EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európsky námorný a rybársky fond (2014 – 2020)

Európsky námorný a rybársky fond (2014 – 2020)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Účelom Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) je pomáhať obyvateľstvu v pobrežných oblastiach a ľuďom pracujúcim v odvetví rybolovu a akvakultúry prispôsobiť sa novej reformovanej spoločnej rybárskej politike (SRP) EÚ na roky 2014 – 2020.

HLAVNÉ BODY

Rozpočet a priority

Fond ENRF má rozpočet 6,5 miliardy EUR na obdobie rokov 2014 – 2020 a jeho cieľom je:

 • obnoviť populácie rýb, znížiť vplyv rybolovu na morské prostredie a postupne odstrániť odhadzovanie úlovkov (vyhadzovanie nechceného úlovku na mori), pri ktorom sa do mora vracajú buď mŕtve, alebo živé ryby a ktorého príčinou je to, že sú ryby príliš malé, že rybári nemajú žiadne kvóty na ich lov alebo že existujú určité pravidlá týkajúce sa zloženia úlovkov,
 • podporovať maloobjemový, miestny rybolov a mladých rybárov,
 • pomáhať komunitám diverzifikovať miestne hospodárstvo,
 • financovať projekty, ktoré budú vytvárať pracovné miesta a zvyšovať kvalitu života na európskom pobreží,
 • podporovať európsku akvakultúru (chov rýb a mäkkýšov, kôrovcov a ostnokožcov),
 • financovať zlepšenie vedeckých znalostí o morskom prostredí a zlepšenie zberu relevantných údajov na účely prijímania rozhodnutí založených na spoľahlivých informáciách,
 • posilniť programy kontroly rybolovu,
 • podporovať inovatívne investície do rybárskych plavidiel, napríklad na zlepšenie selektívnosti rybárskeho výstroja (tak, aby sa výstroj zameriaval na ryby podľa ich veľkosti alebo druhu a lovil ich podľa veľkosti alebo druhu a aby umožňoval zabrániť uloveniu iných rýb alebo ich vypustenie bez poškodenia),
 • podporovať (za určitých podmienok) investície do vybavenia alebo do plavidiel zamerané na zníženie emisií znečisťujúcich látok alebo skleníkových plynov,
 • zlepšiť uvádzanie na trh a spracovanie v rámci odvetvia rybolovu a akvakultúry,
 • podporovať integrovanú námornú politiku EÚ uľahčovaním cezhraničnej koordinácie a koordinácie medzi odvetviami (napríklad námorné priestorové plánovanie, integrovaný námorný dozor a zlepšenie znalostí o stave morského prostredia).

Plnenie

 • Fond ENRF spolufinancuje projekty spoločne s krajinami EÚ, ktoré poskytujú vnútroštátne finančné prostriedky. Krajiny EÚ vytvárajú operačné programy, v ktorých uvádzajú, ako plánujú vynaložiť vyčlenené peniaze. Keď Európska komisia schváli tieto programy Európskou komisiou, rozhodovanie o tom, ktoré projekty sa budú financovať, záleží na vnútroštátnych orgánoch.
 • Od prijatia nariadenie (EÚ) č. 508/2014 Komisia prijala pravidlá, ktoré sa predovšetkým zameriavajú na podrobné technické otázky jeho vykonávania. Patrí medzi ne:
 • Úplný zoznam vykonávacíchdelegovaných aktov sa nachádza na webovom sídle ENRF.

Pandémia COVID-19 – zmena nariadenia

 • Nariadením (EÚ) 2020/560 sa mení nariadenie (EÚ) č. 508/2014 a zavádzajú sa osobitné opatrenia na zmiernenie následkov pandémie COVID-19. V dôsledku ochorenia došlo k výraznému poklesu dopytu po produktoch rybolovu a akvakultúry s vážnymi sociálno-ekonomickými následkami na komunity, v ktorých rybolov a akvakultúra zohrávajú významnú úlohu.
 • Fond ENRF môže v dôsledku zmeny nariadenia poskytovať podporu:
  • na dočasné zastavenie rybolovných činností vrátane vnútrozemského rybolovu a rybárov loviacich z brehu,
  • na určité hospodárske straty výrobcov v odvetví akvakultúry a spracovateľských podnikov a v najvzdialenejších regiónoch za predpokladu, že sú dôsledkom šírenia ochorenia COVID-19.
 • Medzi tieto opatrenia môže patriť aj poskytnutie prevádzkového kapitálu výrobcom v odvetví akvakultúry a spracovateľským podnikom a podpora pre organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov na uskladnenie produktov rybolovu a akvakultúry.
 • Toto nariadenie umožňuje aj pružnejšie prerozdeľovanie finančných zdrojov v rámci operačného programu každej krajiny EÚ a zjednodušuje postup vykonávania zmien operačných programov.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2014. Dočasné opatrenia súvisiace s výskytom ochorenia COVID-19 sa uplatňujú so spätnou účinnosťou od 1. februára 2020 a sú k dispozícii do 31. decembra 2020.

KONTEXT

Fond ENRF je finančný nástroj na podporu spoločnej rybárskej politiky na obdobie rokov 2014 – 2020. Ide o jeden z piatich európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a ktorých cieľom je podporovať oživenie v Európe založené na raste a pracovných miestach.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1 – 66)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 508/2014 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/852 z 27. marca 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o prípady neplnenia si povinností a prípadov závažného nedodržania pravidiel spoločnej rybárskej politiky, ktoré môžu byť dôvodom na prerušenie lehoty na platbu alebo pozastavenie platieb v rámci Európskeho námorného a rybárskeho fondu (Ú. v. EÚ L 135, 2.6.2015, s. 13 – 17)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1362/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá zjednodušeného postupu schvaľovania určitých zmien operačných programov financovaných z Európskeho námorného a rybárskeho fondu a pravidlá týkajúce sa formátu a predkladania výročných správ o vykonávaní daných programov (Ú. v. EÚ L 365, 19.12.2014, s. 124 – 136)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1243/2014 z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o informácie, ktoré majú zaslať členské štáty, ako aj potreby týkajúce sa údajov a synergií medzi potenciálnymi zdrojmi údajov (Ú. v. EÚ L 334, 21.11.2014, s. 39 – 51)

Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1242/2014 z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o predloženie príslušných súhrnných údajov o operáciách (Ú. v. EÚ L 334, 21.11.2014, s. 11 – 38)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1014/2014 z 22. júla 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011, pokiaľ ide o obsah a štruktúru spoločného systému monitorovania a hodnotenia pre operácie financované z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (Ú. v. EÚ L 283, 27.9.2014, s. 11 – 19)

Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 763/2014 z 11. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o technické charakteristiky informačných a propagačných opatrení a pokyny na vytvorenie znaku Únie (Ú. v. EÚ L 209, 16.7.2014, s. 1 – 4)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/372/EÚ z 11. júna 2014, ktorým sa stanovuje ročné rozdelenie celkových prostriedkov podľa členských štátov, ktoré sú k dispozícii z Európskeho námorného a rybárskeho fondu v rámci zdieľaného hospodárenia na obdobie rokov 2014 až 2020 [oznámené pod číslom C(2014)3781] (Ú. v. EÚ L 180, 20.6.2014, s. 18 – 20)

Posledná aktualizácia 09.06.2020

Top