EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Program NER 300 - zvyšovanie výskytu nízkouhlíkových technológií v EÚ

Program NER 300 - zvyšovanie výskytu nízkouhlíkových technológií v EÚ

NER 300* je jeden z najväčších programov financovania na svete zameraný na inovačné nízkouhlíkové demonštračné projekty. Podporuje environmentálne bezpečné systémy zachytávania a ukladania uhlíka a rozvoja technológií výroby energie z obnoviteľných zdrojov, ktorý by sa mohli využívať v komerčnom meradle v rámci EÚ.

AKT

Rozhodnutie Komisie 2010/670/EÚ z 3. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú kritériá a opatrenia na financovanie komerčných demonštračných projektov, ktorých cieľom je environmentálne bezpečné zachytávanie a geologické ukladanie CO2, ako aj demonštračných projektov využívajúcich inovačné technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve vytvoreného smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 290, 6.11.2010, s. 39 - 48)

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/191 z 5. februára 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/670/EÚ, pokiaľ ide o predĺženie určitých lehôt stanovených v článku 9 a článku 11 ods. 1 uvedeného rozhodnutia (Ú. v. EÚ L 31, 7.2.2015, s. 31 - 32)

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Stanovujú sa v ňom pravidlá a podmienky, na základe ktorých EÚ financuje komerčné demonštračné projekty na zachytávanie a geologické ukladanie plynov oxidu uhličitého (CO2), tzv. zachytávanie a ukladanie uhlíka (CCS), a testuje technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov (RES).

HLAVNÉ BODY

  • Oprávnené projekty CCS sa zameriavajú na výrobu energie a rôzne priemyselné aplikácie, ako sú rafinérie či výroba železa a ocele.
  • Oprávnené projekty RES sa vzťahujú na bioenergiu, slnečnú energiu, fotočlánky, geotermálnu energiu, vietor, oceán, hydroelektrickú energiu (výroba energie pomocou pohybov vody) a na inteligentné siete (modernizované energetické siete, ktoré automaticky monitorujú toky energie).
  • V prvej vlne financovania v decembri 2012 EÚ poskytla 1,1 miliardy EUR na 20 projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Tento príspevok podnietil investície vo výške viac ako 1,9 miliardy EUR zo súkromného sektora. Projekty majú byť sprevádzkované najneskôr v decembri 2018.
  • V druhej vlne v júli 2014 sa pridelila 1 miliarda EUR na 18 projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a na jeden projekt v oblasti zachytávania ukladania uhlíka. Tento príspevok podnietil dodatočné súkromné investície vo výške 860 miliónov EUR. Tieto projekty by mal vstúpiť do prevádzky najneskôr v júli 2020.
  • Vlády musia Komisii do 31. decembra každého roka predložiť správu o pokroku projektov, ktoré vykonávajú. V správach bude uvedené množstvo uloženého CO2 alebo vyrobenej čistej energie, rozdelenie finančných prostriedkov a podrobnosti o akýchkoľvek významných problémoch.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Od 5. novembra 2010.

HLAVNÉ POJMY

Názov NER 300 je odvodený od skutočnosti, že program je financovaný z predaja 300 miliónov emisných kvót (práva na vypustenie jednej tony oxidu uhličitého) v rámci kvót určených pre nových účastníkov, ktoré sú súčasťou systému obchodovania s emisiami EÚ. Projektom sa dotuje inštaláciu technológiíí RES a CCS.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o programe NER 300.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie Komisie 2010/670/EÚ

3. novembra 2010

-

Ú. v. EÚ L 290, 6.11.2010, s. 39 - 48

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/191

5. februára 2015

-

Ú. v. EÚ L 31, 7.2.2015, s. 31 - 32

SÚVISIACE AKTY

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 31. januára 2014, ktorým sa pozmeňuje vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2012) 9432, pokiaľ ide o pridelenie prostriedkov v rámci prvej výzvy na predloženie návrhov v programe financovania NER 300, C(2014) 383

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 8. júla 2012, Pridelenie prostriedkov v rámci druhej výzvy na predloženie návrhov v programe financovania NER 300, C(2014) 4493

Posledná aktualizácia 26.03.2015

Top