EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európska pohraničná a pobrežná stráž (do decembra 2020)

Európska pohraničná a pobrežná stráž (do decembra 2020)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Nariadenie (EÚ) 2016/1624 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Týmto nariadením sa ustanovuje európska pohraničná a pobrežná stráž, aby sa po prvýkrát zabezpečilo účinné integrované riadenie hraníc na vonkajších hraniciach Európskej únie (), ako aj krajín pridružených k Schengenskej dohode (Island, Nórsko a Švajčiarsko).
 • Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž tvorí Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej len „agentúra“) vytvorená na základe existujúcej pohraničnej agentúry EÚ (bežne označovaná ako Frontex) a orgány krajín EÚ a krajín pridružených k Schengenskej dohode, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc.
 • Rozširuje a posilňuje sa ním aj mandát agentúry Frontex.

HLAVNÉ BODY

Hlavné úlohy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže

 • Hlavnou úlohou európskej pohraničnej a pobrežnej stráže je pracovať na európskom integrovanom riadení hraníc v rámci spoločnej zodpovednosti agentúry a vnútroštátnych orgánov zodpovedných za riadenie hraníc.
 • Hlavnými opatreniami agentúry sú:
  • prispievať k účinnému fungovaniu hraničných kontrol na príslušných vonkajších hraniciach vrátane opatrení na uľahčenie zákonného prekračovania hraníc a odhaľovania cezhraničnej trestnej činnosti, ako napríklad prevádzačstva alebo obchodovania s ľuďmi;
  • poskytovať technickú a operačnú pomoc zúčastneným krajinám prostredníctvom spoločných operácií* a rýchlych pohraničných zásahov;
  • poskytovať technickú a operačnú pomoc pri podpore pátracích a záchranných operácií týkajúcich sa osôb v núdzi na mori, ku ktorým môže dôjsť počas operácií hraničného dozoru na mori;
  • poskytovať analýzu rizík vnútornej bezpečnosti, ako aj hrozieb, ktoré môžu narušiť fungovanie alebo bezpečnosť vonkajších hraníc EÚ;
  • spolupracovať s nečlenskými krajinami EÚ a krajinami, ktoré nie sú pridružené k Schengenskej dohode, so zameraním sa na susedné krajiny a krajiny pôvodu a/alebo prechodu pri nelegálnom prisťahovalectve;
  • vykonávať posudzovanie zraniteľnosti vrátane posudzovania schopnosti a pripravenosti zúčastnených krajín čeliť hrozbám a výzvam na vonkajších hraniciach;
  • organizovať, koordinovať a vykonávať návratové operácie* a intervencie.

Záchranné operácie

V súlade s medzinárodnými dohovormi, ako je Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori, akékoľvek plavidlá, ktoré sa zúčastňujú na námorných operáciách koordinovaných agentúrou, sú povinné poskytovať pomoc osobám v núdzi na mori. Agentúra asistuje zúčastneným krajinám pri vykonávaní pátracích a záchranných operácií s cieľom chrániť a zachraňovať životy počas operácií hraničného dozoru na mori.

Monitorovanie migračných tokov a analýza rizík

 • Agentúra pomáha zabezpečiť, aby sa normy EÚ na ochranu a presadzovanie riadenia hraníc vykonávali na všetkých vonkajších hraniciach.
 • Vonkajšie hranice krajín EÚ a krajín pridružených k Schengenskej dohode sa budú neustále monitorovať prostredníctvom analýzy rizík a povinných posúdení zraniteľnosti s cieľom identifikovať a riešiť slabé miesta.

Pohraničná a pobrežná stráž EÚ

 • Je potrebné mať pripravenú rezervu rýchleho zásahu pozostávajúcu z minimálne 1 500 členov pohraničnej a pobrežnej stráže a rezervu technického vybavenia s cieľom reagovať na akýkoľvek tlak nelegálnej migrácie na vonkajších hraniciach.
 • V prípade potreby sa nasadenie tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže z rezervy rýchleho zásahu okamžite doplní ďalšími príslušníkmi pohraničnej stráže z krajín EÚ.

Spracovanie osobných údajov

 • Agentúra je oprávnená spracovávať osobné údaje len na účely analýzy rizík, organizovania operačných činností vrátane spoločných operácií, rýchlych pohraničných zásahov, návratových operácií a návratových intervencií*, ako aj na účely prenosu príslušným vnútroštátnym orgánom alebo agentúram EÚ, ako je EASO, Europol a Eurojust.
 • Agentúra bude riadiť osobné údaje osôb podozrivých zo zapojenia do cezhraničnej trestnej činnosti, ako je prevádzačstvo, obchodovanie s ľuďmi alebo terorizmus.

Zrušenie

Nariadenie (EÚ) 2016/1624 sa zruší a 31. decembra 2020 ho nahradí nariadenie (EÚ) 2019/1896, ktorým sa vytvorí nová posilnená európska pohraničná a pobrežná stráž (pozri zhrnutie).

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 06. októbra 2016. Rezervy rýchleho zásahu a technického vybavenia sú zavedené od decembra 2016.

KONTEXT

Zriadenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže je jedným z opatrení stanovených v rámci európskej migračnej agendy s cieľom posilniť riadenie a bezpečnosť vonkajších hraníc EÚ.

Pozrite si tiež

HLAVNÉ POJMY

Spoločné operácie: operácie koordinované agentúrou, ktoré zahŕňajú ľudské zdroje a technické vybavenie poskytované jednou alebo viacerými krajinami EÚ.
Návratové operácie: operácie koordinované agentúrou, ktoré zahŕňajú technické a operačné posily poskytované jednou alebo viacerými krajinami EÚ a v rámci ktorých sa navrátilci z jednej alebo viacerých krajín vracajú, a to z donútenia alebo dobrovoľne.
Návratové intervencie: činnosti agentúry, ktorými sa krajinám EÚ poskytuje posilnená technická a operačná pomoc pozostávajúca z nasadenia európskych intervenčných tímov pre návrat v krajinách EÚ a ktorými sa koordinujú návratové operácie.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa ruší nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1 – 76)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 2016/1624 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1896 z 13. novembra 2019 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení nariadení (EÚ) č. 1052/2013 a (EÚ) 2016/1624 (Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2019, s. 1 – 131)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1 – 52)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 27.08.2020

Top