Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Systémy ochrany vkladov

Systémy ochrany vkladov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2014/49/EÚ o systémoch ochrany vkladov na ochranu vkladateľov úverových inštitúcií

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom tohto právneho predpisu je ochrániť vkladateľov všetkých úverových inštitúcií, ako aj zachovať stabilitu celého bankového systému Európskej únie (EÚ).

HLAVNÉ BODY

 • Systémy ochrany vkladov sú nevyhnutným doplnkom systému dohľadu nad úverovými inštitúciami, ako sú banky, keďže sa nimi vytvára solidarita medzi všetkými inštitúciami na rovnakom finančnom trhu pre prípad, že sa niektorá z nich ocitne v platobnej neschopnosti.
 • Každá krajina EÚ musí zaviesť právne predpisy, aby zabezpečila:
  • zavedenie jedného alebo viacerých systémov ochrany vkladov na svojom území a povinnosť pre všetky banky vstúpiť do týchto systémov,
  • harmonizovanú úroveň ochrany vkladateľov.

Úroveň krytia

 • Vklady sú kryté na vkladateľa na banku. To znamená, že limit 100 000 EUR sa vzťahuje na všetky úhrnné účty v tej istej banke. V prípade spoločných účtov (napr. patriacich páru) sa limit 100 000 EUR vzťahuje na každého vkladateľa.
 • Ochrana niektorých vkladov – ktoré súvisia so životnými udalosťami, ako je svadba, rozvod, dôchodok, prepustenie zo zamestnania z dôvodu nadbytočnosti, invalidita alebo smrť – môže prevyšovať 100 000 EUR na obmedzené obdobie (aspoň 3 mesiace a nie dlhšie ako 12 mesiacov).

Príjemcovia pomoci

 • Systémami ochrany vkladov sa chránia všetky vklady, ktoré vlastnia fyzické osoby a spoločnosti, bez ohľadu na ich veľkosť.
 • Nevzťahujú sa na vklady finančných inštitúcií a orgánov (s výnimkou malých miestnych orgánov).
 • Vzťahujú sa aj na vklady v menách krajín mimo EÚ, čo je dôležité pre malé a stredné podniky pôsobiace vo viacerých krajinách.

Vyplatenie náhrady

 • Lehoty na vyplatenie náhrady sa postupne znížia zo súčasných 20 pracovných dní na 7, a to v 3 etapách:
  • 15 pracovných dní od roku 2019;
  • 10 pracovných dní od roku 2021;
  • 7 pracovných dní od roku 2024.
 • Počas prechodného obdobia môžu vkladatelia, ktorí to potrebujú, požiadať o „sociálnu úhradu“, čo je obmedzená suma na pokrytie ich životných nákladov.
 • Vkladatelia v pobočkách bánk v inej krajine EÚ sa vyplácajú v rámci systému ochrany vkladov v tejto krajine (hostiteľský systém ochrany vkladov), ktorý funguje ako „jednotné kontaktné miesto“ v mene domovského systému ochrany vkladov.

Financovanie systémov ochrany vkladov

 • Právnym predpisom sa potvrdzuje základná zásada systémov ochrany vkladov: musia byť financované bankami. Príspevky do systémov ochrany vkladov odrážajú rizikové profily individuálnych bánk, t. j. rizikovejšie banky musia platiť viac.
 • Krajiny EÚ musia do 3. júla 2024 zabezpečiť, aby dostupné finančné prostriedky systému ochrany vkladov dosiahli cieľovú úroveň minimálne 0,8 % sumy krytých vkladov svojich členov (alebo aspoň 55 miliárd EUR).

Použitie finančných prostriedkov

 • Systémy ochrany vkladov v zásade vyplácajú vkladateľov po zlyhaní banky. Za prísnych podmienok sa môžu použiť pri včasnom zásahu s cieľom predísť zlyhaniu banky alebo na niektoré opatrenia riešenia krízovej situácie, napr. prevod vkladov zo zlyhávajúcej banky do inej banky.

Informácie o vkladateľovi

 • Týmto právnym predpisom sa zlepšuje štandard informácií poskytovaných vkladateľom o ochrane ich vkladov. Banky musia každoročne poskytovať majiteľom účtu jasné informácie o ochrane vkladateľa.

ODKEDY SA TÁTO SMERNICA UPLATŇUJE?

Krajiny EÚ ju mali transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 3. júla 2015.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 149 – 178)

Následné zmeny smernice 2014/49/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 21.11.2016

Top