EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Konania Európskej únie o azyle

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2013/32/EÚ – spoločné konania o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Ruší sa smernica 2005/85/ES o minimálnych štandardoch pre konanie o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca v Európskej únii (EÚ).
 • Stanovujú sa spoločné postupy o priznávaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (postavenie utečenca a ochrana poskytovaná osobám, ktoré nie sú utečencami, ale ktorým hrozí riziko vážneho bezprávia v prípade, že sa vrátia do svojej krajiny pôvodu).
 • Smernicou sa zabezpečuje, aby postupy medzinárodnej ochrany:
  • boli rýchlejšie a účinnejšie;
  • boli spravodlivejšie pre žiadateľov;
  • spĺňali európske normy priznávania a odnímania medzinárodnej ochrany.

KĽÚČOVÉ BODY

Na koho sa smernica vzťahuje?

Smernica sa vzťahuje na všetky žiadosti o medzinárodnú ochranu podané v krajinách EÚ (s výnimkou Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva (1)), a to aj na hraniciach, v teritoriálnych vodách alebo v tranzitných priestoroch.

Ako?

 • Smernicou sa stanovujú jasnejšie pravidlá o tom, ako požiadať o medzinárodnú ochranu, aby sa o žiadostiach rozhodovalo rýchlejšie a účinnejšie ako doteraz. Najmä na hraniciach sa musia prijať osobitné pravidlá s cieľom pomôcť pri podávaní žiadosti. Pravidlom je, že počiatočný postup podávania žiadosti (okrem konaní o opravných prostriedkoch) nesmie trvať dlhšie než 6 mesiacov. Osoby prijímajúce rozhodnutia musia byť v tomto smere osobitne zaškolené a žiadateľom sa musia poskytovať procesné záruky.
 • Za jasne vymedzených okolností, ak je pravdepodobné, že ide o neodôvodnenú žiadosť alebo ak existujú vážne obavy z hľadiska národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku, sa môžu uplatňovať osobitné postupy vrátane rýchlejšieho postupu alebo spracovania žiadostí na hraniciach.

Základné záruky:

 • Krajiny EÚ musia zabezpečiť:
  • aby sa žiadosti posudzovali individuálne, objektívne a nestranne;
  • aby boli žiadatelia informovaní v jazyku, ktorému rozumejú, o konaní, ktoré bude nasledovať, o svojich právach a prijatých rozhodnutiach. V prípade potreby sa im musí na ich podporu zabezpečiť tlmočník;
  • aby mali žiadatelia právo poradiť sa s právnym zástupcom na vlastné náklady;
  • aby mali žiadatelia právo na účinné odvolanie sa na súde a aby mali právo na bezplatnú právnu pomoc pri odvolaní.
 • Krajiny EÚ nemôžu zaistiť osobu z dôvodu, že ide o žiadateľa/žiadateľku o azyl. V prípade zaistenia žiadateľa sa musia uplatňovať pravidlá EÚ, ktoré sa uvádzajú v revidovanej smernici o normách pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (smernici o podmienkach prijímania).

Konanie o posúdení žiadosti

Skôr než rozhodujúci orgán prijme rozhodnutie, majú žiadatelia právo na osobný pohovor, na ktorom majú príležitosť predložiť všetky dôvody svojej žiadosti. Osoba, ktorá vedie pohovor, musí byť spôsobilá brať do úvahy osobné okolnosti žiadateľa a všeobecné okolnosti danej situácie. Krajiny EÚ musia zabezpečiť primeranú dôvernosť informácií o žiadostiach jednotlivca.

Osobitné záruky pre zraniteľné osoby:

 • Osobám s osobitnými procesnými potrebami, napríklad z dôvodu ich veku, zdravotného postihnutia, choroby alebo sexuálnej orientácie, alebo v dôsledku traumy, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, sa musí poskytnúť primeraná podpora, ako aj dostatok času s cieľom pomôcť im pri postupe podávania žiadosti.
 • Pre maloleté deti bez sprievodu platia osobitné požiadavky vrátane povinnosti ustanoviť kvalifikovaného zástupcu. Všeobecnejšie by mal byť pri uplatňovaní smernice prvoradý najlepší záujem dieťaťa.

Predchádzanie opakovaným žiadostiam

Krajinám EÚ majú nové spôsoby, ako riešiť opakované žiadosti tej istej osoby. Osoby, ktoré už ochranu nepotrebujú, sa nemôžu dlhšie vyhýbať návratu do svojej krajiny opakovaným podávaním nových žiadostí.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

 • Smernica nadobudla platnosť 19. júla 2013 s výnimkou článkov 47 (možnosť verejných orgánov napadnúť správne a/alebo súdne rozhodnutia spôsobom uvedeným vo vnútroštátnych právnych predpisoch) a 48 (mlčanlivosť v súvislosti s akýmikoľvek informáciami, ktoré vykonávacie orgány získajú pri svojej práci). Tieto články sa uplatňujú od 21. júla 2015.
 • Krajiny EÚ mali začleniť smernicu do svojho vnútroštátneho práva do 20. júla 2015 s výnimkou určitých aspektov článku 31, ktorý sa týka konania o posúdení žiadosti, ktorý sa bude uplatňovať od 20. júla 2018.

KONTEXT

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60 – 95)

Následné zmeny smernice 2013/32/EÚ boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9 – 26)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 z 26. júna 2013 o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 1 – 30)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. Júna 2013 ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31 – 59)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 96 – 116)

Posledná aktualizácia 25.05.2020(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).

Top