Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sociálna a ekonomická integrácia Rómov

Sociálna a ekonomická integrácia Rómov

Týmto odporúčaním sa posilňuje rámec EÚ pre integráciu Rómov z roku 2011, a to prostredníctvom nezáväzného právneho nástroja, ktorý sa zameriava na zrýchlenie pokroku. Poskytuje usmernenia krajinám EÚ a upriamuje ich pozornosť na niekoľko konkrétnych opatrení, ktoré majú zásadný význam pre účinnejšie vykonávanie ich stratégií.

AKT

Odporúčanie Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch (Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 1 - 7)

SÚHRN

Týmto odporúčaním sa posilňuje rámec EÚ pre integráciu Rómov z roku 2011, a to prostredníctvom nezáväzného právneho nástroja, ktorý sa zameriava na zrýchlenie pokroku. Poskytuje usmernenia krajinám EÚ a upriamuje ich pozornosť na niekoľko konkrétnych opatrení, ktoré majú zásadný význam pre účinnejšie vykonávanie ich stratégií.

KĽÚČOVÉ OTÁZKY

V odporúčaní sú pokryté tieto kľúčové otázky:

  • osobitne zacielené opatrenia na posilnenie integrácie Rómov v oblasti vzdelávania, zamestnania, zdravotnej starostlivosti a bývania (s plnohodnotným dodržaním zásady subsidiarity a bez zdvojovania jestvujúcich právnych predpisov EÚ);
  • všeobecné zásady zabezpečenia transparentného a vhodného vyčleňovania finančných prostriedkov (nielen prostriedkov EÚ, ale aj vnútroštátnych a miestnych finančných prostriedkov);
  • základné horizontálne a štrukturálne opatrenia, ako sú odstraňovanie diskriminácie a ochrana rómskych detí a žien; uplatňovanie prístupu sociálnych investícií; posilnenie sociálneho postavenia Rómov; premietnutie vnútroštátnych záväzkov do miestnych opatrení prostredníctvom posilnenia účasti miestnych a regionálnych orgánov; monitorovanie vplyvu politík; zohľadnenie činnosti orgánov presadzujúcich rovnosť; posilnenie vnútroštátnych kontaktných miest pre Rómov a rozvoj nadnárodnej spolupráce.

V oblasti vzdelávania sú v odporúčaní Rady krajiny EÚ vyzvané, aby Rómom zabezpečili plnohodnotný prístup ku kvalitnému a všeobecnému vzdelávaniu a aby znížili počet detí, ktoré predčasne ukončujú školskú dochádzku. Tento cieľ je dôležitý na úrovni základnej aj strednej školy, ako aj v rámci učňovského vzdelávania. V odporúčaní sa identifikuje široká škála opatrení, ktoré môžu prispieť k zmene, ak sa dôkladne naplánujú a vykonávajú.

V oblasti zamestnanosti sa v odporúčaní Rady vyzdvihuje význam zabezpečenia rovnakého zaobchádzania a odstraňovania rozdielov medzi Rómami a ostatnými pracovníkmi v záujme zlepšenia situácie Rómov. Okrem cielených zásahov, ako sú konkrétne a individuálne služby pre žiadateľov o zamestnanie, môže k výraznej zmene prispieť aj zameranie sa na potreby Rómov v rámci všeobecných politík.

V oblasti zdravotnej starostlivosti sa odporúčanie sústreďuje na poskytovanie veľmi praktických rád od zaistenia základného zabezpečenia cez rodinné plánovanie až po programy bezplatného očkovania pre väčšinu skupín na okraji spoločnosti.

V oblasti bývania sa v odporúčaní poukazuje na integrovaný prístup, odstraňovanie priestorovej segregácie a podporovanie nediskriminačného prístupu k sociálnemu bývaniu. V odporúčaní sa tiež krajinám EÚ pripomína miestny rozvoj, do ktorého sú zapojené miestne spoločenstvá a investície na rozvoj územia, ktoré môžu byť podporované z finančných prostriedkov EÚ.

V otázke financovania sa v odporúčaní podčiarkuje, že je potrebné vyčleniť dostatočné prostriedky na vnútroštátne a miestne stratégie a akčné plány.

Pokiaľ ide o horizontálne otázky, ako je nediskriminácia, ochrana rómskych detí a žien, odstraňovanie chudoby a sociálne začlenenie a posilnenie postavenia, v odporúčaní Rady sa zdôrazňuje význam praktického uplatňovania smernice o rasovej rovnosti (2000/43/ES) v teréne a členským štátom sa pripomína, aby využívali príslušnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva ako dodatočnú referenciu pri určovaní nezákonných ustanovení a postupov.

Dodržiavanie práv Rómov nerozlučne súvisí s účinným odstraňovaním detskej práce, zakazovaním žobráctva s využívaním detí, plnohodnotným uplatňovaním právnych predpisov o manželstvách maloletých, bojom proti núteným manželstvám a s posilňovaním postavenia Rómov, ktoré im umožní zohrávať úlohu aktívnych občanov v danej krajine.

