EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Trestné sankcie za falšovanie mien

Trestné sankcie za falšovanie mien

Podľa Európskej centrálnej banky spôsobilo falšovanie eura hospodárstvu Európskej únie finančné škody vo výške najmenej 500 miliónov EUR od zavedenia tejto meny v roku 2002. Bol preto prijatý nový právny predpis s cieľom chrániť euro a iné meny pred falšovaním.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EÚtrestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV.

SÚHRN

V novej smernici Európskej únie (EÚ) sa stanovujú minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti falšovania mien. Zavádzajú sa ňou spoločné ustanovenia na boj proti falšovaniu, na zlepšenie vyšetrovania, ako aj na zabezpečenie lepšej spolupráce medzi krajinami EÚ zameranej proti falšovaniu.

Trestné činy

Krajiny EÚ musia zaviesť opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby bolo akékoľvek úmyselné podvodné vyrobenie, prijatie, získanie alebo prechovávanie náčinia, článkov, počítačových programov, ako aj ochranných prvkov (ako sú hologramy či vodoznaky), trestné.

Úmyselné konanie by malo byť takisto trestné aj v prípade bankoviek a mincí, ktoré ešte neboli vydané, ale sú určené do obehu ako zákonné platidlo, ako aj navádzanie, pomoc a podnecovanie k trestnému činu falšovania.

Sankcie voči jednotlivcom (fyzické osoby)

Zavedené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce a musia sa trestať odňatím slobody. Najvyššia sadzba trestu odňatia slobody (5 alebo 8 rokov v závislosti od prípadu) sa musí uplatniť prinajmenšom pri najvážnejších formách trestného činu falšovania.

Hoci úmyselné poskytnutie falošnejmeny, ktorá bola prijatá v dobrej viere, by mohlo byť predmetom sankcií, ako sú pokuty, malo by sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch krajín EÚ zaviesť opatrenie odňatia slobody ako najvyššia sankcia.

Zodpovednosť a sankcie voči právnickým osobám

Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa právnické osoby (napr. podniky a spoločnosti) mohli brať na zodpovednosť za trestné čin ako alternatíva k jednotlivcom (fyzickým osobám) a aby sa voči právnickým osobám ukladali účinné, primerané a odrádzajúce sankcie. Mal by sa vymedziť rozsah sankcií s cieľom začleniť do nich vylúčenie z nároku na verejné dávky alebo pomoc, dočasný alebo trvalý zákaz výkonu obchodnej činnosti, či uloženie súdneho dohľadu.

Analýza a odhaľovanie falošných eurobankoviek a mincí

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby ich národné centrum pre analýzy a národné centrum pre analýzu mincí mohli preskúmať falšované euro a aby boli k dispozícii v priebehu trestných konaní za účelom odhaľovania ďalších falzifikátov.

Uplatňovanie

Írsko sa rozhodlo túto smernicu uplatňovať. Dánsko a Spojené kráľovstvo (1) však ňou nie sú viazané.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2014/62/EÚ

22. mája 2014

23. mája 2016

Ú. v. EÚ L 151, 21.5.2014

Posledná aktualizácia 10.08.2014(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).

Top