EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nové potraviny – pravidlá od roku 2018

Nové potraviny – pravidlá od roku 2018

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Nariadenie stanovuje pravidlá umiestňovania nových potravín* na trh v Európskej únii (EÚ). Tieto pravidlá majú poskytnúť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a záujmov spotrebiteľov.

HLAVNÉ BODY

 • Potravinárske podniky musia určiť, či sa na výrobok, ktorý chcú umiestniť na trh, vzťahuje tento právny predpis. Ak si nie sú isté:
  • môžu sa obrátiť na vnútroštátne orgány príslušného trhu, a to poskytnutím všetkých potrebných informácií,
  • tieto vnútroštátne orgány sa môžu obrátiť na kolegov v ostatných krajinách EÚ a na Európsku komisiu.
 • Komisia musí zostaviť pozitívny zoznam povolených nových potravín do 1. januára 2018 a pravidelne ho aktualizovať.
 • Povolený výrobok nesmie:
  • predstavovať riziko pre zdravie ľudí na základe vedeckých dôkazov,
  • zavádzať spotrebiteľa, a to najmä ak má nahradiť inú potravinu a existuje významná zmena vo výživovej hodnote,
  • byť z hľadiska výživy nevhodný pri nahradení inej potraviny v rámci bežnej konzumácie.
 • Postup povoľovania umiestňovania nových potravín na trh môže začať buď žiadateľ (krajina EÚ, krajina mimo EÚ alebo zainteresovaná strana) alebo Komisia.
 • V žiadosti sa musia uviesť údaje, ako je názov a opis novej potraviny, podrobné zloženie, výrobné procesy a vedecké dôkazy preukazujúce, že nová potravina nepredstavuje bezpečnostné riziko pre ľudské zdravie.
 • Komisia môže požiadať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín o stanovisko ohľadne bezpečnosti nových potravín.
 • Komisia predkladá svoje konečné stanovisko k povoleniu novej potraviny Stálemu výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá. Potvrdenie výboru je potrebné na to, aby bolo možné doplniť nový výrobok do pozitívneho zoznamu.
 • Osobitné pravidlá sa vzťahujú na tradičné potraviny z krajín mimo EÚ, ktoré chcú prevádzkovatelia potravinárskych podnikov alebo dovozcovia predávať v EÚ.
 • Táto smernica sa nevzťahuje na:

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2018.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Nová potravina: potravina, ktorá nebola v EÚ vo významnej miere používaná na ľudskú spotrebu pred 15. májom 1997. Ide o široký rozsah produktov, ako sú potraviny s novou alebo zámerne modifikovanou molekulárnou štruktúrou, potraviny využívajúce nový proces výroby potravín (chlieb ošetrený UV žiarením s cieľom zvýšiť obsah vitamínu D) alebo vyrobené z mikroorganizmov, húb alebo rias (napr. využitie mikroriasy Schizochytrium sp v potravinách, ako sú cereálne tyčinky, tuky na varenie atď. ako alternatívny zdroj kyseliny dokozahexaénovej).

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1 – 22)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2468 z 20. decembra 2017, ktorým sa stanovujú požiadavky administratívneho a vedeckého charakteru na tradičné potraviny z tretích krajín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017, s. 55 – 63)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2469 z 20. decembra 2017, ktorým sa stanovujú požiadavky administratívneho a vedeckého charakteru v súvislosti so žiadosťami uvedenými v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017, s. 64 – 71)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017, s. 72 – 201)

Posledná aktualizácia 04.04.2018

Top