Všeobecné politiky by takisto mali zohrávať kľúčovú úlohu pri odstraňovaní chudoby a sociálneho vylúčenia Rómov. V tejto súvislosti sa v odporúčaní vyzýva na investovanie do politiky v oblasti ľudského kapitálu a sociálnej súdržnosti, ako aj na prepojenie integrácie Rómov s vnútroštátnymi reformnými programami v krajinách s veľkou rómskou populáciou.

V odporúčaní sa ďalej rozoberá pokrok, ktorý je nutný na zriadenie a zlepšenie účinnosti štrukturálnych opatrení v oblasti integrácie Rómov, napr.: monitorovanie a hodnotenie politík, miestne opatrenia, posilnenie orgánov zodpovedných za presadzovanie rovnakého zaobchádzania či úloha vnútroštátnych kontaktných miest pre Rómov a zvyšovanie nadnárodnej spolupráce. Poskytuje aj praktické usmernenia, ako možno lepšie dosahovať pokrok v týchto oblastiach.

Keďže cieľom tohto odporúčania je posilniť účinnosť opatrení v oblasti integrácie Rómov v krajinách EÚ, a ktorou sa inými slovami podporuje úspešné vykonávanie vnútroštátnych stratégií pre integráciu Rómov, podávanie správ bude veľmi úzko prepojené s rámcom EÚ.

Informácie o opatreniach prijatých v súlade s týmto odporúčaním, ktoré poskytnú krajiny EÚ, sa využijú pri zostavovaní výročných správ Komisie o realizácii vnútroštátnych stratégií pre integráciu Rómov.

KONTEXT

Rómska komunita je najväčšia etnická menšina v Európe. Komisia navrhuje zlepšiť účinnosť nástrojov zameraných na sociálno-ekonomickú integráciu Rómov prostredníctvom dlhodobého prístupu a viacsektorových opatrení (vzdelávanie, zamestnanie, zdravotná starostlivosť, bývanie atď.).

EÚ v uplynulých rokoch preukázala silné politické vedenie voči krajinám EÚ, pokiaľ ide o integráciu Rómov, a dokázala pevne udržať integráciu Rómov na programe EÚ aj krajín EÚ.

V roku 2011 sa lídri EÚ zaviazali vykonávať rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov. Všetky krajiny EÚ preto vytvorili vlastné stratégie integrácie Rómov, ktoré sú prispôsobené potrebám rómskej populácie v príslušnej krajine. Zriadil sa aj mechanizmus podávania ročných správ o pokroku v teréne. EÚ okrem toho prepojila integráciu Rómov so svojím širším programom rastu, ktorým je stratégia Európa 2020. Rada Európskej únie od roku 2012 vydáva v rámci európskeho semestra odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce sa integrácie Rómov, ktoré sú adresované krajinám EÚ so značnou populáciou Rómov. EÚ sa napokon podarilo posilniť finančnú podporu na začleňovanie Rómov, ktorá sa neposkytuje len v 28 krajinách EÚ, ale aj v pristupujúcich krajinách, v ktorých je presadzovanie začlenenia Rómov aj naďalej hlavnou prioritou podľa oznámenia Komisie Stratégia rozširovania a hlavné výzvy.

Hlavnú zodpovednosť za zmenu situácie populácie odsunutej na okraj spoločnosti však nesú krajiny EÚ, a preto sú opatrenia na podporu integrácie Rómov predovšetkým v ich rukách.

Jediným spôsobom, ako dosiahnuť tento cieľ, je prostredníctvom politického záväzku na najvyššej úrovni vo všetkých krajinách EÚ. Na úrovni EÚ bolo veľmi významným krokom na ceste k lepšej integrácii Rómov odporúčanie Rady o účinnej integrácii Rómov, ktoré bolo jednohlasne prijaté 9. decembra 2013. Doplnil sa ním nový nástroj v právnej a politickej oblasti, no ešte dôležitejšie je, že predstavovalo silný a spoločný politický záväzok všetkých krajín EÚ na posilnenie ich úsilia o dosiahnutie skutočného zlepšenia.

Ďalšie informácie sú dostupné u Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov na stránkach o EÚ a Rómoch a o práve v oblasti nediskriminácie.

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Sociálna a ekonomická integrácia Rómov [KOM(2010) 133 v konečnom znení zo 7. apríla 2010].

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Správa o realizácii rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov [COM(2014) 209 final z 2. apríla 2014].

Pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Správa o realizácii rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov [SWD(2014) 121 final z 2. apríla 2014].

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Kroky vpred pri implementácii vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov [COM(2013) 454 final z 26. júna 2013].

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade - Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2013 - 2014 [COM(2013) 700 final zo 16. októbra 2013].

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Národné stratégie integrácie Rómov: prvý krok pri implementácii rámca EÚ [COM(2012) 226 final z 21. mája 2012].

Pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Národné stratégie integrácie Rómov: prvý krok pri implementácii rámca EÚ [SWD(2012) 133 final z 21. mája 2012].

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Rámec EÚ do roku 2020 pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov [KOM(2011) 173 v konečnom znení z 5. apríla 2011].

Posledná aktualizácia 16.06.2015

Top