EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Program politiky rádiového frekvenčného spektra

Program politiky rádiového frekvenčného spektra

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Rozhodnutím sa zriaďuje politika rádiového frekvenčného spektra* v celej EÚ s cieľom pomôcť pri strategickom plánovaní využívania spektra vo všetkých politikách súvisiacich s vnútorným trhom vrátane politiky elektronickej komunikácie, bezdrôtovej širokopásmovej, mobilnej komunikácie a internetu vecí (IoT), dopravnej, energetickej a audiovizuálnej politiky.

HLAVNÉ BODY

 • Politikou sa zriaďuje analýza stavu súčasného využitia frekvenčného spektra, program politiky rádiového frekvenčného spektra a vytvára sa ňou plán pre budúcnosť. Politikou sa neriešia otázky týkajúce sa spektra v politických oblastiach ako napríklad civilná ochrana, bezpečnosť a obrana, ani ňou nie sú dotknuté práva krajín EÚ používať spektrum pre svoje vlastné bezpečnostné záležitosti.
 • Krajiny EÚ musia spolupracovať na zabezpečení jednotného uplatňovania cieľov politiky EÚ, ktoré sú tieto:
  • podporovať inovácie a investície zvýšenou flexibilitou vo využívaní frekvenčného spektra a jeho efektívnou správou s cieľom uspokojovať rastúci dopyt pri zohľadnení jeho spoločenskej, kultúrnej a hospodárskej hodnoty,
  • prideľovať frekvenčné spektrum v záujme podpory cieľov EÚ a rastúceho využívania bezdrôtových údajov, uvoľňovania dodatočného frekvenčného spektra, aby mohla EÚ prevziať vedúcu úlohu v bezdrôtových širokopásmových a nových technológiách,
  • podporovať mieru záujmu spotrebiteľov o digitálnu technológiu a prispievať k Digitálnej agende pre Európu, s čo najvyššou možnou rýchlosťou širokopásmového pripojenia pre všetkých občanov EÚ,
  • podporovať prevod alebo prenájom práv na využívanie frekvenčného spektra a spoločné využívanie infraštruktúry, zabraňujúc koncentrácii práv, ktorá je škodlivá pre hospodársku súťaž, a uľahčujúc skôr všeobecné ako individuálne povolenia frekvenčného spektra,
  • zabrániť škodlivému rušeniu prostredníctvom efektívneho využívania frekvenčného spektra a zvyšovaním odolnosti zariadení voči rušeniu, ako aj znižovaním uhlíkovej stopy zlepšením energetickej efektívnosti.
 • Aby EÚ dosiahla najvyššie možné rýchlosti bezdrôtového širokopásmového pripojenia na svete, a to najmenej 30 Mbps pre všetkých občanov do roku 2020, musí sa sprístupniť dostatočné pokrytie a kapacita. To by mohlo zahŕňať predovšetkým:
  • rýchle uvoľnenie dodatočných frekvenčných pásiem,
  • využívanie pásma 800 MHz v celej EÚ,
  • využívanie satelitných alebo bunkových riešení na umožnenie internetového prístupu.
 • Krajiny EÚ musia tiež v prípade jasnej potreby zaistiť dostupnosť rádiových frekvencií pre inovatívne audiovizuálne satelitné a pozemné vysielanie a chrániť tieto osobitné potreby frekvenčného spektra:
 • Rozhodnutím 2007/344 sa zabezpečuje harmonizovaná transparentnosť využívania rádiového frekvenčného spektra v EÚ, a to prostredníctvom spoločného informačného strediska nazývaného EFIS.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 10. apríla 2012.

KONTEXT

V smernici (EÚ) 2018/1972, ktorou sa ustanovuje európsky kódex elektronických komunikácií, sa zavádzajú pravidlá pre koordináciu rádiového frekvenčného spektra medzi krajinami EÚ a harmonizujú sa pravidlá riadenia tohto postupu. Súčasťou smernice sú konkrétne pravidlá na uľahčenie vstupu nových hráčov na trh a spoločného využívania rádiového frekvenčného spektra. Zrušujú sa ňou smernice 2002/20/ES a 2002/21/ES od 20. decembra 2020.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Rádiové frekvenčné spektrum: pri elektromagnetickom žiarení rozsah frekvencií od 3 Hz do 3 000 GHz, ktorý zodpovedá rádiu. Tieto frekvencie prenášajú Wi-Fi a mobilné telefónne signály a sú dôležité v doprave, vysielaní, verejnej bezpečnosti a bezpečnostnej komunikácii.
Rádiofrekvenčná identifikácia (RFID): technológia, ktorá využíva rádiofrekvenčné elektromagnetické polia na identifikáciu objektov vybavených štítkami, keď sa dostanú blízko čítača. Štítky vo všeobecnosti obsahujú elektronický čip s anténou s cieľom preniesť informácie na vyzývača (základná stanica alebo všeobecnejšie, čítač).

