré sú ustanovené v prílohách k nariadeniu. Údaje musia predkladať v súlade s klasifikáciou uvedenou v prílohe III a v technickom formáte, ktorý je vymedzený vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1264/2014.

Vnútroštátne orgány a Komisia (Eurostat) musia používať všetky dôverné údaje výlučne na štatistické účely v súlade s nariadením (ES) č. 223/2009 o rozvoji, tvorbe a šírení európskej štatistiky.

Hodnotenie kvality

Krajiny EÚ predkladajú Komisii (úradu Eurostat) správy o kvalite zasielaných údajov. Komisia (Eurostat) tiež hodnotí kvalitu údajov.

Vykonávacie opatrenia a výbor

Nariadením sa Komisii udeľuje právomoc prijímať nadväzujúce právne predpisy na vykonávacie účely. Komisia pravidelne upravuje zoznam sledovaných aktívnych látok a ich klasifikáciu do kategórií prípravkov a chemických tried, ako je uvedené v prílohe III. Komisii pomáha a radí Výbor pre Európsky štatistický systém, ktorý tvoria vnútroštátni odborníci.

Správa

Každých päť rokov predkladá Komisia Európskemu parlamentuRade správu o vykonávaní nariadenia. Okrem hodnotenia kvality zasielaných údajov sa v správe preskúmajú metódy zbierania údajov, zaťaženie podnikov, poľnohospodárskych podnikov a vnútroštátnych administratív, ako aj užitočnosť tejto štatistiky pri napĺňaní cieľov tohto nariadenia. Komisia uverejnila v roku 2017 svoju prvú správu.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 30. decembra 2009.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 z 25. novembra 2009 o štatistike pesticídov (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s. 1 – 22)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1185/2009 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1264/2014 z 26. novembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 408/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o formát na zasielanie údajov (Ú. v. EÚ L 341, 27.11.2014, s. 6 – 8)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 656/2011 zo 7. júla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o vymedzenia pojmov a zoznam účinných látok (Ú. v. EÚ L 180, 8.7.2011, s. 3 – 38)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 408/2011 z 27. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o formát na zasielanie údajov (Ú. v. EÚ L 108, 28.4.2011, s. 21 – 22)

Pozri konsolidované znenie.

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 z 25. novembra 2009 o európskej štatistike pesticídov (COM(2017) 109 final z 3. marca 2017)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71 – 86)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1 – 50)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164 – 173)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 27.11.2017

Top