Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)

Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)

Týmto nariadením sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu. Cieľom tohto fondu je prispievať k efektívnemu riadeniu migračných tokov a zlepšovaniu vykonávania a rozvoja spoločnej prisťahovaleckej a azylovej politiky EÚ.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES.

SÚHRN

Fond EÚ pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) má štyri hlavné ciele:

  • posilniť a rozvíjať všetky aspekty spoločného európskeho azylového systému vrátane jeho vonkajšieho rozmeru;
  • podporovať legálnu migráciu do členských štátov v súlade s ich hospodárskymi a sociálnymi potrebami, napríklad potrebami trhu práce, a zároveň podporovať skutočnú integráciu štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ;
  • posilňovať stratégie návratu v členských štátoch s dôrazom na udržateľnosť návratu a účinnú readmisiu v krajinách pôvodu;
  • posilňovať solidaritu a rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi, najmä so zreteľom na tie členské štáty, ktoré sú najviac postihnuté migračnými a azylovými tokmi.

Všetky krajiny EÚ (okrem Dánska, ktoré sa na tomto fonde nezúčastňuje) vypracujú národné programy, v ktorých popíšu opatrenia, prostredníctvom ktorých plánujú dosiahnuť ciele stanovené v nariadení o AMIF.

K týmto opatreniam patria napríklad opatrenia na podporu:

  • systémov prijímania a azylových systémov (napríklad zlepšovanie administratívnych štruktúr, odbornej prípravy zamestnancov majúcich na starosti konania o azyle, rozvoj alternatívnych opatrení k zaisteniu atď.);
  • opatrenia v oblasti integrácie so zameraním na miestnu úroveň (ako je poskytovanie odbornej prípravy a služieb štátnym príslušníkom krajín mimo EÚ, výmena osvedčených postupov medzi krajinami EÚ atď.);
  • programy dobrovoľného návratu, opatrenia opätovnej integrácie atď.

Hoci je väčšina rozpočtu fondu vyčlenená na národné programy, časť sa využíva aj na akcie na úrovni EÚ (tzv. akcie Únie), núdzovú pomoc, Európsku migračnú sieť a technickú pomoc Európskej komisie.

Osobitné akcie

Okrem prideľovania v rámci vnútroštátnych programov môžu členské štáty prijať dodatočné prostriedky na vykonávanie osobitných akcií. V rámci týchto akcií (uvedených v prílohe II) sa od členských štátov vyžaduje, aby vzájomne spolupracovali, a tak vytvárali podstatnú pridanú hodnotu pre EÚ.

Program Únie pre presídľovanie

Každý členský štát môže takisto každé dva roky prijať dodatočnú sumu na základe jednorazovej platby vo výške 6 000 EUR za každú presídlenú osobu, ktorú je možné zvýšiť na 10 000 EUR pri spoločných prioritách (ako sú regionálne programy ochrany) a zraniteľných skupinách osôb.

Rozpočet

Finančné krytie na vykonávanie fondu na obdobie rokov 2014 až 2020 je stanovené na 3,137 miliardy EUR v bežných cenách.

Podrobnosti o vykonávaní fondu je možné nájsť v nariadení (EÚ) č. 514/2014.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 516/2014

21. mája 2014

-

Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia [Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014].

Posledná aktualizácia 03.08.2014

Top