EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Erasmus+ – nadnárodné partnerstvá EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu

Erasmus+ – nadnárodné partnerstvá EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 1288/2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Cieľom programu Erasmus+ je:

 • umožniť mladým ľuďom získavať zručnosti a vedomosti v zahraničí v záujme zlepšovania ich zamestnateľnosti,
 • zlepšovať kvalitu výučby, excelentnosť inovácie organizácií vzdelávania a odbornej prípravy,
 • dopĺňať politické úsilie členských krajín modernizovať svoje systémy vzdelávania a odbornej prípravy,
 • zvyšovať medzinárodný rozmer vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom partnerstiev medzi inštitúciami EÚ a partnerských krajín v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a vysokoškolského vzdelávania,
 • zlepšovať jazykovú výučbu a štúdium,
 • podporovať excelentnosť pri výučbe a výskume v rámci európskej integrácie medzi akademikmi, študentmi a občanmi,
 • podporovať organizácie aktívne v masovom športe (najmä verejné orgány a kluby) s cieľom využiť potenciál športu pri presadzovaní sociálneho začlenenia a riešení hrozieb dopingu, ovplyvňovania športových výsledkov, rasizmu a netolerancie.

HLAVNÉ BODY

Oprávnenosť

Erasmus+ je otvorený pre všetky krajiny EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko, ako aj krajiny, ktoré požiadali o členstvo v EÚ, a potenciálnych žiadateľov. Partnerské krajiny, najmä tie, na ktoré sa vzťahuje susedská politika EÚ, sú oprávnené využívať príležitosti štúdia a odbornej prípravy, ako aj mládežnícke aktivity.

Vykonávanie a účasť

Akcie v rámci programu Erasmus+ sú rozdelené na decentralizované (riadené v každej krajine vnútroštátnymi agentúrami) alebo centralizované, ktoré riadi Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) v Bruseli.

Rozpočet

Celkové rozpočtové prostriedky predstavujú 14,775 miliardy eur na obdobie 2014 – 2020.

Rozdelené sú takto:

 • 77,5 % na vzdelanie a odbornú prípravu,
 • 10 % na mládež,
 • 3,5 % na nástroj záruk za študentské pôžičky (pre študentov druhého stupňa, napríklad magisterského štúdia),
 • 1,9 % na činnosti Jean Monnet (Európska integrácia v oblasti výučby a výskumu),
 • 1,8 % na šport,
 • 3,4 % na operačné granty pre národné agentúry a
 • 1,9 % na administratívne výdavky.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50 – 73)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1288/2013 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACI DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1475 z 2. októbra 2018, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1288/2013, nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ (Ú. v. EÚ L 250, 4.10.2018, s. 1 – 20)

Posledná aktualizácia 25.06.2014

Top