EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zaistenie a konfiškácia príjmov z trestnej činnosti

Zaistenie a konfiškácia príjmov z trestnej činnosti

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2014/42/EÚ o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom tejto smernice je uľahčiť vnútroštátnym orgánom konfiškáciu a vymáhanie príjmov* a prostriedkov* z trestnej činnosti v EÚ.

HLAVNÉ BODY

V smernici sa stanovujú minimálne pravidlá týkajúce sa zaisťovania a následnej konfiškácie príjmov a prostriedkov z trestnej činnosti.

Dotknuté trestné činy sú tie trestné činy v rôznych právnych predpisoch EÚ, ktoré sú uvedené v článku 3 smernice.

Článkom 4 sa okrem konfiškácie (na základe odsúdenia v trestnom konaní) príjmov a prostriedkov, alebo okrem konfiškácie ich hodnoty, umožňuje konfiškácia príjmov z trestnej činnosti a prostriedkov v prípadoch úteku alebo nevyhovujúceho zdravotného stavu dotknutej osoby (ak sa podozrivá alebo obvinená osoba nemôže zúčastniť trestného konania dlhšiu dobu, čo znamená, že v konaní sa nemôže pokračovať za bežných podmienok a odsúdenie v trestnom konaní nie je možné).

Článkom 5 sa vymedzujú jasnejšie pravidlá v oblasti rozšírených právomocí konfiškácie, čím sa konfiškácia uľahčuje v prípade, ak je sudca presvedčený, že odsúdená osoba nadobudla dotknutý majetok z inej trestnej činnosti.

Článkom 6 smernice sa umožňuje konfiškácia v prípadoch, ak bol majetok prevedený z podozrivej osoby na tretiu stranu, alebo ho priamo získala tretia strana, ktorá si mala byť vedomá toho, že pochádza z trestného činu.

Krajiny EÚ musia na základe článku 10 zaistený majetok náležite spravovať (napríklad zriadením úradov pre správu majetku), aby nestrácal ekonomickú hodnotu pred jeho konečnou konfiškáciou.

Írsko sa zúčastňuje na prijatí tejto smernice, zatiaľ čo Spojené kráľovstvo (1) a Dánsko sa na jej prijatí nezúčastňujú.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 19. mája 2014. Krajiny EÚ ju musia transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 4. októbra 2016.

HLAVNÉ POJMY

* Príjmy: príjmy z trestnej činnosti.

* Prostriedky: nástroje používané na páchanie trestných činov (napríklad čln použitý na prepravu drog).

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 39 – 50)

Následné zmeny smernice 2014/42/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 07.01.2016(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).

Top