EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Palubný systém eCall - typové schválenie

Palubný systém eCall - typové schválenie

Nariadenie (EÚ) 2015/758 - palubný systém eCall

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES

SÚHRN

Od 31. marca 2018 budú všetky nové typy automobilov a nákladných vozidiel v EÚ vybavené technológiou eCall s cieľom upozorniť záchranné služby v prípade závažných nehôd.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zavádzajú sa ním všeobecné požiadavky EÚ na typové schválenie* systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 (celoeurópske číslo tiesňového volania).

HLAVNÉ BODY

Toto nariadenie sa vzťahuje na:

automobily (kategória M1 - osobné automobily, v ktorých sa nenachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča);

ľahké úžitkové vozidlá (kategória N1 - vozidlá používané na prepravu tovaru s maximálnou hmotnosťou neprekračujúcou 3,5 tony).

Povinnosti výrobcov

Všetky nové typy uvedených vozidiel musia:

byť vybavené trvalo vstavaným palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112;

byť vyrobené tak, aby bolo v prípade závažnej nehody zistenej aktiváciou senzorov alebo procesorov vo vozidle zabezpečené automatické vytvorenie volania eCall na číslo tiesňového volania 112;

mať možnosť vytvorenia volania eCall aj manuálne;

upozorniť osoby vo vozidle na výskyt závažnej systémovej poruchy, ktorá by spôsobila neschopnosť použiť systém eCall;

zabezpečiť, aby prijímače v palubných systémoch eCall boli kompatibilné so satelitnými navigačnými systémami Galileo a EGNOS.

Ochrana súkromia a osobných údajov

Všetky osobné údaje spracované v rámci systému eCall musia spĺňať pravidlá ochrany osobných údajov a súkromia EÚ. V nariadení sa takisto ustanovuje niekoľko osobitných pravidiel vrátane týchto:

osobné údaje sa použijú len na účely spracovania núdzových situácií, neuchovávajú sa dlhšie, ako je nevyhnutné na účely spracovania núdzových situácií, a následne sa vymažú;

výrobcovia zabezpečia, aby tento systém nebol sledovateľný ani nebol nijakým spôsobom nepretržite sledovaný;

údaje vo vnútornej pamäti systému sa automaticky a nepretržite odstraňujú;

informácie o spracúvaní osobných údajov sa uvádzajú v návode na použitie.

Od 31. marca 2018 sa v EÚ bude typové schválenie udeľovať len vozidlám a systémom eCall, ktoré spĺňajú toto nariadenie.

Hodnotenie

Komisia musí pripraviť hodnotiacu správu o dosiahnutých výsledkoch systému do konca marca 2021. V správe sa preskúma, či by sa malo nariadenie rozšíriť na ďalšie kategórie vozidiel, akými sú napríklad ťažké nákladné vozidlá, autobusy a autokary a poľnohospodárske traktory.

Ďalšie informácie nájdete na stránke eCall: Ušetrený čas = zachránené životy na webovej lokalite Európskej komisie

HLAVNÉ POJMY

*Typové schválenie: označuje, že boli vykonané testy s cieľom potvrdiť dodržanie príslušných regulačných, technických a bezpečnostných požiadaviek.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) 2015/758

8. júna 2015

-

Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 77 - 89

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1 - 160)

Posledná aktualizácia 17.09.2015

Top