EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo terorizmu

Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo terorizmu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica (EÚ) 2015/849 – predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Cieľom smernice (EÚ) 2015/849 (štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí) je bojovať proti praniu špinavých peňazí* a financovaniu terorizmu* tak, že predchádza zneužívaniu finančného trhu na tieto účely.
 • Má rozšíriť a nahradiť predchádzajúcu smernicu (ES) 2005/60 (tretia smernica o boji proti praniu špinavých peňazí), ktorá nadobudla účinnosť v roku 2007.
 • Jej účelom je odstrániť prípadné nejednoznačnosti v predchádzajúcej smernici a súvisiacich právnych predpisoch a zlepšiť konzistentnosť pravidiel pre boj proti praniu špinavých peňazí a proti financovaniu terorizmu vo všetkých krajinách EÚ. V štvrtej smernici o boji proti praniu špinavých peňazí sú tiež zohľadnené odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF) z roku 2012.

HLAVNÉ BODY

Smernica sa vzťahuje na:

 • úverové inštitúcie,
 • finančné inštitúcie a
 • poverené nefinančné spoločnosti a profesie, akými sú napríklad
  • audítori,
  • externí účtovníci,
  • daňoví poradcovia,
  • notári a právnici (v niektorých prípadoch),
  • realitní makléri,
  • obchodníci s tovarom (napríklad vzácnymi kovmi a kameňmi v prípade, keď platba uskutočňovaná v hotovosti dosahuje výšku minimálne 10 000 eur) a
  • poskytovatelia hazardných služieb.

Smernica:

 • posilňuje pravidlá týkajúce sa identifikácie klientov – najmä konečných vlastníkov* spoločností a právnych štruktúr (trustov),
 • vyžaduje, aby sa informácie o konečnom vlastníctve spoločností uchovávali v každej krajine EÚ v centrálnom registri, napríklad v obchodných registroch, registroch spoločností alebo vo verejnom registri,
 • zvyšuje informovanosť o všetkých nedostatkoch súvisiacich s praním špinavých peňazí / financovaním terorizmu a zlepšuje schopnosť reagovať na ne: okrem vnútroštátneho hodnotenia rizík, ktoré majú vykonávať krajiny EÚ, aj Európska komisia vykonáva hodnotenie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré majú vplyv na vnútorný trh a súvisia s cezhraničnou činnosťou (prvá správa bola vydaná 26. júna 2017),
 • prináša koordinovanú európsku politiku pre postup týkajúci sa krajín mimo EÚ, ktoré majú neefektívne režimy na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, s cieľom chrániť finančný systém EÚ. Prvý zoznam „vysokorizikových tretích krajín“ prijala Komisia pre EÚ prostredníctvom delegovaného aktu v júli 2016 a odvtedy bol už niekoľkokrát zmenený,
 • posilňuje a zlepšuje spoluprácu medzi finančnými spravodajskými jednotkami (FIU), ktoré patria k hlavným aktérom v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Systematická výmena informácií medzi FIU sa má uskutočňovať prostredníctvom pokročilej technickej infraštruktúry s využitím siete FIU.NET, decentralizovanej počítačovej siete, ktorá využíva sofistikovanú technológiu párovania.

Subjekty, na ktoré sa smernica vzťahuje, musia:

 • hlásiť podozrenia na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu verejným orgánom, obvykle finančným spravodajským jednotkám,
 • prijať podporné opatrenia, napríklad zabezpečiť riadnu odbornú prípravu zamestnancov a vypracovanie vhodných interných preventívnych politík a postupov,
 • prijať dodatočné bezpečnostné opatrenia, napríklad zvýšenú povinnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi v situáciách so zvýšeným rizikom, napríklad pri obchodovaní s bankami mimo EÚ, a najmä pri jednaní s fyzickými alebo právnickými osobami so sídlom v krajinách mimo EÚ, ktoré Komisia určila ako vysokorizikové krajiny mimo EÚ.

