EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Súdne trestné konanie – prezumpcia neviny a právo byť prítomný na konaní

Súdne trestné konanie – prezumpcia neviny a právo byť prítomný na konaní

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica (EÚ) 2016/343 – posilnenie určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Jej cieľom je zaručiť:

 • prezumpciu neviny každej obvinenej alebo podozrivej osoby z trestného činu zo strany polície alebo súdnych orgánov;
 • právo obvinenej osoby byť prítomný na trestnom konaní.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

 • Smernica sa vzťahuje na každú jednotlivú (fyzickú) osobu, ktorá je podozrivá alebo obvinená v trestnom konaní.
 • Uplatňuje sa vo všetkých štádiách trestného konania, a to od momentu, keď je osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, až po konečný rozsudok.

Práva

V smernici sa vymedzujú základné práva obvinenej alebo podozrivej osoby v trestnom konaní:

 • nevinná až do preukázania viny
  • krajiny EÚ sú povinné prijať opatrenia, ktorými sa zaistí, že vo verejných vyhláseniach verejných orgánov a v súdnych rozhodnutiach (iných ako rozhodnutia o vine) sa táto osoba nebude označovať ako vinná;
  • krajiny EÚ takisto musia prijať opatrenia, ktorými sa zaistí, že podozrivé alebo obvinené osoby nebudú na súde alebo na verejnosti prezentované ako vinné tým, že sa budú fyzicky obmedzovať;
 • dôkazné bremeno spočíva na prokuratúre;
 • právo odoprieť výpoveď a nevypovedať vo vlastný neprospech;
 • právo byť prítomný na vlastnom súdnom konaní – súdne konanie sa môže konať v neprítomnosti podozrivej alebo obvinenej osoby, ak sú splnené tieto podmienky:
  • osoba bola včas informovaná o súdnom konaní a o dôsledkoch neúčasti,
  • osobu zastupuje splnomocnený obhajca, ktorého určila daná osoba alebo štát.

Opravné prostriedky

 • Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby boli v prípade porušenia týchto práv zavedené účinné opravné prostriedky.
 • V prípade porušenia práva na odopretie výpovede alebo práva nevypovedať vo vlastný neprospech musia krajiny EÚ zabezpečiť, aby sa pri posudzovaní dotknutých vyhlásení zohľadnilo právo na obhajobu a právo na spravodlivé súdne konanie.
 • Ak podozrivá alebo obvinená osoba nie je prítomná na súdnom konaní a vyššie uvedené podmienky neboli splnené, táto osoba má právo na nové súdne konanie alebo na iný zákonný opravný prostriedok, ktorý umožní nové posúdenie skutkovej podstaty veci (vrátane predloženia nových dôkazov).

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 31. marca 2016. Krajiny EÚ ju majú zapracovať do vnútroštátneho práva do 1. apríla 2018.

KONTEXT

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2016, s. 1 – 11)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1 – 7)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 1 – 10)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013, s. 1 – 12)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 1 – 20)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1919 z 26. októbra 2016 o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači (Ú. v. EÚ L 297, 4.11.2016, s. 1 – 8)

Posledná aktualizácia 14.02.2017

Top