EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jednotná železničná sieť pre Európu

Jednotná železničná sieť pre Európu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2012/34/EÚ, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernicou 2012/34/EÚ sa objasňujú právne normy, ktoré sa vzťahujú na európsky sektor železničnej dopravy, a to s cieľom:

 • zvýšiť kvalitu prostredníctvom povzbudenia hospodárskej súťaže,
 • posilniť dohľad nad trhom a
 • zlepšiť podmienky investovania.

Smernicou sa zlučujú a nahrádzajú tri smernice „prvého železničného balíka“. Týkajú sa:

 • rozvoja železníc EÚ (smernica 2001/12/ES),
 • udeľovania licencií železničným podnikom (smernica 2001/13/ES) a
 • správy železničnej infraštruktúry (smernica 2001/14/ES).

Smernicou (EÚ) 2016/2370 sa mení smernica 2012/34/EÚ, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry.

HLAVNÉ BODY

Vyššia kvalita prostredníctvom hospodárskej súťaže

Smernicou 2012/34/EÚ sa:

 • umožňuje väčšia transparentnosť, pokiaľ ide o podmienky prístupu na železničný trh,
 • zvyšuje prístup prevádzkovateľov k službám týkajúcim sa železničnej dopravy, ako sú:
  • železničné stanice,
  • nákladné terminály a
  • údržbárske zariadenia.

Manažéri infraštruktúry *

 • Ak infraštruktúru prevádzkujú železničné spoločnosti, ktoré mali z historického hľadiska dominantné postavenie na trhu, táto infraštruktúra musí:
  • byť nezávislá z hľadiska organizácie a rozhodovania a
  • mať oddelený systém účtovníctva.
 • S výhradou primeraných záruk zavedených v záujme zabezpečenia nezávislosti manažéra infraštruktúry, pokiaľ ide o základné funkcie*, riadenie dopravyplánovanie údržby sa pozmeňujúcou smernicou (EÚ) 2016/2370 umožňuje, aby krajiny EÚ mali možnosť vybrať si medzi rôznymi modelmi organizácie. Okruh týchto modelov siaha od úplného štrukturálneho oddelenia až po vertikálnu integráciu.
 • Pozmeňujúcou smernicou (EÚ) 2016/2370 sa zavádzajú pravidlá týkajúce sa pôžičiek, dividend vlastníkom spoločnostifinančných tokov smerujúcich do vertikálne integrovaných podnikov. Tieto pravidlá sú navrhnuté tak, aby zabránili narušeniu hospodárskej súťaže, najmä vzniku rizika krížových dotácií v integrovaných štruktúrach.

Vnútroštátna osobná doprava

Pozmeňujúcou smernicou (EÚ) 2016/2370 sa zabezpečuje, že všetky železničné spoločnosti majú rovnaký prístup na trate a do staníc. Krajiny EÚ môžu obmedziť právo prístupu k službám osobnej dopravy medzi daným miestom odchodu a daným miestom určenia, ak sa jedna alebo viacero zmlúv o službách vo verejnom záujme vzťahuje na tú istú trasu. To isté platí v prípade, ak sa jedna alebo viacero zmlúv o službách vo verejnom záujme vzťahuje na alternatívnu trasu, v prípade, že by uplatňovanie tohto práva ohrozilo hospodársku rovnováhu predmetnej zmluvy alebo zmlúv.

Regulačná kontrola

 • Smernicou 2012/34/EÚ sa posilňuje nezávislosť vnútroštátnych regulačných orgánov, ktoré dozerajú na vnútroštátny železničný trh. Tieto orgány môžu ukladať pokuty v prípade nevhodného správania alebo môžu vykonávať audity. Regulačná kontrola je posilnená prostredníctvom úzkej spolupráce medzi regulačnými orgánmivnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za bezpečnosť železničnej dopravy a udeľovanie licencií.
 • Pozmeňujúca smernica (EÚ) 2016/2370 regulačným orgánom udeľuje právomoc monitorovať:
  • riadenie dopravy,
  • plánovanie obnovy a
  • plánované a neplánované údržbárske práce.

