EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dohody o voľbe súdu medzi stranami medzinárodných transakcií

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Dohody o voľbe súdu medzi stranami medzinárodných transakcií

Spoločnosti Európskej únie (EÚ), ktoré sú zapojené do medzinárodných právnych transakcií, si musia byť isté, že ich dohoda o voľbe súdu bude dodržiavaná a že rozsudok, ktorý tento súd vydá, bude uznávaný na medzinárodnej úrovni.

AKT

Rozhodnutie Rady 2014/887/EÚ zo 4. decembra 2014 o schválení haagskeho Dohovoru o dohodách o voľbe súdu z 30. júna 2005 v mene Európskej únie.

SÚHRN

Spoločnosti Európskej únie (EÚ), ktoré sú zapojené do medzinárodných právnych transakcií, si musia byť isté, že ich dohoda o voľbe súdu bude dodržiavaná a že rozsudok, ktorý tento súd vydá, bude uznávaný na medzinárodnej úrovni.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO DOHOVORU?

Riadi sa ním uznávanie a výkon rozsudkov v sporoch vyplývajúcich z obchodných transakcií, v rámci ktorých strany takýchto transakcií dávajú výlučnú právomoc súdu podľa ich voľby. Strany dohovoru zahŕňajú štáty v rámci EÚ aj mimo nej.

Dohovor o dohodách o voľbe súdu bol uzatvorený pod záštitou Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného 30. júna 2005.

HLAVNÉ BODY

Dohovor sa vzťahuje na dohody o výlučnej voľbe súdu v medzinárodných občianskych a obchodných veciach, avšak vylučuje niekoľko problematík, ako sú:

Dohoda o výlučnej právomoci súdu môže byť uzatvorená medzi dvoma a viacerými stranami s cieľom určiť, ktoré súdy (jeden alebo viac osobitných súdov) jedného zmluvného štátu sú kompetentné v sporoch týkajúcich sa osobitného právneho vzťahu. Dohoda sa považuje za výlučnú, pokiaľ zmluvné strany neuvádzajú inak.

Zvolený súd je jediný súd s právomocou rozhodovať spory, na ktoré sa vzťahuje dohoda o voľbe súdu, pokiaľ nerozhodne o tom, že táto dohoda nie je podľa jeho vnútroštátneho práva platná. Akýkoľvek iný súd zmluvného štátu (súd, ktorý nebol zvolený) musí prerušiť alebo zastaviť konania, ktoré porušovali dohodu o voľbe súdu, okrem prípadov, keď:

  • podľa právneho poriadku je dohoda štátu zvoleného súdu neplatná,
  • podľa právneho poriadku štátu druhej strany nemôže táto strana zákonne uzatvoriť dohodu,
  • je vykonávanie dohody v rozpore s verejnou politikou štátu súdu, ktorý nebol zvolený,
  • dohodu nie je možné vykonať alebo zvolený súd rozhodne proti rozhodnutiu danej veci.

Ostatné zmluvné štáty musia uznať a vykonať vykonateľný rozsudok zvoleného súdu.

Keď sa rozsudok skúma alebo ešte neuplynulo obdobie na preskúmanie, vykonávanie inými zmluvnými štátmi sa môže odložiť. V Dohovore sa takisto uvádza niekoľko ďalších situácií, kedy môže dôjsť k odmietnutiu uznávania a vykonávania. V texte sa naopak uvádzajú aj dokumenty, ktoré sú potrebné pri žiadosti o uznávanie a vykonávanie.

V Dohovore sa zmluvným stranám umožňuje z Dohovoru vylúčiť niektoré problematiky. Keď EÚ formálne vyjadrila svoj súhlas, vyhlásila, že nebude Dohovor uplatňovať na niektoré veci v oblasti poistenia.

Dohovor bol podpísaný EÚ v roku 2009 a ratifikovaný 11. júna 2015. Všetky krajiny EÚ (okrem Dánska) sú v dôsledku toho týmto Dohovorom viazané.

Vnútorné pravidlá o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach boli reformované v nariadení (EÚ) č. 1215/2012 (Brusel I) s cieľom zabezpečiť súlad s týmto Dohovorom.

Ďalšie informácie:

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Rady 2014/887/EÚ

4. decembra 2014

-

Ú. v. EÚ L 353, 10.12.2014, s. 5 - 8

SÚVISIACI AKT

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1 - 32).

Posledná aktualizácia 13.05.2015

Top