EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Poľnohospodári v najvzdialenejších regiónoch - podpora EÚ

Poľnohospodári v najvzdialenejších regiónoch - podpora EÚ

Európska únia (EÚ) má osobitné pravidlá na podporu poľnohospodárstva v tých oblastiach, na ktoré má vplyv ich zemepisná odľahlosť od hlavného trhu EÚ, ich pôda a podnebie, ako aj ich ekonomická závislosť od malého počtu výrobkov.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006

SÚHRN

Európska únia (EÚ) má osobitné pravidlá na podporu poľnohospodárstva v tých oblastiach, na ktoré má vplyv ich zemepisná odľahlosť od hlavného trhu EÚ, ich pôda a podnebie, ako aj ich ekonomická závislosť od malého počtu výrobkov.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Ustanovujú sa ním osobitné režimy, ktorých cieľom je najvzdialenejším regiónom EÚ vynahradiť ťažkosti, ktorým musia čeliť v dôsledku ich vzdialenosti. Má dva ciele:

 • 1.

  zaručiť zásobovanie najvzdialenejších regiónov výrobkami, ktoré sú kľúčové pre ľudskú spotrebu alebo spracovanie, ako aj poľnohospodárske vstupy, a to za náklady, ktorými sa vykompenzuje ich vzdialenosť. S cieľom zabezpečiť kontinuitu a rozvoj miestnej poľnohospodárskej výroby z dlhodobého hľadiska nesmú byť tieto náklady na úrovni, ktorou by sa poškodila miestna výroba takýchto výrobkov;

 • 2.

  zachovať rozvoj a ďalej posilniť konkurencieschopnosťtradičných poľnohospodárskych činností .

HLAVNÉ BODY

Osobitné režimy, ktoré sú pre najvzdialenejšie regióny k dispozícii, sú známe ako programy POSEI (z francúzskeho výrazu „Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité“ - programy špecifických riešení v súvislosti s odľahlosťou a ostrovným charakterom).

Oprávnené oblasti

Oblasti, ktoré sú oprávnené na financovanie v rámci POSEI:

 • Francúzsko: Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion a Mayotte;
 • Portugalsko: Azory a Madeira;
 • Španielsko: Kanárske ostrovy.

Riadenie a rozpočty programov POSEI

Každá z príslušných krajín EÚ zriaďuje program (programy) na geografickej úrovni, ktorú považuje za najvhodnejšiu. Každý rok sú pre tri dotknuté krajiny EÚ v súvislosti s ich najvzdialenejšími regiónmi, ako sa uvádza v článku 30 ods. 2 a 3 nariadenia, k dispozícii tieto finančné prostriedky:

 • francúzske zámorské departmány: 278,41 milióna EUR (z ktorých maximálne 26,9 milióna EUR na osobitný režim zásobovania);
 • Azory a Madeira: 106,21 milióna EUR (z ktorých maximálne 21,2 milióna EUR na osobitný režim zásobovania);
 • Kanárske ostrovy 268,42 milióna EUR (z ktorých maximálne 72,7 milióna EUR na osobitný režim zásobovania).

Osobitný režim zásobovania

V prípade jeho schválenia sa udeľuje pod podmienkou, že skutočný dosah ekonomickej výhody prejde na konečného používateľa. Výhoda sa vypočíta ako sume rovná oslobodeniu od dovozných ciel alebo sume pomoci.

Pri podávaní žiadostí o dovozné povolenie, žiadostí o osvedčenie o oslobodení od dovozného cla a žiadostí o osvedčenie o pomoci sa nevyžaduje žiadna zábezpeka. Príslušný orgán však môže požadovať zloženie zábezpeky, ktorá sa rovná výške výhody.

Opatrenia na podporu miestnych poľnohospodárskych výrobkov

Program môže zahŕňať opatrenia na podporu výroby, spracovania alebo predaja poľnohospodárskych výrobkov v najvzdialenejších regiónoch.

Každé opatrenie môže zahŕňať rôzne činnosti. Pre každú činnosť sa v programe vymedzujú minimálne príjemcovia, podmienky oprávnenosti a jednotná suma pomoci vyčlenenej na túto činnosť.

Kontroly a sankcie

Výrobky, ktoré podliehajú osobitnému režimu zásobovania, sa kontrolujú pri vstupe do najvzdialenejších regiónov, ako aj pri vývoze alebo odoslaní. V prípade nedodržania pravidiel môžu orgány odobrať výhodu udelenú hospodárskym subjektom (t. j. poľnohospodárom a firmám vlastniacim poľnohospodárske podniky) a dočasne pozastaviť/zrušiť ich registráciu.

Opatrenia na podporu miestnych poľnohospodárskych výrobkov sa overujú prostredníctvom administratívnych kontrol a kontrol na mieste. V prípade neoprávnených platieb je daný príjemca povinný uhradiť príslušné sumy.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 21. marca 2013. Ruší sa ním nariadenie (ES) č. 247/2006.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie zameranej na programy POSEI a osobitné opatrenia v prospech menších ostrovov v Egejskom mori.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 228/2013

21. marca 2013

-

Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23 - 40

Posledná aktualizácia 16.03.2015

Top