EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zariadenia používané v potenciálne výbušnej atmosfére (ATEX)

Zariadenia používané v potenciálne výbušnej atmosfére (ATEX)

Európska únia prijala právny predpis o predaji a uvádzaní zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (ATEX) do prevádzky. Takáto atmosféra vzniká, keď sa vytvorí zmes vzduchu, plynov, pár, hmly alebo prachu, ktorá sa môže v určitých prevádzkových podmienkach vznietiť.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (prepracované znenie).

SÚHRN

ČO JE CIEĽOM TEJTO SMERNICE?

V smernici ATEX sa stanovujú jednotné pravidlá pre celú EÚ týkajúce sa predaja a uvádzania zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére do prevádzky. Jej zámerom je zaistiť, aby výrobky spĺňali určité požiadavky s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti osôb, najmä pracovníkov, a ak je to vhodné, ochrany domácich zvierat a majetku. Vzťahuje sa na širokú škálu výrobkov vrátane zariadení, ktoré sa používajú na pevných ropných a plynových plošinách na mori, v petrochemických závodoch, baniach, mlynoch (častice múky vo vzduchu sú veľmi horľavé) a v ďalších oblastiach, v ktorých sa môže vyskytovať potenciálne výbušná atmosféra.

HLAVNÉ BODY

V smernici sa vymedzujú povinnosti výrobcov, dovozcov a distribútorov v súvislosti s predajom zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére:

  • Všetky výrobky určené na predaj v EÚ musia obsahovať označenie zhody CE, ktorým sa preukazuje, že spĺňajú všetky základné bezpečnostné požiadavky právnych predpisov EÚ.
  • Na to, aby výrobca získal označenie CE, musí vykonať posúdenie bezpečnosti a zhody a zostaviť technickú dokumentáciu výrobkov.
  • Dovozcovia musia skontrolovať, či výrobcovia riadne vykonali posúdenia zhody. Ak zistia opak, musia informovať orgán pre kontrolu bezpečnosti.
  • Všetka potrebná dokumentácia sa musí zaznamenať a uchovávať 10 rokov.
  • Dokumentácia a bezpečnostné informácie musia byť napísané v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre konečných používateľov.
  • Výrobcovia a dovozcovia musia na výrobkoch uvádzať svoju poštovú adresu.
  • Výrobcovia môžu využiť elektronické prostriedky na poskytnutie informácií orgánom pre kontrolu bezpečnosti, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody výrobku.

V smernici sa tiež spresňujú kroky, ktoré majú prijať vnútroštátne orgány zabezpečujúce kontrolu bezpečnosti, aby identifikovali dovoz nebezpečných výrobkov z krajín mimo EÚ a predchádzali mu.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 20. apríla 2016. Ruší sa ňou smernica 94/9/ES s účinnosťou od 20. apríla 2016.

KONTEXT

V smernici sa aktualizujú pravidlá EÚ týkajúce sa predaja zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére. Je súčasťou úsilia o modernizáciu európskeho práva v širokej škále priemyselných odvetví s cieľom zjednodušiť pravidlá, znížiť administratívne zaťaženie a stanoviť jasnejšie a jednotnejšie pravidlá.

Pozri aj webovú lokalitu Európskej komisie o ATEX.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2014/34/EÚ

18. apríla 2014 Bod 1 a body 3 až 7 článku 2, článok 4 a prílohy I, II, XI a XII sa uplatňujú od 20. apríla 2016

19. apríla 2016

Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 309 - 356

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES z 23. marca 1994 o aproximácii vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (Ú. v. ES L 100, 19.4.1994, s. 1 - 29).

Posledná aktualizácia 17.02.2015

Top