Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Posilňovanie európskej územnej spolupráce

Go to the summaries’ table of contents

Posilňovanie európskej územnej spolupráce

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 1299/2013 - podpora cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom ciele, kritériá a prostriedky dostupné v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na obdobie rokov 2014 - 2020 s osobitným zameraním na Európsku územnú spoluprácu, ktorá je jedným z cieľom regionálnej politiky EÚ.

HLAVNÉ BODY

Celkové ciele

Európska územná spolupráca je kľúčovým cieľom regionálnej politiky EÚ a je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V nariadení sa opisuje kontext a všeobecné zásady Európskej územnej spolupráce a spresňuje sa rozsah pôsobnosti EFRR pri dosahovaní cieľov v oblasti územnej spolupráce v období rokov 2014 - 2020.

Cieľom európskej územnej spolupráce je podporovať regióny a mestá z rôznych krajín EÚ, aby spolupracovali a vzájomne sa učili prostredníctvom spoločných programov, projektov a sietí.

Programy Európskej územnej spolupráce sa rozdeľujú do troch kategórií:

cezhraničná spolupráca - financovanie spoločných projektov, ktoré sa vykonávajú priamo na hraniciach EÚ, napr. medzi susediacimi pozemnými a námornými pohraničnými regiónmi, prípadne medzi susediacimi pohraničnými regiónmi v aspoň jednej krajine EÚ a jednej krajine mimo EÚ na vonkajších hraniciach EÚ. Tieto regióny v krajinách mimo EÚ nesmú byť zapojené do programov vonkajších finančných nástrojov EÚ;

programy nadnárodnej spolupráce - zahŕňajú národných, regionálnych a miestnych partnerov v rámci väčších území spolupráce, ako je napr. región Baltského mora;

medziregionálna spolupráca - krajiny EÚ sú oprávnené zapájať sa do projektov tohto druhu. Zahŕňa projekty a siete na vzájomnú výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi z rôznych krajín. Cieľom týchto projektov je zabezpečiť efektívne uplatňovanie zdrojov politiky súdržnosti.

Správa programov

Keďže programy Európskej územnej spolupráce zahŕňajú skupinu krajín EÚ a niekedy aj krajiny mimo EÚ, spravuje ich orgán, ktorý spoločne menujú zúčastnené krajiny.

Podávanie správ

V nariadení (EÚ) 2015/207 sa stanovujú podrobné pravidlá, ktoré musia dodržiavať riadiace orgánu pri zostavovaní výročných správ a záverečných vykonávacích správ.

Rozpočet

Rozpočet Európskej územnej spolupráce v rámci EFRR na obdobie rokov 2014 - 2020 dosahuje 8,9 miliardy EUR. Príspevok na tri hlavné druhy programov je rozdelený takto:

cezhraničná spolupráca - 6,6 miliardy EUR;

nadnárodná spolupráca - 1,8 miliardy EUR;

medziregionálna spolupráca - 500 miliónov EUR.

Zoznam programov spolupráce

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2014/366/EÚ sa vymedzuje zoznam programov spolupráce a výška podpory z EFRR pre každý program.

KONTEXT

EFRR je jedným z piatich európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré spoločne pôsobia s cieľom podporovať hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a s cieľom dosahovať ciele stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a začleňujúceho rastu.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1299/2013

21.12.2013

-

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 259 - 280

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, 320 - 469).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 289 - 302 ).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19 - 24). Pozri konsolidované znenie.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde (Ú. v. EÚ L 138, 13.5.2014, s. 5 - 44). Pozri konsolidované znenie.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 481/2014 zo 4. marca 2014 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013, pokiaľ ide o osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na programy spolupráce (Ú. v. EÚ L 138, 13.5.2014, s. 45 - 50)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 288/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o vzor operačných programov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o vzor programov spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Ú. v. EÚ L 87, 22.3.2014, s. 1 - 48)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/366/EÚ zo 16. júna 2014, ktorým sa stanovuje zoznam programov spolupráce a v ktorom sa na obdobie 2014 až 2020 uvádza celková suma podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na jednotlivé programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Ú. v. EÚ L 178, 18.6.2014, s. 18 - 25).Pozri konsolidovanú verziu.

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/388/EÚ zo 16. júna 2014 , ktorým sa vypracúva zoznam regiónov a oblastí oprávnených na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cezhraničných a nadnárodných zložiek cieľa Európska územná spolupráca na obdobie rokov 2014 - 2020 (Ú. v. EÚ L 183, 24.6.2014, s. 75 - 134)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 184/2014 z 25. februára 2014 , ktorým sa stanovujú pravidlá a podmienky uplatniteľné na systém elektronickej výmeny údajov medzi členskými štátmi a Komisiou podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa prijíma nomenklatúra kategórií intervencií na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa Európska územná spolupráca podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2014, s. 7 - 20).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 821/2014 z 28. júla 2014 , ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá pre prevod a správu programových príspevkov, podávanie správ o finančných nástrojoch, technické vlastnosti informačných a komunikačných opatrení týkajúcich sa operácií a systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov (Ú. v. EÚ L 223, 29.7.2014, s. 7 - 18)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/207 z 20. januára 2015 , ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o vzor správy o pokroku, formát na predkladanie informácií o veľkom projekte, vzor spoločného akčného plánu, vzor správ o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, vzor vyhlásenia hospodáriaceho subjektu, vzory pre stratégiu auditu, audítorské stanovisko a výročnú kontrolnú správu a metodiku na vypracovanie analýzy nákladov a prínosov, ako aj podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013, pokiaľ ide o vzor správ o vykonávaní cieľa Európska územná spolupráca (Ú. v. EÚ L 38, 13.2.2015, s. 1 - 122)

Posledná aktualizácia 12.10.2015

Top