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 7 – 17)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/785 zo 14. mája 2019 o harmonizácii rádiového frekvenčného spektra pre zariadenia využívajúce ultraširokopásmové technológie v Únii a o zrušení rozhodnutia 2007/131/ES (Ú. v. EÚ L 127, 16.5.2019, s. 23 – 33)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, s. 36 – 214)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/899 zo 17. mája 2017 o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii (Ú. v. EÚ L 138, 25.5.2017, s. 131 – 137)

Následné zmeny rozhodnutia (EÚ) 2017/899 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/687 z 28. apríla 2016 o harmonizácii frekvenčného pásma 694 – 790 MHz pre pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby a pre pružné vnútroštátne používanie v Únii (Ú. v. EÚ L 63, 4.5.2016, s. 4 – 15)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/339 z 8. marca 2016 o harmonizácii frekvenčného pásma 2010 – 2025 MHz pre prenosné alebo mobilné bezdrôtové videospoje a bezšnúrové kamery používané na výrobu programov a osobitné podujatia (Ú. v. EÚ L 119, 10.3.2016, s. 5 – 8)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/750 z 8. marca 2015 o harmonizácii frekvenčného pásma 1452 – 1492 MHz využívaného v rámci pozemských systémov, ktoré zabezpečujú poskytovanie služieb elektronickej komunikácie v Únii (Ú. v. EÚ L 119, 12.5.2015, s. 27 – 31)

Následné zmeny rozhodnutia (EÚ) 2015/750 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/641/EÚ z 1. septembra 2014 o harmonizovaných technických podmienkach využívania rádiového frekvenčného spektra bezdrôtovými zariadeniami na výrobu zvukových programov a osobitných podujatí v Únii (Ú. v. EÚ L 263, 3.9.2014, s. 29 – 34)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/276/EÚ z 2. mája 2014 o zmene rozhodnutia 2008/411/ES o harmonizácii frekvenčného pásma 3400 MHz – 3800 MHz využívaného v rámci pozemských systémov, ktoré zabezpečujú poskytovanie celoeurópskych služieb elektronickej komunikácie v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 139, 14.5.2014, s. 18 – 25)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní programu politiky rádiového frekvenčného spektra [COM(2014) 228 final z 22. apríla 2014]

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/752/EÚ z 11. decembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2006/771/ES o harmonizácii rádiového frekvenčného spektra na využitie zariadeniami s krátkym dosahom a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/928/ES (Ú. v. EÚ L 334, 13.12.2013, s. 17 – 36)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/654/EÚ z 12. novembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/294/ES tak, aby obsahovalo dodatočné prístupové technológie a frekvenčné pásma pre služby mobilnej komunikácie v lietadlách (služby MCA) (Ú. v. EÚ L 303, 14.11.2013, s. 48 – 51)

Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/195/EÚ z 23. apríla 2013, ktorým sa definujú praktické opatrenia, jednotné formáty a metodika týkajúce sa analýzy stavu rádiového frekvenčného spektra stanovenej rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (Ú. v. EÚ L 113, 25.4.2013, s. 18 – 21)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/688/EÚ z 5. novembra 2012 o harmonizácii frekvenčných pásiem 1920 – 1980 MHz a 2110 – 2170 MHz pre pozemské systémy schopné zabezpečiť poskytovanie služieb elektronickej komunikácie v Únii (Ú. v. EÚ L 307, 7.11.2012, s. 84 – 88)

Rozhodnutie Komisie 2007/344/ES zo 16. mája 2007 o harmonizovanej dostupnosti informácií týkajúcich sa využívania rádiového frekvenčného spektra v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2007, s. 67 – 70)

Posledná aktualizácia 29.01.2020

Top