EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Životné podmienky pre žiadateľov o azyl – pravidlá EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2013/33/EÚ o normách pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Vytvárajú sa ňou pravidlá Európskej únie (EÚ) o životných podmienkach (alebo podmienkach „prijímania“) pre žiadateľov o medzinárodnú ochranu* (žiadatelia o azyl alebo osoby žiadajúce doplnkovú ochranu*), ktorí čakajú na preskúmanie svojej žiadosti. Tieto pravidlá by mali pomôcť zabrániť, aby sa osoby kvôli zmenám v životných podmienkach presúvali do iných krajín.
 • Cieľom je zaručiť dôstojnú životnú úroveň pre žiadateľov o azyl v EÚ a zaistiť rešpektovanie ich ľudských práv.

HLAVNÉ BODY

Na koho sa smernica vzťahuje?

Smernica sa vzťahuje na žiadateľov o medzinárodnú ochranu a ich rodiny vrátane:

 • manželov a partnerov, s ktorými nie sú zosobášení;
 • ich deti mladšie ako 18 rokov;
 • ostatných rodinných príslušníkov (napr. matka alebo otec žiadateľa, ak je žiadateľ mladší ako 18 rokov).

Štandardné podmienky prijímania v celej EÚ

Cieľom smernice je harmonizovať podmienky prijímania v celej EÚ. K týmto podmienkam patria:

 • prístup k ubytovaniu;
 • strava, oblečenie;
 • finančné príspevky;
 • slušná životná úroveň a
 • lekárska a psychologická starostlivosť.

Ďalšie záruky

Krajiny EÚ musia okrem základných podmienok prijímania zaistiť, aby mohli mať žiadatelia prístup k:

 • zamestnaniu do 9 mesiacov
 • vzdelávaniu pre deti mladšie ako 18 rokov.

Zraniteľné osoby

 • Musí sa vykonať individuálne posúdenie s cieľom posúdiť potreby zraniteľných osôb (deti, zdravotne postihnuté osoby alebo obete zneužívania).
 • Osobitné pravidlá sa vzťahujú na deti, deti bez sprievodu a obete mučenia a násilia.
 • Zraniteľní žiadatelia o azyl musia mať prístup k psychologickej starostlivosti.
 • Ak o azyl žiadajú deti bez sprievodu, mal by sa im poskytnúť kvalifikovaný zástupca, ktorý im pomôže. Prvým faktorom by mali byť vždy najlepšie záujmy detí a zlúčenie rodiny.

Zaistenie žiadateľov o azyl

Žiadatelia by sa nemali zaistiť len z toho dôvodu, že žiadajú o medzinárodnú ochranu. Zaistenie by malo byť krajným opatrením, o ktorom sa rozhodne podľa jednotlivých prípadov.

S cieľom zabrániť svojvoľnému zaisteniu sa prijal úplný zoznam dôvodov zaistenia.

Smernicou sa tiež:

 • obmedzujú doby zaistenia,
 • obmedzuje sa zaistenie zraniteľných osôb, najmä detí,
 • poskytujú sa právne záruky (napr. prístup k bezplatnej právnej pomoci, písomné informácie pri odvolaní sa proti príkazu na zaistenie),
 • zavádzajú osobitné podmienky prijímania pre zariadenia určené na zaistenie, napríklad prístup na čerstvý vzduch a kontakt s právnikmi, mimovládnymi organizáciami a rodinnými príslušníkmi.

Smernicou 2013/33/EÚ sa s platnosťou od 21. júla 2015 zrušuje smernica 2003/9/ES.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 19. júla 2013. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 21. júla 2015.

KONTEXT

EÚ pracuje na vytvorení spoločného európskeho azylového systému (CEAS). Od roku 2013 sa prijalo niekoľko nových právnych predpisov s cieľom zlepšiť fungovanie systému CEAS.

Po prepuknutí ochorenia COVID-19 a zavedení opatrení na boj s dôsledkami krízy Európska komisia schválila: Oznámenie Komisie Ochorenie COVID-19: Usmernenie týkajúce sa vykonávania príslušných ustanovení EÚ v oblasti konaní o azyle a návrate a presídľovania

* HLAVNÉ POJMY

Medzinárodná ochrana: postavenie utečenca alebo postavenie doplnkovej ochrany.
Postavenie doplnkovej ochrany: možno poskytnúť štátnym príslušníkom mimo EÚ alebo osobám bez štátnej príslušnosti, ktorí/-é nie sú oprávnení/-é získať postavenie utečenca, ktorým by však v prípade ich vrátenia do krajiny pôvodu hrozilo riziko závažnej ujmy.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 96 – 116)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl (Ú. v. EÚ L 31, 6.2.2003, s. 18 – 25)

Následné zmeny smernice 2003/9/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 25.05.2020

Top