EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 516/2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Týmto nariadením sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu. Cieľom tohto fondu je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov a zlepšovaniu vykonávania a rozvoja spoločnej prisťahovaleckej a azylovej politiky Európskej únie (EÚ).

Fond EÚ pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) má štyri hlavné ciele:

  • posilniť a rozvíjať všetky aspekty spoločného európskeho azylového systému vrátane jeho vonkajšieho rozmeru,
  • podporovať legálnu migráciu do členských štátov EÚ v súlade s ich hospodárskymi a sociálnymi potrebami, napríklad potrebami trhu práce, a zároveň podporovaťskutočnú integráciu štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ,
  • posilňovať stratégie návratu v členských štátoch s dôrazom na udržateľnosť návratu a účinnú readmisiu v krajinách pôvodu,
  • posilňovať solidaritu a rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi, najmä so zreteľom na tie členské štáty, ktoré sú najviac postihnuté migračnými a azylovými tokmi.

HLAVNÉ BODY

Všetky členské štáty (okrem Dánska, ktoré sa na tomto fonde nezúčastňuje) vypracujú národné programy, v ktorých popíšu opatrenia, prostredníctvom ktorých plánujú dosiahnuť ciele stanovené v nariadení o AMIF.

K týmto opatreniam patria napríklad opatrenia na podporu:

  • systémov prijímania a azylových systémov (napríklad zlepšovanie administratívnych štruktúr, odbornej prípravy zamestnancov majúcich na starosti konania o azyle a rozvoj alternatívnych opatrení k zaisteniu),
  • opatrenia v oblasti integrácie so zameraním na miestnu úroveň (ako je poskytovanie odbornej prípravy a služieb štátnym príslušníkom krajín mimo EÚ a výmena najlepších postupov medzi členskými štátmi EÚ),
  • programy dobrovoľného návratu, opatrenia opätovnej integrácie atď.

Hoci je väčšina rozpočtu fondu vyčlenená na národné programy, časť z neho sa využíva aj na akcie na úrovni EÚ („akcie Únie“), núdzovú pomoc, Európsku migračnú sieť a technickú pomoc Európskej komisie.

Osobitné akcie

Okrem prideľovania v rámci vnútroštátnych programov môžu členské štáty prijať dodatočné prostriedky na vykonávanie osobitných akcií. V rámci týchto akcií (uvedených v prílohe II) sa od členských štátov vyžaduje, aby vzájomne spolupracovali, a tak vytvárali podstatnú pridanú hodnotu pre EÚ.

Program Únie pre presídľovanie

Každý členský štát môže takisto každé dva roky prijať dodatočnú sumu na základe jednorazovej platby vo výške 6 000 EUR za každú presídlenú osobu, ktorú je možné zvýšiť na 10 000 EUR pri spoločných prioritách (ako sú regionálne programy ochrany) a zraniteľných skupinách osôb.

Rozpočet

Finančné krytie na vykonávanie fondu na roky 2014 – 2020 bolo pôvodne stanovené na 3,137 miliardy EUR, no v priebehu finančného obdobia rokov 2014 – 2020 sa viac ako zdvojnásobilo, najmä v dôsledku migračnej krízy v rokoch 2015 – 2016.

Podrobnosti o vykonávaní fondu je možné nájsť v nariadení (EÚ) č. 514/2014 (pozri súhrn).

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 168 – 194)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 516/2014 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/445 z 15. októbra 2019, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu (Ú. v. EÚ L 94, 27.3.2020, s. 1 – 2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2000 z 12. decembra 2018 ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, pokiaľ ide o opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 alebo pridelenie týchto súm na iné akcie v rámci národných programov (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 78 – 81)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 112 – 142)

Posledná aktualizácia 03.09.2021

Top