Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Flexibilita pravidiel SGP: posilňovanie prepojenia medzi investíciami, štrukturálnymi reformami a fiškálnou zodpovednosťou

Flexibilita pravidiel SGP: posilňovanie prepojenia medzi investíciami, štrukturálnymi reformami a fiškálnou zodpovednosťou

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [COM (2015) 012 final] - Optimálne využívanie flexibility v rámci existujúcich pravidiel Paktu stability a rastu

AKÝ JE CIEĽ OZNÁMENIA?

 • Obsahuje usmernenia o tom, ako čo najlepšie využívať flexibilitu, ktorú ponúkajú existujúce pravidlá Paktu stability a rastu
 • Tým by sa posilnilo prepojenie medzi štrukturálnymi reformami, investíciami a fiškálnou zodpovednosťou s cieľom stimulovať tvorbu pracovných miest a rast v Európskej únii (EÚ).

HLAVNÉ BODY

Objasnenia týkajúce sa štrukturálnych reforiem

 • EK vysvetľuje, že vplyv štrukturálnych reforiem môže zohľadniť, ak tieto reformy:
  • sú zásadné;
  • majú priamy dlhodobý pozitívny vplyv na rozpočet, a to aj v podobe zvýšenia potenciálneho udržateľného rastu, a
  • ak sa realizujú v celom rozsahu.
 • Na zohľadnenie reformných opatrení ex-ante (vopred) musia krajiny EÚ predložiť plán reforiem s podrobnými informáciami a realistickými lehotami.
 • Komisia posúdi reformy a následne Rade odporučí možné dočasné odchýlky od strednodobého rozpočtového cieľa alebo postup fiškálnych úprav smerom k tomuto cieľu.
  • Krajinám, ktoré nie sú zapojené do postupu pri nadmernom deficite (preventívna časť), sa môže povoliť maximálna odchýlka 0,5 % HDP, pokiaľ sa vyrovná do štyroch rokov od uplatnenia výnimky z dôvodu štrukturálnych reforiem.
  • Krajinám, ktoré sú zapojené do postupu pri nadmernom deficite (nápravná časť), môže EK poskytnúť viac času na opätovné vyhovenie hranici 3 % HDP pod podmienkou, že sa vykonávajú reformy, a že vyvíjajú dostatočné úsilie na nápravu nadmerného deficitu.

Objasnenia týkajúce sa investícií

EK uvádza:

 • Príspevky krajín EÚ do EFSI sa nebudú započítavať pri definovaní fiškálnych úprav, či už v rámci preventívnej alebo nápravnej časti Paktu stability a rastu, keďže osobitné ciele vylučujú jednorazové opatrenia. V prípade, že deficit krajiny presiahne 3 % HDP, EK nezačne postup pri nadmernom deficite, ak to súvisí s príspevkom, a pokiaľ je odchýlka obmedzená a očakáva sa, že bude dočasná.
 • Krajiny, ktoré nie sú zapojené do postupu pri nadmernom deficite, sa môžu dočasne odchýliť od svojho strednodobého rozpočtového cieľa alebo postupu fiškálnych úprav smerom k tomuto cieľu, predovšetkým v prípade záporného rastu alebo zápornej produkčnej medzery, ak priamo investujú do projektov spolufinancovaných EÚ v rámci štrukturálnej politiky a politiky súdržnosti (vrátane projektov spolufinancovaných v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí), transeurópskych sietí a Nástroja na prepájanie Európy či do projektov spolufinancovaných EFSI.

Objasnenia týkajúce sa cyklických podmienok

V záujme lepšieho zohľadnenia výkyvov hospodárskeho cyklu Komisia použije maticu na stanovenie vhodnej fiškálnej úpravy, ktorá sa očakáva od krajín v preventívnej časti Paktu stability a rastu. Znamená to, že tieto krajiny musia vyvíjať väčšie fiškálne úsilie v priaznivejšom období.

KONTEXT

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – Optimálne využívanie flexibility v rámci existujúcich pravidiel paktu stability a rastu [COM(2015) 12 final z 13. januára 2015]

Posledná aktualizácia 30.03.2017

Top