Financovanie železníc

Príslušné verejné orgány musia vypracovať dlhodobé investičné stratégie, ktoré manažérovi infraštruktúry ponúknu väčšiu stabilitu pri prijímaní investičných rozhodnutí a pri plánovaní verejných prác a investorom viac istoty s cieľom podporiť investície spoločností do modernizácie infraštruktúry. Tieto stratégie by mali byť na obdobie aspoň piatich rokov s možnosťou predĺženia.

Prijímanie vykonávacíchdelegovaných aktov

Európska komisia prijala niekoľko vykonávacích aktov, ktorými sa dopĺňa smernica 2012/34/EÚ. Týkajú sa:

 • skúšky hospodárskej rovnováhy, ktorá sa má uskutočniť v prípade nových služieb osobnej železničnej dopravy [vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 869/2014]. Nariadenie (EÚ) č. 869/2014 bude zrušené a nahradené vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/1795 od 12. decembra 2020, čím sa zabezpečuje, že na všetky nové služby osobnej železničnej dopravy sa uplatňujú rovnaké kritériá a postupy bez ohľadu na to, či sú vnútroštátne alebo medzinárodné,
 • kritérií pre žiadateľov o pridelenie kapacity železničnej infraštruktúry [vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/10],
 • určitých aspektov postupu udeľovania licencií železničným podnikom [vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/171],
 • spôsobov uplatňovania spoplatňovania nákladov súvisiacich s pôsobením hluku [vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/429],
 • výpočtu priamych nákladov na používanie železničnej infraštruktúry [vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/909],
 • povinností krajín EÚ podávať správy v rámci monitorovania trhu železničnej dopravy [vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1100],
 • postupov a kritérií týkajúcich sa rámcových dohôd na prideľovanie kapacity železničnej infraštruktúry [vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/545],
 • prístupu k servisným zariadeniam a službám týkajúcim sa železničnej dopravy [vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2177].

Komisia v roku 2017 prijala delegované rozhodnutie (EÚ) 2017/2075, ktorým sa nahrádza príloha VII k smernici 2012/34/EÚ. Táto zmena sa týka harmonogramu procesu prideľovania kapacity infraštruktúry.

Pandémia ochorenia COVID-19

 • Nariadením (EÚ) 2020/698 sa zavádza dočasná flexibilita týkajúca sa obnovenia alebo predĺženia platnosti určitých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a odloženia niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku v určitých oblastiach právnych predpisov EÚ v oblasti dopravy s cieľom pomôcť spoločnostiam a orgánom zvládnuť výnimočné okolnosti vyplývajúce z pandémie ochorenia COVID-19. Nariadením sa o šesť mesiacov predlžujú lehoty na vykonanie pravidelných preskúmaní licencií a platnosti dočasných licencií stanovené v smernici 2012/34/EÚ. Jeho článok 13 takisto zahŕňa určité pravidlá zaobchádzania s licenciami železničných podnikov v prípade nesplnenia požiadaviek týkajúcich sa finančnej spôsobilosti.
 • V nariadení (EÚ) 2020/1429 sa ustanovujú dočasné pravidlá o vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry, aby sa vnútroštátnym orgánom a manažérom infraštruktúry umožnilo ľahšie riešiť viaceré negatívne dôsledky pandémie COVID-19, pokiaľ tieto následky pretrvávajú. Uplatňuje sa na používanie železničnej infraštruktúry na vnútroštátnu a medzinárodnú železničnú dopravu, na ktorú sa vzťahuje smernica 2012/34/EÚ, počas referenčného obdobia od 1. marca 2020 do 31. decembra 2020 . Manažérom infraštruktúry sa ňou povoľuje zníženie, vzdanie sa alebo odloženie platby poplatkov za minimálny prístupový balík a rezervačných poplatkov. V dôsledku nepredvídateľnej povahy tejto pandémie má Komisia možnosť predĺžiť referenčné obdobie, počas ktorého sa uplatňujú opatrenia podľa tohto nariadenia.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

