EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpečnejšie a menej znečisťujúce vybavenie na lodiach EÚ

Bezpečnejšie a menej znečisťujúce vybavenie na lodiach EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2014/90/EÚ o vybavení námorných lodí

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice je:

 • zvýšiť bezpečnosť na mori;
 • predchádzať znečisťovaniu morí;
 • zabezpečovať rovnaký výklad medzinárodných bezpečnostných noriem vybavenia na palube lodí EÚ v celej EÚ.

Zavádzajú sa ňou dodatočné podmienky pre vnútroštátne orgány zodpovedné za osvedčovanie vybavenia na lodiach, ktoré sa plavia pod ich vlajkou (podľa medzinárodných dohovorov), keď vydávajú, schvaľujú alebo obnovujú osvedčenia.

HLAVNÉ BODY

 • Smernica sa uplatňuje na všetky lode, ktoré sa plavia pod vlajkou EÚ, bez ohľadu na to, či sa loď v čase umiestnenia vybavenia na palubu nachádza v EÚ.
 • Vybavenie hodnotí nezávislá tretia strana („notifikovaný orgán“).
 • Vybavenie spĺňajúce smernicou určené požiadavky sa opatrí značkou osvedčenia (tzv. „značka zhody“).
 • Výrobcovia vybavenia môžu na svoje výrobky umiestniť aj elektronický štítok. Vďaka tomu by malo byť jednoduchšie predchádzať falšovaniu a malo by to uľahčiť monitorovanie trhu.
 • Krajiny EÚ musia v primeranej miere vykonávať dohľad nad trhom.
 • Ak sa vnútroštátne orgány domnievajú, že akékoľvek vybavenie, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy, predstavuje riziko pre námornú bezpečnosť, ľudské zdravie alebo životné prostredie, alebo že nie je v súlade s právnymi predpismi, jeho dodávateľ ho musí stiahnuť.

Európska komisia prijala tieto delegovanévykonávacie akty:

 • Delegované nariadenie (EÚ) 2018/414 dopĺňa smernicu 2014/90/EÚ, pokiaľ ide o identifikáciu konkrétnych položiek vybavenia námorných lodí, ktoré môžu využiť elektronický štítok. Komisiou vykonaná analýza nákladov a prínosov spojených s používaním elektronických štítkov ako doplnku alebo náhrady značky zhody preukázala, že v dôsledku využívania elektronického štítku na označovanie vybavenia námorných lodí: by mali mať výrobcovia prospech z lepšieho predchádzania falšovaniu; majitelia a prevádzkovatelia lodí by mali byť schopní ľahšie vysledovať vybavenie a kontrolovať zásoby; a orgány dohľadu nad trhom by mali mať úžitok z priameho a ľahkého prístupu k príslušným databázam, čo zlepší kontroly platnosti osvedčení. V analýze nákladov a prínosov sa dospelo k záveru, že celkové investície budú v porovnaní s očakávanými prínosmi nízke a že náklady pre orgány a odvetvie sú cenovo dostupné z dôvodu možného postupného dobrovoľného zavádzania.
 • Vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/608 sa stanovujú technické kritériá elektronických štítkov pre vybavenie námorných lodí.
 • Vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/1170 sa stanovujú požiadavky na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť a skúšobné normy pre vybavenie námorných lodí, tiež sa ním zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1397.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica sa uplatňuje od 17. septembra 2014 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 18. septembra 2016.

KONTEXT

V medzinárodných dohovoroch o námornej bezpečnosti sa od krajín vyžaduje, aby zabezpečili, že vybavenie na lodiach, ktoré sa plavia pod ich vlajkou, vyhovuje určitým normám konštrukčného návrhu, konštrukcie a výkonnosti.

Pri zabezpečovaní súladu bol krajinám poskytnutý značný rozsah voľnosti, čo môže viesť k nerovnakej úrovni bezpečnosti a mohlo by to narušiť voľný pohyb tovaru v rámci EÚ.

Vykonávaním normatívnych pravidiel osvedčovania EÚ sa tieto problémy odstránia a jednotný trh bude fungovať tak, ako bol navrhnutý. Navyše posádka a cestujúci na lodiach plaviacich sa pod vlajkou krajiny EÚ si tak môžu byť istí, že vybavenie lode opatrené značkou zhody bolo testované a osvedčené v súlade s príslušnými bezpečnostnými a environmentálnymi normami.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 146 – 185)

Následné zmeny smernice 2014/90/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1170 zo 16. júla 2020 o požiadavkách na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť a o skúšobných normách pre vybavenie námorných lodí, ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1397 (Ú. v. EÚ L 264, 12.8.2020, s. 1 – 269)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/608 z 19. apríla 2018, ktorým sa stanovujú technické kritériá elektronických štítkov pre vybavenie námorných lodí (Ú. v. EÚ L 101, 20.4.2018, s. 64 – 67)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/414 z 9. januára 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ, pokiaľ ide o identifikáciu konkrétnych položiek vybavenia námorných lodí, ktoré môžu využiť elektronický štítok (Ú. v. EÚ L 75, 19.3.2018, s. 3 – 17)

Posledná aktualizácia 08.10.2020

Top