EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nástroj na prepájanie Európy

Nástroj na prepájanie Európy

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zriaďuje sa ním Nástroj na prepájanie Európy (PE), ktorý podporuje projekty spoločného záujmu (teda záujmu EÚ ako celku) pre infraštruktúru v oblastiach:

  • dopravy;
  • telekomunikácií; a
  • energetiky.

Jeho hlavným cieľom je zrýchliť investovanie do transeurópskych sietí a posilniť účinok financovania z verejného a súkromného sektora.

Stanovuje sa tiež výška prostriedkov, ktoré budú k dispozícii v rokoch 2014 až 2020 a dotknuté oblasti.

Bolo niekoľkokrát zmenené, naposledy:

HLAVNÉ BODY

Podpora vytvárania udržateľného hospodárskeho rastu

Európska komisia vníma vytváranie účinných sietí dopravnej a energetickej infraštruktúry ako kľúč k posilneniu rastu a upevneniu dôvery v jednotný trh EÚ.

Z nástroja sa budú podporovať najmä projekty zamerané na rozvoj a budovanie novej infraštruktúry a služieb alebo na modernizáciu existujúcej infraštruktúry a služieb. Jedným zo všeobecných cieľov je prispievať k hospodárskemu rastu prostredníctvom rozvoja moderných a vysokovýkonných transeurópskych sietí, ktoré zohľadňujú očakávané budúce dopravné toky.

Udržateľný rozvoj

Ďalším všeobecným cieľom NPE je pomáhať EÚ pri plnení cieľov udržateľného rozvoja (20 % zníženie emisií skleníkových plynov v porovnaní s úrovňami z roku 1990, 20 % zvýšenie energetickej účinnosti a zvýšenie podielu využívania obnoviteľnej energie na 20 % do roku 2020).

Odvetvie dopravy bude najväčším príjemcom

Celkový rozpočet NPE na roky 2014 až 2020 dosahuje približne 33 miliárd eur. Rozdelené sú takto:

  • približne 26 miliárd eur na dopravu,
  • približne 1 miliarda eur na telekomunikácie a
  • približne 6 miliárd eur pre odvetvie energetiky.

Delegované akty

Komisia prijala 2 delegované akty, ktoré dopĺňajú nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 v súvislosti s prioritami financovania dopravy:

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 z roku 2017

Nariadenie (EÚ) 2017/2396, ktorým sa mení nariadenie EFSI (Nariadenie (EÚ) 2015/1017), predžuje trvanie EFSI a zavádza určité technické vylepšenia. Okrem toho mení nariadenie o NPE presunom časti nevyčerpaného rozpočtu NPE, ako aj prostriedkov z príjmov a vrátených platieb z dlhového nástroja NPE a z Európskeho fondu pre energetiku, zmenu klímy a infraštruktúru na rok 2020 (ďalej len „fond Marguerite“ – fond, ktorý investuje do energetiky, obnoviteľných zdrojov, dopravy a dopravnej infraštruktúry) do EFSI.

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 z roku 2018

Nariadenie (EU, Euratom) 2018/1046 zmenilo nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 zavedením nového článku (článok 16a), ktorý ponúka možnosť zriadiť nástroje kombinovaného financovania NPE, v rámci ktorých bude možné získať financie na všetky činnosti prispievajúce na projekty spoločného záujmu. Celkový príspevok na nástroje kombinovaného financovania NPE z rozpočtu EÚ nesmie presiahnuť 10 % celkového objemu finančných prostriedkov pridelených NPE.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

Nástroj kombinovaného financovania: dohoda o spolupráci uzatvorená medzi Komisiou a rozvojovými alebo inými verejnými finančnými inštitúciami s cieľom kombinovať nesplatné formy podpory a/alebo finančné nástroje a/alebo rozpočtové záruky z rozpočtu a splatné formy podpory z rozvojových alebo iných verejných finančných inštitúcií, ako aj od finančných inštitúcií súkromného sektora a investorov súkromného sektora.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a ruší sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129 – 171)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 boli zahrnuté do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1649 z 8. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy (Ú. v. EÚ L 247, 15.9.2016, s. 1 – 4)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 275/2014 zo 7. januára 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 o zriadení nástroja na prepájanie Európy (Ú. v. EÚ L 80, 19.3.2014, s. 1 – 4)

Posledná aktualizácia 29.04.2019

Top