Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zaistenie bezpečných výbušnín na nevojenské použitie

Zaistenie bezpečných výbušnín na nevojenské použitie

Politika Európskej únie (EÚ) o výbušninách na civilné použitie má tri hlavné ciele. Konkrétne: i) vytvoriť jednotný trh EÚ na obchodovanie s výbušninami na civilné použitie; ii) harmonizovať ich bezpečnostné požiadavky na vysokej úrovni ochrany; iii) zriadiť administratívny systém, ktorý bude dohliadať na prevoz výbušnín a munície.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/28/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania výbušnín na civilné použitie na trhu a ich kontroly (prepracované znenie).

SÚHRN

Politika Európskej únie (EÚ) o výbušninách na civilné použitie má tri hlavné ciele. Konkrétne: i) vytvoriť jednotný trh EÚ na obchodovanie s výbušninami na civilné použitie; ii) harmonizovať ich bezpečnostné požiadavky na vysokej úrovni ochrany; iii) zriadiť administratívny systém, ktorý bude dohliadať na prevoz výbušnín a munície.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Vymedzujú sa v nej pravidlá o umiestňovaní výbušnín na civilné použitie na trh v EÚ a o dohľade nad nimi. Neuplatňuje sa na:

 • výbušniny, ktoré sú určené pre ozbrojené sily alebo políciu;
 • pyrotechnické výrobky alebo
 • na muníciu (uplatňujú sa výnimky).

HLAVNÉ BODY

V smernici sa stanovujú povinnosti výrobcov, dovozcov a distribútorov v súvislosti s obchodovaním s komerčnými výbušninami:

 • Výbušniny dostupné na trhu EÚ musia obsahovať označenie zhody CE, ktorým sa preukazuje, že spĺňajú všetky základné bezpečnostné požiadavky podľa práva EÚ.
 • Na získanie označenia CE musí výrobca vykonať posúdenie zhody, zostaviť podrobnú technickú dokumentáciu výrobkov a zabezpečiť ich vysledovateľnosť.
 • Dovozcovia musia overiť, či výrobcovia riadne vykonali posúdenie zhody a informovať vnútroštátny orgán monitorovania bezpečnosti, ak sa domnievajú, že výbušnina predstavuje riziko.
 • Všetka potrebná dokumentácia sa musí zaznamenať a uchovávať 10 rokov.
 • Dokumentácia a bezpečnostné informácie musia byť napísané v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre konečných používateľov.
 • Výrobcovia a dovozcovia musia na výbušnine uvádzať svoju poštovú adresu.
 • Distribútori musia skontrolovať, či je na výbušnine uvedené označenie CE a či sú k nej priložené požadované dokumenty a pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný koncovým užívateľom v cieľovej krajine. Ak sa domnievajú, že výbušnina predstavuje riziko, musia príslušne informovať vnútroštátny orgán, ktorý monitoruje bezpečnosť.

V smernici sa ďalej:

 • ustanovujú požiadavky pre orgány, ktoré vykonávajú posúdenia zhody, a ktoré musia byť nezávislé a nestranné;
 • spresňujú kroky, ktoré majú prijať vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom, aby identifikovali nevyhovujúce výrobky, predišli dovozu nebezpečných výrobkov z krajín mimo EÚ, a aby prijali všetky potrebné nápravné opatrenia.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica sa uplatňuje od 20. apríla 2016. Nahradzuje sa ňou smernica 93/15/EHS s účinnosťou od 20. apríla 2016.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2014/28/EÚ

18. apríla 2014

19. apríla 2016

Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 1 - 44

Posledná aktualizácia 12.02.2015

Top