Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 – podpora rozvoja vidieka

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V tomto nariadení:

 • sa stanovuje, ako má Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) pôsobiť na rozvoj poľnohospodárskeho sektora v období rokov 2014 – 2020 tak, aby bol
  • územne a environmentálne vyváženejší a šetrnejší voči klíme;
  • odolný, konkurencieschopný a inovačný;
 • stanovujú sa pravidlá, ktorými sa riadi poskytovanie podpory z EÚ na rozvoj vidieka, pomocou finančných prostriedkov EPFRV;
 • vysvetľujú sa ciele EPFRV a jeho postupy.

HLAVNÉ BODY

Ciele

EPFRV sa zameriava na tieto ciele:

 • zlepšovať konkurencieschopnosť poľnohospodárstva;
 • zabezpečovať udržateľné riadenie prírodných zdrojov a účinné vykonávanie opatrení na boj proti zmene klímy;
 • zabezpečovať, aby vidiecke oblasti v celej EÚ dostávali podporu na rozvoj, čo zahŕňa vytváranie nových pracovných miest a ochranu existujúcich pracovných miest.

Priority

EÚ podporuje opatrenia v záujme splnenia šiestich prioritných cieľov:

 • 1.

  väčší prenos znalostí a inovácia;

 • 2.

  konkurencieschopnejší poľnohospodársky sektor a udržateľná správa lesov;

 • 3.

  lepšia organizácia potravinového reťazca vrátane spracovania, marketingu a riadenia rizika;

 • 4.

  obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov;

 • 5.

  účinnejšie využívanie zdrojov a hladký prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a

 • 6.

  väčšie sociálne začlenenie, znižovanie chudoby a lepší hospodársky rozvoj vo vidieckych oblastiach.

Krajiny a regióny EÚ sa môžu tiež zamerať na osobitne dôležité otázky vo svojej oblasti, napr. na

 • mladých poľnohospodárov;
 • malé poľnohospodárske podniky;
 • horské oblasti;
 • ženy vo vidieckych oblastiach;
 • zmierňovanie zmeny klímy/adaptáciu na zmenu klímy a biodiverzitu;
 • krátke dodávateľské reťazce (t. j. sled procesov vo výrobe a distribúcii poľnohospodárskych výrobkov).

Rozpočet

 • Rozpočet EPFRV bol v roku 2015 stanovený vo výške 99,3 miliárd EUR. Najmenej 30 % tejto sumy sa musí použiť na opatrenia na zabezpečenie ochrany životného prostredia a boj proti zmene klímy a 5 % je vyhradených na rozvoj miestnych stratégií.
 • V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/791 sa reviduje rozčlenenie rozpočtu podpory EÚ na programy rozvoja vidieka (príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013).

Vykonávanie

V nariadení sa vyžaduje, aby politika rozvoja vidieka bola v súlade s ostatnými politikami v tejto oblasti. Sú zavedené pravidlá na úrovni EÚ a dohody medzi krajinami EÚ s cieľom zabezpečiť účinné využívanie finančných prostriedkov EÚ, minimalizovať prekrývanie a nezrovnalosti.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

KONTEXT

EPFRV je jeden z dvoch fondov, ktorý poskytuje peňažné prostriedky na vykonávanie spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Prispieva k cieľom stratégie Európa 2020 prostredníctvom podpory rozvoja vidieka v celej EÚ, pričom pôsobí paralelne s inými iniciatívami v tejto oblasti v záujme zabezpečenia účinného využívania financií EÚ.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487 – 548)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde na rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva, a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva, a ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 – 469)

Pozri konsolidované znenie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 1 – 17)

Pozri konsolidované znenie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 808/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 18 – 68)

Pozri konsolidované znenie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 69 – 124)

Pozri konsolidované znenie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/791 z 27. apríla 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (Ú. v. EÚ L 127, 22.5.2015, s. 1 – 4)

Posledná aktualizácia 31.08.2016

Top