EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kohézny fond (2014 - 2020)

Kohézny fond (2014 - 2020)

V tomto nariadení sa stanovujú ciele Kohézneho fondu EÚ na obdobie financovania 2014 - 2020. Tento fond patrí medzi finančné nástroje EÚ zamerané na zmenšenie nerovností v oblasti rozvoja medzi regiónmi.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006.

SÚHRN

Kohézny fond poskytuje pomoc chudobnejším regiónom EÚ s cieľom podporovať rasť, zamestnanosť a udržateľný rozvoj. Členské štáty s hrubým národným dôchodkom (HND) na obyvateľa pod 90 % priemeru EÚ sú oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu. Horná hranica príspevku z Kohézneho fondu na verejné výdavky v členských štátoch je stanovená na 85 %.

Oblasti činnosti

Z Kohézneho fondu sa spolufinancujú činnosti zamerané na:

rozvoj transeurópskych dopravných sietí;

presadzovanie environmentálnych cieľov EÚ, t. j. presadzovanie energetickej efektívnosti a obnoviteľnej energie a podpora projektov týkajúcich sa udržateľnej dopravy, ktoré nie sú súčasťou transeurópskych dopravných sietí;

poskytovanie technickej pomoci.

Investičné priority zahŕňajú projekty na podporu:

nízkouhlíkového hospodárstva;

prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzania rizikám a riadenia rizík;

ochrany/zachovania životného prostredia;

trvalo udržateľnej dopravy a odstraňovania prekážok.

Na obdobie financovania 2014 - 2020 bude celkovo k dispozícii 10 miliárd EUR na spolufinancovanie projektov dopravnej infraštruktúry s európskym prínosom, ktoré sú zabezpečené v nariadení o Nástroji na prepájanie Európy (č. 1316/2013).

Oprávnené výdavky

O oprávnenosti sa rozhoduje na vnútroštátnej úrovni. Na financovanie z Kohézneho fondu však nie sú oprávnené tieto typy výdavkov:

odstavenie alebo výstavba jadrových elektrární;

investície, ktorých cieľom je znižovanie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v smernici o systéme obchodovania s emisiami (ETS);

bývanie (okrem energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov);

výroba, spracovanie a uvádzanie tabaku na trh;

pomoc podnikom v ťažkostiach;

investície do letiskovej infraštruktúry (pokiaľ nesúvisia s ochranou životného prostredia alebo ich nesprevádzajú opatrenia na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie).

Nariadenie sa musí preskúmať do 31. decembra 2020.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1300/2013

21.12.2013

-

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013

SÚVISIACE AKTY

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/99/EÚ z 18. februára 2014, ktorým sa stanovuje zoznam regiónov oprávnených na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu a zoznam členských štátov oprávnených na financovanie z Kohézneho fondu na obdobie rokov 2014 - 2020 (Ú. v. EÚ L 50, 20.2.2014).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013).

Posledná aktualizácia: 17.04.2014

Top