EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi – akčný plán EÚ

Obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi – akčný plán EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie Európskej komisie [COM (2016) 87 final] – Akčný plán EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

 • Vymedzuje sa v ňom koncepcia na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín (t. j. nelegálny zber, preprava a distribúcia zvierat a ich odvodenín) v EÚ aj na celosvetovej úrovni.
 • Jeho cieľom je zmobilizovať všetky diplomatické, obchodné kanály a kanály rozvojovej spolupráce EÚ na zastavenie trestnej činnosti, ktorá v súčasnosti patrí medzi najziskovejšie na svete.

HLAVNÉ BODY

Akčný plán obsahuje 32 opatrení, ktoré má EÚ zaviesť v rokoch 2016 až 2020, a ktoré bude vykonávať každá z 28 krajín EÚ (1). Sústreďuje sa na tri kľúčové hľadiská:

 • 1.

  Zamedziť obchodovaniu a znížiť dopyt po nezákonných produktoch z voľne žijúcich druhov a ich ponuku. Napríklad:

  • Európska komisiavydať usmernenia zamerané na pozastavenie vývozu starých predmetov zo slonoviny z EÚ. Krajiny EÚ na druhej strany budú vydávať osvedčenia len pre obchod v rámci EÚ pre staré predmety zo slonoviny na základe kritérií vymedzených v usmerneniach;
  • Komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zabezpečia, aby sa odkazy na obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín zahrnuli do politiky a nástrojov EÚ na boj proti korupcii (predovšetkým v rámci dialógov s kľúčovými krajinami mimo EÚ, ktoré dostávajú podporu z rozpočtu EÚ).
 • 2.

  Lepšie vykonávať existujúce pravidlá a účinnejšie bojovať proti organizovanej trestnej činnosti. Napríklad:

  • Komisia, Europol a Eurojust sa budú snažiť zlepšovať spoluprácu medzi krajinami EÚ v prípadoch cezhraničného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín;
  • Komisia, vysoký predstaviteľ a krajiny EÚ budú podporovať budovanie kapacít na presadzovanie práva v najdôležitejších zdrojových a odbytových krajinách vrátane presadzovania v chránených lokalitách.
 • 3.

  Posilniť globálne partnerstvo zdrojových, cieľových a tranzitných krajín. Napríklad:

  • Komisia a vysoký predstaviteľ sa budú snažiť poskytovať zvýšenú, účinnejšiu a strategickejšie zameranú podporu pre rozvíjajúce sa krajiny s cieľom bojovať proti obchodovaniu;
  • Komisia a vysoký predstaviteľ spolu s krajinami EÚ zintenzívnia dialóg s hlavnými zdrojovými, tranzitnými a odbytovými krajinami vrátane vidieckych komunít, občianskej spoločnosti a súkromného sektora.

KONTEXT

Obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín patrí medzi najziskovejšie trestné činnosti na svete. Má závažný vplyv na biodiverzitu a negatívny vplyv na právny štát, pretože je úzko prepojené s korupciou. Zohráva čoraz významnejšiu úlohu pri financovaní milície a teroristických skupín.

EÚ je cieľovým, zdrojovým a tranzitným regiónom obchodovania s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín. Vo všetkých týchto ohľadoch zohráva ústrednú úlohu pri odstraňovaní tohto nezákonného obchodu.

Ďalšie informácie nájdete na stránke „Prístup EÚ k boju proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín“ na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Akčný plán EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín [COM(2016) 87 final z 26. februára 2016]

SÚVISIACE AKTY

Pracovný dokument útvarov Komisie – Analýza a dôkazy na podporu akčného plánu EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín priložené k dokumentu Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Akčný plán EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín [SWD(2016) 38 final z 26. februára 2016]

Posilnenie spolupráce s podnikateľskými sektormi v boji proti nezákonnému obchodu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín – záverečná správa. Správa GR pre životné prostredie pre EK z 13. novembra 2015.

Posledná aktualizácia 02.05.2016(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).

Top