Zmena smernice (EÚ) 2015/849

Po sérii teroristických útokov v Európe v roku 2016 bola v roku 2018 prijatá smernica (EÚ) 2018/843 (piata smernica o boji proti praniu špinavých peňazí), ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849. Nová smernica musí byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ do 10. januára 2020. Nová smernica sprísňuje pravidlá EÚ o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu rôznymi spôsobmi vrátane nasledujúcich:

 • rozšírením rozsahu pôsobnosti smernice, aby sa vzťahovala na:
  • audítorov, externých účtovníkov a daňových poradcov a všetky ďalšie osoby, ktoré ponúkajú daňové konzultačné služby,
  • realitných maklérov, ktorí vystupujú ako sprostredkovatelia pri prenájme nehnuteľného majetku, za ktorý mesačný nájom presahuje 10 000 eur,
  • obchodníkov s umením v prípade, ak je hodnota transakcie minimálne 10 000 eur,
 • prístupom k informáciám o skutočnom vlastníctve, vďaka ktorým sa zvýši transparentnosť vo vlastníctve spoločností a trustov,
 • zákazom bankám spravovať anonymné bezpečnostné schránky [spolu s anonymnými účtami a vkladnými knižkami, na ktoré sa už vzťahovala smernica (EÚ) 2015/849],
 • riešením rizík spojených s predplatenými kartami a virtuálnymi menami tým, že sa
  • zníži prah identifikácie pre držiteľov predplatených kariet zo súčasných 250 eur na 150 eur a
  • umožní vnútroštátnym FIU získať informácie, pomocou ktorých budú môcť zistiť totožnosť vlastníka virtuálnej meny,
 • posilnením spolupráce medzi FIU s cieľom zdieľať viac informácií.

Doplnenie smernice (EÚ) 2015/848

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/758 sa stanovuje súbor dodatočných opatrení vrátane minimálnych opatrení, ktoré musia úverové a finančné inštitúcie prijať na účinné zvládnutie rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ak právo krajiny mimo EÚ nepovoľuje vykonávanie politík a postupov, ktoré sa uplatňujú v celej skupine, na úrovni pobočiek alebo dcérskych spoločností vo väčšinovom vlastníctve, ktoré sú súčasťou skupiny a sú usadené v krajine mimo EÚ.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica (EÚ) 2015/849 sa uplatňuje od 25. júna 2015 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť pôvodne transponovaná do 26. júna 2017. Táto lehota však bola predĺžená niekoľkými zmenami, najmä smernicou (EÚ) 2018/843, ktorá mala byť do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ plne transponovaná do 10. januára 2020.

KONTEXT

Smernica je súčasťou balíka legislatívnych opatrení EÚ zameraných na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý zahŕňa nariadenie (EÚ) 2015/847 o vysledovateľnosti peňažných prevodov). Je tiež súčasťou širšej stratégie EÚ zameranej na boj proti finančnej trestnej činnosti, ktorá zahŕňa aj prácu:

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Pranie špinavých peňazí: zmena príjmov z trestnej činnosti na zdanlivo čisté finančné prostriedky, zvyčajne prostredníctvom finančného systému, napríklad utajením zdroja peňazí, zmenou ich formy alebo presunutím prostriedkov na miesto, na ktorom menej pravdepodobne pritiahnu pozornosť.
Financovanie terorizmu: poskytovanie alebo zhromažďovanie finančných prostriedkov, ktoré majú byť použité na vykonanie teroristických trestných činov.
Konečný vlastník: osoba, ktorá v skutočnosti vlastní alebo ovláda spoločnosť.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73 – 117)

Následné zmeny a doplnenia smernice (EÚ) 2015/849 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o hodnotení rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré má vplyv na vnútorný trh a súvisí s cezhraničnou činnosťou [COM(2019) 370 final z 24. júla 2019]

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o posúdení rámca pre spoluprácu medzi finančnými spravodajskými jednotkami [COM(2019) 371 final z 24. júla 2019]

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/758 z 31. januára 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa minimálnych opatrení a druhu dodatočných opatrení, ktoré musia úverové a finančné inštitúcie prijať na zmiernenie rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v určitých tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 125, 14.5.2019, s. 4 – 10)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o posudzovaní rizík spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, ktoré majú vplyv na vnútorný trh a súvisia s cezhraničnou činnosťou [COM(2017) 340 final z 26. júna 2017]

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675 zo 14. júla 2016, ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (Ú. v. EÚ L 254, 20.9.2016, s. 1 – 4)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 z 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 1 – 18)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 07.02.2020

Top