EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rýchlejšie a účinnejšie cezhraničné vyšetrovanie trestných činov v EÚ

Rýchlejšie a účinnejšie cezhraničné vyšetrovanie trestných činov v EÚ

Smernicou o európskom vyšetrovacom príkaze (EVP) sa ustanovuje nový súhrnný systém, ktorý členským štátom EÚ umožňuje získať dôkazy v iných členských štátoch EÚ, v súvislosti s trestnými prípadmi zahŕňajúcimi viac ako jednu krajinu.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach.

SÚHRN

Táto smernica sa zameriava na zjednodušovanie a zrýchlenie cezhraničného vyšetrovania trestných činov v EÚ. Zavádza sa v nej európsky vyšetrovací príkaz, ktorý umožňuje justičným orgánom v jednom členskom štáte EÚ (tzv. vydávajúci štát) požiadať o zhromaždenie dôkazov v inom členskom štáte EÚ a o ich prenos z tohto štátu (tzv. vykonávajúci štát).

Keďže EVP je založený na zásade vzájomného uznávania, všetky členské štáty EÚ sú v zásade povinné uznať a vykonať takúto požiadavku. Musia tak urobiť urýchlene a bez ďalších formalít.

EVP uľahčuje boj proti trestným činom vrátane trestných činov ako sú korupcia, obchodovanie s drogami a organizovaná trestná činnosť. Napríklad grécka polícia by mohla požiadať svojich kolegov v Spojenom kráľovstve (1), aby v jej mene vykonali domovú prehliadku alebo vypočuli svedkov.

EVP zlepšuje existujúce predpisy EÚ vzťahujúce sa na túto oblasť tak, že stanovuje prísne lehoty na zhromaždenie vyžiadaných dôkazov a obmedzuje dôvody zamietnutia takýchto žiadostí. Takisto znižuje byrokraciu, a to zavedením jednotného štandardného formulára pre orgány žiadajúce o pomoc pri hľadaní dôkazov.

Hlavné hľadiská EVP

  • EVP je justičné rozhodnutie, ktoré vydal alebo overil justičný orgán členského štátu EÚ na účely vykonania jedného alebo viacerých vyšetrovacích opatrení v inom členskom štáte EÚ s cieľom získať dôkazy v súlade s touto smernicou.
  • EVP sa môže vydať aj na účely získania dôkazov, ktoré sa už nachádzajú v držbe príslušných orgánov štátu, ktorý vykoná žiadosť.
  • O vydanie EVP môže požiadať podozrivá alebo obvinená osoba alebo jej právnik v rámci príslušných práv na obhajobu v danom členskom štáte EÚ.
  • EVP nesmie ovplyvniť ľudské práva alebo právne zásady, napr. právo na obhajobu v trestných prípadoch.
  • Vzťahuje sa na akékoľvek vyšetrovacie opatrenie okrem zostavenia spoločného vyšetrovacieho tímu.
  • EVP môže byť vydaný v súvislosti s priestupkami, ktoré sa považujú za trestné činy alebo za činy/porušenia zákona, ktoré sú stíhateľné podľa vnútroštátneho práva vydávajúceho štátu.

90 dní na reakciu

Po doručení EVP musí vykonávajúci štát urýchlene konať na základe žiadosti. Žiadosť môže zamietnuť len za určitých okolností, napr. ak je žiadosť v rozpore so základnými právnymi zásadami daného štátu alebo ak poškodzuje národné bezpečnostné záujmy. Všetky náklady na vykonávanie žiadosti musí uhradiť vykonávajúci štát.

Orgán vykonávajúci žiadosť si môže zvoliť alternatívne vyšetrovacie opatrenie ako EVP, ak sa domnieva, že povedie k podobným výsledkom.

EVP takisto umožňuje:

  • dočasný presun osôb do väzby s cieľom zhromaždiť dôkazy;
  • kontrolu bankových účtov/financií podozrivých osôb;
  • utajované vyšetrovanie a odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky;
  • opatrenia na uchovanie dôkazov.

Táto smernica sa vzťahuje na všetky členské štáty EÚ okrem Dánska a Írska, ktoré sa rozhodli pre neúčasť. Nahrádzajú sa ňou existujúce systémy vzájomnej právnej pomoci EÚ, najmä dohovor o vzájomnej právnej pomoci z roku 2000 a rámcové rozhodnutie 2008/978/SVV týkajúce sa európskeho príkazu na zabezpečenie dôkazov.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2014/41/EÚ

21. mája 2014

22. mája 2017

Ú. v. EÚ L 130, 1.5.2014, s. 1 - 36

Korigendum

-

-

Ú. v. EÚ L 143, 9.6.2015, s. 16 - 16

Posledná aktualizácia 10.09.2015(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).

Top