EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nepovolená geneticky modifikovaná ryža vo výrobkoch z ryže pochádzajúcich z Číny – núdzové opatrenia

Nepovolená geneticky modifikovaná ryža vo výrobkoch z ryže pochádzajúcich z Číny – núdzové opatrenia

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Vykonávacie rozhodnutie 2011/884/EÚ o núdzových opatreniach týkajúcich sa nepovolenej geneticky modifikovanej ryže vo výrobkoch z ryže pochádzajúcich z Číny

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

 • Rozhodnutím sa stanovujú núdzové opatrenia týkajúce sa geneticky modifikovanej (GM) ryže vo výrobkoch z ryže odosielaných z Číny.
 • Rozhodnutie tiež definuje spoločný protokol na odber vzoriek a analýzu, ktorý bude umožňovať zistiť prítomnosť GM ryže v dovezených výrobkoch.

HLAVNÉ BODY

Oznamovanie vopred

Krmivárske a potravinárske podniky sú povinné:

 • v náležitom časovom predstihu informovať o povahe zásielky a oznámiť predpokladaný dátum a čas fyzického príchodu zásielky do určeného miesta vstupu,
 • uviesť určenie výrobku v tom zmysle, či je to potravina alebo krmivo.

Dovozné podmienky

 • Ku každej zásielke výrobkov sa musí pripojiť analytická správa o každej dávke a zdravotné osvedčenie, ktoré musí byť vyplnené, podpísané a overené povereným zástupcom Úradu pre vstupnú a výstupnú inšpekciu a karanténu Čínskej ľudovej republiky.
 • Ak výrobok neobsahuje ryžu, nepozostáva z nej alebo z nej nie je vyrobený, analytická správa a zdravotné osvedčenie sa môžu nahradiť vyhlásením prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku, v ktorom sa uvádza táto skutočnosť.
 • Každá zásielka musí byť označená kódom uvádzaným na zdravotnom osvedčení. Uvedeným kódom sa označuje každé jednotlivé vrece zásielky alebo iná forma balenia zásielky.

Úradné kontroly

 • Príslušný vnútroštátny orgán musí zabezpečiť, aby každá zásielka prešla kontrolou dokladov s cieľom potvrdiť splnenie podmienok dovozu pre všetky predmetné výrobky.
 • Pokiaľ k zásielke obsahujúcej výrobky z ryže nie je pripojené zdravotné osvedčenie alebo analytická správa, zásielka bude odoslaná späť do krajiny pôvodu alebo zničená.
 • V prípade, že je k zásielke pripojené zdravotné osvedčenie a analytická správa, príslušný orgán odoberie vzorku na analýzu na prítomnosť nepovolenej GM ryže. Ak zásielka pozostáva z niekoľkých dávok, každá dávka sa musí podrobiť odberu vzoriek a analýze.
 • Ďalšiu prepravu zásielky možno povoliť dovtedy, kým nie sú známe výsledky fyzických kontrol. V takom prípade musí zásielka počas tohto času zostať pod nepretržitou kontrolou príslušných orgánov.
 • Voľný obeh zásielok je povolený až po získaní výsledkov fyzických testov a iba ak sú všetky dávky v súlade s právom EÚ.

Podávanie správ

Krajiny EÚ musia každé 3 mesiace predložiť správu Európskej komisii, v ktorej sa uvádzajú výsledky všetkých analytických testov uskutočnených v predchádzajúcich troch mesiacoch. Správa musí obsahovať tieto informácie:

 • počet zásielok podrobených odberu vzorky na účely analýzy,
 • výsledky vykonaných kontrol,
 • počet zásielok, ktoré boli zamietnuté v dôsledku chýbajúceho zdravotného osvedčenia alebo analytickej správy.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 12. januára 2012.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/884/EÚ z 22. decembra 2011 o núdzových opatreniach týkajúcich sa nepovolenej geneticky modifikovanej ryže vo výrobkoch z ryže pochádzajúcich z Číny a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2008/289/ES (Ú. v. L 343, 23.12.2011, s. 140 – 148)

Následné zmeny rozhodnutia 2011/884/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/287/EÚ z 13. júna 2013, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2011/884/EÚ o núdzových opatreniach týkajúcich sa nepovolenej geneticky modifikovanej ryže vo výrobkoch z ryže pochádzajúcich z Číny (Ú. v. L 162, 14.6.2013, s. 10 – 14)

Nariadenie (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1 – 23)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 18.12.2017

Top