EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európsky fond regionálneho rozvoja (2014 – 2020)

Európsky fond regionálneho rozvoja (2014 – 2020)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach o cieli Investovanie do rastu a zamestnanosti

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Zriaďuje sa ním Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) na obdobie rokov 2014 – 2020. Cieľom EFRR je presadzovať harmonický, vyvážený a udržateľný rozvoj EÚ prostredníctvom vyrovnávania určitých rozdielov v úrovniach rozvoja jednotlivých regiónov.
 • Nariadenie bolo dvakrát zmenené:
  • pozmeňujúcim nariadením (EÚ, Euratom) 2018/1046finančné nariadenie EÚ (pozri súhrn), ktorým sa stanovujú pravidlá vypracúvania a plnenia rozpočtu EÚ, a
  • pozmeňujúcim nariadením (EÚ) 2020/460, ktoré bolo prijaté po vypuknutí ochorenia COVID-19 a ktoré zahŕňa osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti krajín EÚ a v iných odvetviach ich hospodárstiev (Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus), a
  • pozmeňujúcim nariadením (EÚ) 2020/558, ktoré bolo prijaté po vypuknutí ochorenia COVID-19 a ktoré zahŕňa mimoriadnu flexibilitu pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov.

HLAVNÉ BODY

Oprávnenosť

Všetky regióny krajín EÚ sú oprávnené, no udelenie pomoci závisí od priorít EÚ a druhu regiónu.

Kľúčové témy

Investície z EFRR sa sústreďujú na 4 kľúčové témy:

 • inovácia a výskum,
 • informačné a komunikačné technológie (IKT),
 • podpora malých a stredných podnikov (MSP),
 • presadzovanie nízkouhlíkového hospodárstva.

Druhy investícií

 • do MSP s cieľom vytvárať a zachovávať udržateľné pracovné miesta,
 • do všetkých druhov podnikov v oblasti inovácie a výskumu, nízkouhlíkového hospodárstva, ako aj do IKT, ak sú zapojené MSP,
 • do infraštruktúry zabezpečujúcej základné služby v oblasti energetiky, životného prostredia, dopravy a IKT, ale aj do sociálnej, zdravotnej a vzdelávacej infraštruktúry,
 • pracovný kapitál do MSP, kde to je potrebné ako dočasné opatrenie s cieľom poskytovať účinnú reakciu na krízu v oblasti verejného zdravia (po vypuknutí pandémie COVID-19), a
 • do rozvoja vnútorného potenciálu.

Celkový rozpočet

Rozpočet na roky 2014 - 2020 predstavuje vyše 185 miliárd EUR.

Priority politiky a rozpočtu

 • 4 kľúčové témy vymenované v predchádzajúcom texte majú veľký význam pri prideľovaní finančných prostriedkov z EFRR, ktoré sa menia v závislosti od kategórie regiónu.
 • Regióny sa vymedzujú podľa HDP vyjadreného ako percentuálny podiel priemeru EÚ:
  • rozvinutejšie regióny: HDP viac než 90 %
  • prechodné regióny: HDP 75 % – 90 %
  • menej rozvinuté regióny: HDP menej než 75 %
 • V rozvinutejších regiónoch musí byť v každej krajine vyčlenených najmenej 80 % (v prechodných regiónoch najmenej 60 % a v menej rozvinutých regiónoch najmenej 50 %) celkových prostriedkov EFRR na 2 alebo viaceré zo 4 kľúčových tém, a to na inovácie a výskum, MSP, IKTnízkouhlíkové hospodárstvo;. Vzhľadom na význam projektov v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva musí byť z celkových prostriedkov EFRR v každej krajine osobitne pridelených na takéto projekty najmenej 20 % v rozvinutejších regiónoch (15 % v prechodných a 12 % v menej rozvinutých).
 • Najmenej 5 % finančných prostriedkov EFRR sa vyčleňuje na trvalo udržateľný mestský rozvoj. Na úrovni EÚ sa má vytvoriť sieť mestského rozvoja na podporu vytvárania sietí a výmenu skúseností v oblasti udržateľného mestského rozvoja.

Plnenie

Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus

Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus, zavedená nariadením (EÚ) 2020/460, ponúka krajinám EÚ prístup k 37 miliardám EUR z EŠIF s cieľom posilniť systémy zdravotnej starostlivosti a podporiť malé a stredné podniky, systémy krátkodobej prácekomunitné služby.

Osobitné opatrenia v súvislosti s koronavírusom: väčšia flexibilita pri využívaní EŠIF

Pozmeňujúcim nariadením (EÚ) 2020/558 sa krajinám EÚ umožňuje prevádzať zdroje medzi Európskym fondom regionálneho rozvoja, Európskym sociálnym fondom a Kohéznym fondom, medzi rôznymi kategóriami regiónov a medzi osobitnými prioritnými oblasťami týchto troch fondov.

Od 1. júla 2020 do 30. júna 2021 sa môžu programy politiky súdržnosti týkajúce sa COVID-19 financovať počas účtovného roka výnimočne prostredníctvom 100 % financovania EÚ. Opatrenia takisto zjednodušujú schvaľovanie programov s cieľom urýchliť vykonávanie, zjednodušiť používanie finančných nástrojov a zjednodušiť audity.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 21. decembra 2013.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 289 – 302)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1301/2013 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2056 z 22. augusta 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 522/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa zásad výberu a riadenia inovačných činností v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest, ktoré majú byť podporované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 294, 11.11.2017, s. 26)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 522/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa zásad výberu a riadenia inovačných činností v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest, ktoré majú byť podporované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 148, 20.5.2014, s. 1 – 3)

Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/99/EU z 18. februára 2014, ktorým sa stanovuje zoznam regiónov oprávnených na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu a zoznam členských štátov oprávnených na financovanie z Kohézneho fondu na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 50, 20.2.2014, s. 22 – 34)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 07.07.2020

Top