Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Podpora využívania videokonferencií medzi krajinami EÚ v oblasti spravodlivosti

Podpora využívania videokonferencií medzi krajinami EÚ v oblasti spravodlivosti

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Odporúčania Rady – najlepšie postupy pri cezhraničných videokonferenciách v oblasti spravodlivosti

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO ODPORÚČANÍ?

 • V odporúčaniach sa vymedzujú prínosy využívania videokonferencií ako pomocného nástroja pri súdnych konaniach, ktorých sa zúčastňuje viac ako jedna krajina EÚ, a navrhujú sa v nich spôsoby vylepšenia tohto nástroja.
 • Sú prepojené s politikou EÚ v oblasti elektronickej justície a najmä so stratégiou európskej elektronickej justície na roky 2014 – 2018 a akčným plánom.

HLAVNÉ BODY

Prínosy využívania videokonferencií zahŕňajú:

 • väčšiu flexibilitu pre súdy a prokuratúru pri získavaní svedectiev obetí a svedkov, vypočutí stanovísk znalcov a pri výsluchu svedkov a obžalovaných;
 • zníženie stresu zraniteľných svedkov, akými sú napríklad deti;
 • odstránenie nevyhnutnosti cestovania v prípade obetí, svedkov alebo znalcov z iných krajín EÚ, od ktorých sa vyžaduje, aby poskytli dôkazy;
 • poskytnutie okamžitej a účinnej záruky, ako je napríklad právo na tlmočenie, právo na informácie, na prístup k advokátovi v prípade podozrivého, ak bol zatknutý vo vzdialenom mieste;
 • zníženie nákladov a zvýšenie bezpečnosti, ktoré sa dosiahnu najmä tým, že nie je potrebná preprava zadržaných osôb.

Možné zlepšenia

V odporúčaní sa však uvádzajú viaceré oblasti, v rámci ktorých by sa využívanie videokonferencií medzi orgánmi v rôznych krajinách EÚ mohlo zlepšiť vrátane:

 • odstránenia technických, organizačných a právnych prekážok;
 • aktualizácie a doplnenia informácií na portáli elektronickej justície;
 • spolupráce s inými projektmi vrátane projektov e-CODEX, AVIDICUS a Európska sieť odbornej justičnej prípravy;
 • zabezpečenia dostatočnej kvality zariadenia na videokonferenciu, aby jeho využívanie nepoškodzovalo práva obhajoby.

Odporúčania

Krajiny EÚ sa vyzývajú, aby prijali viacero opatrení, napríklad:

 • vytvorenie národného videokonferenčného kontaktného miesta alebo národných videokonferenčných kontaktných miest;
 • prípadná dohoda o spoločnom jazyku spolu s primeranými prekladateľskými a tlmočníckymi službami;
 • poskytnutie odbornej prípravy potenciálnym používateľom vrátane sudcov a prokurátorov;
 • vypracovanie praktických usmernení o technických normách pre používateľov a personál technického plánovania a podpory;
 • vykonávanie praktických testov s cieľom zlepšiť interoperabilitu so systémami iných krajín EÚ.

Pracovná skupina pre elektronické právo (elektronická justícia) sa vyzýva, aby:

 • začala skúmať možnosti koordinovaného prístupu zameraného na spoluprácu v oblasti videokonferencií s krajinami mimo EÚ v snahe doplniť jednotlivé kontakty, ktoré už krajiny EÚ nadviazali;
 • vytvorila sieť spolupráce medzi krajinami EÚ na účely výmeny skúseností a najlepších postupov pri videokonferenciách vrátane odbornej prípravy;
 • určila opatrenia, ktoré by sa mali prijať, aby sa zaručili procesné záruky pri výkone práv na obhajobu.

Európska komisia by mala:

 • uverejniť záverečnú správu expertnej skupiny pre cezhraničné videokonferencie na portáli elektronickej justície;
 • poskytnúť finančnú podporu na zaistenie interoperability videokonferenčných systémov v krajinách EÚ

KONTEXT

Portál elektronickej justície

AKT

Odporúčania Rady – „Podpora využívania cezhraničných videokonferencií a výmeny súvisiacich najlepších postupov v oblasti spravodlivosti v členských štátoch a na úrovni EÚ“ (Ú. v. EÚ C 250, 31.7.2015, s. 1 – 5)

Posledná aktualizácia 20.01.2016

Top