 • Smernica 2012/34/EÚ sa uplatňuje od 15. decembra 2012 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 16. júna 2015.
 • Uplatňovanie množstva pravidiel zavedených pozmeňujúcou smernicou (EÚ) 2016/2370 sa zavádza postupne v priebehu obdobia od 1. januára 2019 do 14. decembra 2020 (pozri článok 3 ods. 2 smernice).

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Manažér infraštruktúry: akýkoľvek orgán alebo spoločnosť zodpovedná za prevádzku, údržbu a obnovu železničnej infraštruktúry na sieti, ako aj za účasť na jej rozvoji v súlade s pravidlami stanovenými krajinou EÚ v rámci jej všeobecnej politiky v oblasti rozvoja a financovania infraštruktúry.
Základné funkcie: rozhodovanie o:
 • prideľovaní vlakovej trasy vrátane určenia a posúdenia dostupnosti a prideľovaní individuálnych jednotlivých vlakových trás a
 • spoplatňovaní infraštruktúry vrátane stanovenia a výberu poplatkov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 32 – 77)

Následné zmeny smernice 2012/34/EÚ boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1429 zo 7. októbra 2020, ktorým sa stanovujú opatrenia pre udržateľný trh železničnej dopravy vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 333, 12.10.2020, s. 1 – 5)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/698 z 25. mája 2020, ktorým sa stanovujú osobitné a dočasné opatrenia vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 týkajúce sa obnovenia alebo predĺženia platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a odloženia niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku v určitých oblastiach právnych predpisov v oblasti dopravy (Ú. v. EÚ L 165, 27.5.2020, s. 10 – 24)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/1795 z 20. novembra 2018, ktorým sa stanovuje postup a kritériá uplatňovania skúšky hospodárskej rovnováhy podľa článku 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ (Ú. v. EÚ L 294, 21.11.2018, s. 5 – 14)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2177 z 22. novembra 2017 o prístupe k servisným zariadeniam a službám týkajúcim sa železničnej dopravy (Ú. v. EÚ L 307, 23.11.2017, s. 1 – 13)

Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2075 zo 4. septembra 2017, ktorým sa nahrádza príloha VII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2017, s. 69 – 73)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/545 zo 7. apríla 2016 o postupoch a kritériách týkajúcich sa rámcových dohôd na prideľovanie kapacity železničnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2016, s. 1 – 11)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1100 zo 7. júla 2015 o povinnostiach členských štátov podávať správy v rámci monitorovania trhu železničnej dopravy (Ú. v. EÚ L 181, 9.7.2015, s. 1 – 26)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/909 z 12. júna 2015 o metódach výpočtu nákladov, ktoré vznikajú priamo ako výsledok prevádzky vlakových služieb (Ú. v. EÚ L 148, 13.6.2015, s. 17 – 22)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/429 z 13. marca 2015, ktorým sa stanovujú spôsoby uplatňovania spoplatňovania nákladov súvisiacich s pôsobením hluku (Ú. v. EÚ L 70, 14.3.2015, s. 36 – 42)

Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/171 zo 4. februára 2015 o určitých aspektoch postupu udeľovania licencií železničným podnikom (Ú. v. EÚ L 29, 5.2.2015, s. 3 – 10)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/10 zo 6. januára 2015 o kritériách pre žiadateľov o pridelenie kapacity železničnej infraštruktúry a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 870/2014 (Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2015, s. 34 – 36)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 869/2014 z 11. augusta 2014 o nových službách osobnej železničnej dopravy (Ú. v. EÚ L 239, 12.8.2014, s. 1 – 10)

Posledná aktualizácia 25.01.2021

Top