EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Štatistika EÚ o príjmoch a životných podmienkach

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1177/2003 – štatistika EÚ o príjmoch a životných podmienkach

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Zriaďuje sa ním systém na zhromažďovanie a zostavovanie štatistiky o príjmoch a životných podmienkach v Európskej únii (EÚ), známy ako EU-SILC.
 • Tieto údaje slúžia na monitorovanie pokroku stratégie Európa 2020 a konkrétnejšie jej cieľa týkajúceho sa znižovania chudoby, preto je dôležité zaistiť, aby boli zozbierané údaje porovnateľné, a to tým, že sa zaistí harmonizácia pravidiel o ich zbere a zostavovaní.

HLAVNÉ BODY

 • Cieľom EU-SILC je včasný zber prierezových* a dlhodobých* údajov o príjmoch a o úrovni a zložení chudoby a sociálneho vylúčenia na vnútroštátnej aj európskej úrovni.
 • Zahŕňa prierezové údaje o príjme, chudobe, sociálnom vylúčení a ostatných životných podmienkach, ako aj dlhodobé údaje obmedzené na príjem, prácu a vymedzený počet nepeňažných ukazovateľov sociálneho vylúčenia (napr. problémy pri vyžití z príjmu, rozsah dlhov a nedobrovoľný nedostatok základných potrieb).
 • Prierezové a dlhodobé údaje sa musia zakladať na národne reprezentatívnych pravdepodobnostných výberoch.
 • V nariadení sa ustanovuje súbor pravidiel, ktorými sa definujú harmonizované zoznamy cieľových primárnych a sekundárnych premenných, ktoré musia krajiny EÚ prenášať do štatistického úradu Európskej komisie, Eurostatu:
  • primárne premenné sa zbierajú ročne a zahŕňajú na úrovni domácností základné údaje, bývanie, materiálnu depriváciu a príjem, a na úrovni osôb základné údaje vzdelanie, zdravie, prácu a príjem;
  • sekundárne premenné, ktoré sa zbierajú každé štyri roky alebo menej často, zahŕňajú informácie buď na úrovni domácností alebo osôb o takých aspektoch, ako sú podmienky bývania, chudoba prechádzajúca z jednej generácie na druhú a materiálna deprivácia.
 • Aby sa umožnila viacrozmerná analýza na úrovni domácností a osôb, a najmä skúmanie hlavných sociálnych problémov, ktoré sú nové a vyžadujú si špecifický výskum, všetky údaje o domácnostiach a jednotlivcoch musia byť prepojiteľné v prierezovej a dlhodobej zložke.
 • Krajiny EÚ sa usilujú zaistiť, aby obdobie ich zberu údajov bolo každý rok rovnaké.
 • Za prvé štyri roky EU-SILC získali krajiny EÚ finančný príspevok z EÚ na prácu, ktorá je súčasťou zberu údajov.
 • Eurostat môže udeliť prístup vo svojich priestoroch k dôverným údajom alebo k súborom anonymizovaných mikroúdajov u neho uložených zo zdroja EU-SILC na vedecké účely.
 • Výbor pre Európsky štatistický systém, ktorý je zložený z národných expertov, pomáha Komisii, ktorá mu predsedá. Výbor rozhoduje o takých otázkach, ako napríklad cieľové sekundárne oblasti, ktoré majú byť pokryté.
 • Nariadenie bolo zmenené trikrát, aby prebiehalo súčasne:
  • v roku 2004 s rozšírením EÚ o 10 nových krajín,
  • v roku 2007 s ďalším rozšírením EÚ o Bulharsko a Rumunsko a
  • v roku 2013 so začlenením Chorvátska.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 23. júla 2003.

KONTEXT

EU-SILC bol prvýkrát spustený v roku 2003, kedy pokrýval šesť krajín EÚ (Belgicko, Dánsko, Grécko, Írsko, Luxembursko a Rakúsko), ako aj Nórsko, a tvorí neoddeliteľnú súčasť Európskeho štatistického systému. V priebehu rokov sa jeho pokrytie rozšírilo na všetkých 28 krajín EÚ, tri krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (Island, Nórsko a Švajčiarsko), ako aj na bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, Srbsko a Turecko.

* HLAVNÉ POJMY

Prierezové údaje: údaje týkajúce sa určitého času alebo časového obdobia. Tieto údaje sa môžu získať z prierezového zisťovania a môžu sa kombinovať s údajmi z registrov (t. j. údaje o osobách, domácnostiach alebo obydliach zostavené z administratívneho alebo štatistického registra).

Dlhodobé údaje: údaje týkajúce sa zmien na úrovni jednotlivca v čase, ktoré sa pozorujú periodicky za určité časové obdobie. Môžu pochádzať z prierezového zisťovania s rotačným výberom, kde sa sledujú vybraní jednotlivci, alebo z čistého panelového zisťovania. Môžu sa kombinovať s údajmi z registrov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 zo 16. júna o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) (Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 1 – 9)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1177/2003 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Komisie (ES) 1980/2003 z 21. októbra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) vo vzťahu k definíciám a aktualizovaným definíciám (Ú. v. EÚ L 298, 17.11.2003, s. 1 – 22)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (ES) 1981/2003 z 21. októbra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o aspekty terénnej práce a postupy pri imputáciách (Ú. v. EÚ L 298, 17.11.2003, s. 23 – 28)

Nariadenie Komisie (ES) 1982/2003 z 21. októbra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o pravidlá výberu a sledovania vzorky (Ú. v. EÚ L 298, 17.11.2003, s. 29 – 33)

Nariadenie Komisie (ES) 1983/2003 zo 7. novembra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 1177/2003 Európskeho parlamentu a Rady o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových primárnych premenných (Ú. v. EÚ L 298, 17.11.2003, s. 34 – 85)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (ES) 28/2004 z 5. januára 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o podrobný obsah priebežných a záverečných správ o kvalite (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 42 – 56)

Posledná aktualizácia 18.11.2016

Top