EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rámcové nariadenie o jednotnom mechanizme dohľadu

Rámcové nariadenie o jednotnom mechanizme dohľadu

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 468/2014 – mechanizmus EÚ pre bankový dohľad (rámcové nariadenie o JMD)

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

  • Stanovuje sa ním právny rámec praktických spôsobov na vykonávanie jednotného mechanizmu dohľadu* (JMD) s cieľom podporiť povinnosti v oblasti dohľadu, ktoré sú udelené ECB a vnútroštátnym orgánom bankového dohľadu.
  • Upravuje vzťahy medzi Európskou centrálnou bankou (ECB) vo funkcii dohľadu a vnútroštátnymi orgánmi bankového dohľadu.
  • Stanovuje sa v ňom metodika na posúdenie subjektov dohľadu JMD a ich klasifikáciu ako významných alebo menej významných.

HLAVNÉ BODY

JMD je jedným z dvoch pilierov bankovej únie EÚ* spolu s jednotným mechanizmom na riešenie krízových situácií* (SRM).

Týmto nariadením sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1024/2013, známe ako nariadenie o JMD, ktorým sa zaviedol mechanizmus JMD. Mechanizmus JMD pozostáva z ECB a vnútroštátnych príslušných orgánov (VPO) zúčastnených krajín EÚ.

Rozsah pôsobnosti – nariadenie sa zaoberá praktickými spôsobmi spolupráce medzi ECB a VPO a podrobnými pravidlami týkajúcimi sa organizačných otázok, administratívnych postupov a sankcií vrátane týchto prvkov:

  • organizácia JMD, napr. zabezpečovanie postupov na podporu povinností vymedzených pre ECB a VPO;
  • fungovanie JMD v rámci ECB a VPO vrátane náležitého postupu prijímania rozhodnutí o dohľade ECB a nahlasovania porušenia predpisov;
  • postupy spolupráce medzi ECB, VPO a vnútroštátnymi určenými orgánmi* týkajúce sa makroprudenciálnych úloh a nástrojov.

Kľúčová časť rámcového nariadenia o JMD je metodika na posúdenie a preskúmanie dohliadaného subjektu a jeho klasifikáciu ako významného alebo menej významného, ako aj postupy vyplývajúce z tohto posúdenia.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 15. mája 2014.

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

* Jednotný mechanizmus dohľadu – systém bankového dohľadu EÚ pozostávajúci z ECB a vnútroštátnych príslušných orgánov (VPO). ECB udeľuje právomoci priameho dohľadu nad bankami so sídlom v krajinách EÚ, ktoré sa zúčastňujú na JMD.

* Banková únia EÚ – založená tesne po finančnej kríze z roku 2008 s cieľom posilniť dohľad nad bankami EÚ.

* Jednotný mechanizmus na riešenie krízových situácií – systém EÚ na účinné riešenie situácie zlyhávajúcich bánk.

* Vnútroštátne poverené orgány – príslušné orgány vymenované v každej krajine EÚ, ktoré spolupracujú s ECB na vykonávaní nariadenia o JMD – často sú to národné centrálne banky, no môžu to byť tiež vnútroštátne orgány pre dohľad nad finančnými trhmi.

AKT

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1 – 50)

Posledná aktualizácia 27.04.2020

Top