EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov a letecká doprava

Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov a letecká doprava

Po zohľadnení rozsahu a globálneho charakteru leteckého priemyslu a jeho vplyvu na životné prostredie prijíma EÚ opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov (GHG) spôsobených leteckou dopravou v Európe. Popritom pracuje s medzinárodným spoločenstvom v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) s cieľom vypracovať opatrenia s celosvetovým dosahom.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva.

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Touto smernicou sa pozmeňuje smernica 2003/87/ES, ktorou sa zaviedol systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), a to zvážením emisií oxidu uhličitého spôsobených leteckou dopravou. Preto sa na všetky lety z, do a v rámci všetkých krajín EÚ a Nórska, Islandu a Lichtenštajnska vzťahuje systém EU ETS.

HLAVNÉ BODY

  • 95 % priemerných emisií za obdobie 2004 - 2006 sa nastavilo ako ročný strop* pre emisie z leteckej dopravy na obdobie 2013 - 2020.
  • Smernica sa vzťahuje na letecké spoločnosti v EÚ, ako aj mimo EÚ, ktorým sa ročne pridelia obchodovateľné kvóty zahŕňajúce určitú úroveň emisií CO2 z ich letov.
  • Rozhodnutím č. 377/2013/EÚ sa v roku 2012 lety z a do krajín mimo EHP spätne oslobodili od požiadaviek EU ETS s cieľom poskytnúť čas na rokovania s Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) v záujme dosiahnutia globálneho trhového opatrenia (MBM) pre emisie z leteckej dopravy.
  • Tieto právne predpisy sa na obdobie 2013 - 2016 zmenili prostredníctvom nariadenia (EÚ) č. 421/2014. To znamená, že EU ETS sa vzťahuje len na lety v rámci EÚ, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, pričom sa čaká na výsledok rokovaní v rámci ICAO, pokiaľ ide o trhové opatrenie, ktoré sa má odsúhlasiť do roku 2016 a ktoré sa má zaviesť do roku 2020.

KONTEXT

Letecká doprava je jednou z najrýchlejšie rastúcich zdrojov emisií GHG na celosvetovej úrovni (aj na úrovni EÚ), pričom je zodpovedná za približne 3 % celkových emisií. Očakáva sa, že do roku 2020 sa v dôsledku leteckej dopravy množstvo GHG zvýši o 70 % v porovnaní s rokom 2005, a to aj po zohľadnení zlepšenia palivovej účinnosti.

HLAVNÉ POJMY

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) je nosným pilierom politiky EÚ v oblasti boja proti zmene klímy a jej hlavným nástrojom znižovania priemyselných emisií skleníkových plynov nákladovo účinným spôsobom. EU ETS je prvý a doteraz najväčší medzinárodný systém na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov. Zahŕňa viac ako 11 000 elektrární a priemyselných závodov v 28 krajinách EÚ, na Islande, v Nórsku a Lichtenštajnsku, pričom sa vzťahuje aj na emisie z leteckej dopravy.

EU ETS funguje na zásade „systému stropov a obchodovania“. „Strop“ alebo limit sa nastaví na základe celkového množstva určitých skleníkových plynov, ktoré môžu emitovať továrne, elektrárne a iné zariadenia v rámci systému. Strop sa postupne obmedzuje, takže celkové emisie klesajú. Vďaka systému je možné obchodovať s kvótami, aby celkové emisie zariadení a prevádzkovateľov lietadiel zostali v rámci stanoveného stropu a aby bolo možné prijímať tie najmenej nákladné opatrenia na znižovanie emisií.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o znižovaní emisií z leteckej dopravy.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2008/101/ES

2. februára 2009

-

Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 3 - 21.

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 377/2013/EÚ z 24. apríla 2013 o dočasnej výnimke zo smernice 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 113, 25.4.2013, s. 1 - 4).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 421/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s cieľom vykonať do roku 2020 medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy uplatňuje jednotné globálne trhové opatrenie (Ú. v. EÚ L 129, 30.4.2014, s. 1 - 4).

Posledná aktualizácia 23.07.2015

Top