EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Lanovkové zariadenia pre cestujúcich

Lanovkové zariadenia pre cestujúcich

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2016/424 – lanovkové zariadenia

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Stanovujú sa ním pravidlá o základných bezpečnostných požiadavkách, návrhu, konštrukcii a uvedenia do prevádzky nových lanovkových zariadení na prepravu cestujúcich.
 • Zaisťuje sa nimi bezpečnosť cestujúcich a umožňuje predaj a použitie vybavenia v celej EÚ.
 • Týmto nariadením sa nahrádza smernica 2000/9/ES.

HLAVNÉ BODY

 • Tento právny predpis sa vzťahuje na nové lanovkové zariadenia*, na úpravy existujúcich lanovkových zariadení, ktoré si vyžadujú povolenie, a na subsystémy* a bezpečnostné komponenty* pre lanovkové zariadenia. Všetky musia spĺňať základné bezpečnostné požiadavky, ktoré sú uvedené v prílohe II k nariadeniu.
 • V prílohe II sa uvádzajú základné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na všetky aspekty lanovkových zariadení vrátane údržby a prevádzkyschopnosti, od rozmerov a montáže po vlečné a ovládacie zariadenia.
 • Vnútroštátny subjekt alebo orgán zodpovedný za lanovkové zariadenia musia vykonať komplexnú bezpečnostnú analýzu každého plánovaného zariadenia a výsledky začleniť do bezpečnostnej správy.
 • Krajiny EÚ sú povinné:
  • zabezpečiť, aby žiadne lanovkové zariadenie neohrozovalo zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo majetok, keď sú riadne nainštalované, udržiavajú sa a prevádzkujú v súlade s účelmi, na ktoré sú určené;
  • stanoviť v rámci svojich právomocí postupy udeľovania povolení na výstavbu lanovkových zariadení a na ich uvádzanie do prevádzky;
  • umožniť lanovkovému zariadeniu zostať v prevádzke, len ak spĺňa podmienky uvedené v bezpečnostnej správe.
 • Výrobcovia subsystémov a bezpečnostných komponentov musia:
  • zabezpečiť, že sú navrhnuté a vyrobené podľa základných požiadaviek stanovených v prílohe II;
  • uchovávať technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode po dobu 30 rokov;
  • uviesť na nich typ, šaržu alebo sériové číslo, ktoré sa dá identifikovať;
  • uviesť svoje kontaktné údaje;
  • poskytnúť ľahko pochopiteľný návod na použitie a bezpečnostné pokyny;
  • bezodkladne informovať vnútroštátne orgány, ak subsystém alebo bezpečnostný komponent predstavuje riziko.
 • Povinnosti sa uplatňujú na dovozcov a distribútorov s cieľom zabezpečiť, aby subsystémy alebo bezpečnostné komponenty spĺňali základné požiadavky.
 • Krajiny EÚ informujú Európsku komisiu o rozličných orgánoch, ktoré sú oprávnené vykonávať testy posudzovania zhody.
 • Komisia organizuje výmenu skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi.
 • Krajiny EÚ musia stanoviť pravidlá ukladania sankcií uplatniteľných v prípade akéhokoľvek porušenia právnych predpisov do 21. marca 2018.
 • Tento právny predpis sa neuplatňuje na:
  • výťahy, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis EÚ (smernica 2014/33/EÚ);
  • lanovkové zariadenia, ktoré sú stále v prevádzke a patria do kategórie historických a kultúrnych zariadení alebo zariadení, ktoré majú hodnotu ako dedičstvo, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1. januárom 1986 a ktorých návrh alebo konštrukcia sa žiadnym významným spôsobom nezmenili, vrátane subsystémov a bezpečnostných komponentov osobitne pre ne navrhnutých;
  • zariadenia určené na poľnohospodárske alebo lesnícke účely;
  • lanovkové zariadenia na prepravu tovaru a osobitne určených osôb na zásobovanie horských útulkov a chát;
  • zariadenia na rekreačné činnosti a zábavu;
  • banské a priemyselné zariadenia;
  • zariadenia pohybujúce sa po vode.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 21. apríla 2018, okrem niektorých článkov, ktoré sa vo veľkej miere vzťahujú na notifikačné orgány a postupy. Uplatňujú sa od 21. októbra 2016.

KONTEXT

 • Tento právny predpis sa vzťahuje na visuté lanovky, pozemné lanovky a sedačkové lanovky na prepravu osôb, ktoré sa používajú najmä v strediskách cestovného ruchu umiestnených vo vysokých nadmorských výškach, v zariadeniach mestskej dopravy alebo v športových zariadeniach.
 • Pohon pomocou lana a funkcia prepravy cestujúcich sú dvoma zásadnými kritériami pri určovaní lanovkových zariadení patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
 • Ďalšie informácie:
  • Lanovky na webovej lokalite Európskej komisie.

* HLAVNÉ POJMY

Lanovkové zariadenie: celkový systém nainštalovaný na určitom mieste vrátane infraštruktúry a subsystémov na prepravu osôb pomocou lana.

Subsystém: systém alebo kombinácia systémov určených na zabudovanie do lanovkového zariadenia, napríklad prevodovka lanového pohonu, závesný mechanizmus a elektrotechnické prístroje.

Bezpečnostný komponent: komponent vybavenia alebo akýkoľvek prístroj určený na zabudovanie do subsystému alebo zariadenia na účely zaručenia bezpečnostnej funkcie.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/424 z 9. marca 2016 o lanovkových zariadeniach a zrušení smernice 2000/9/ES (Ú. v. EÚ L 81, 31.3.2016, s. 1 – 50)

Následné zmeny a opravy nariadenia (EÚ) 2016/424 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 13.12.2016

Top