EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Trh EÚ s produktmi rybolovu a akvakultúry

Trh EÚ s produktmi rybolovu a akvakultúry

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadením sa v rámci reformy spoločnej rybárskej politiky (SRP) EÚ revidujú ciele a regulácia spoločnej organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry (chov rýb a mäkkýšov, kôrovcov a ostnokožcov).

HLAVNÉ BODY

Systém sa vzťahuje na päť hlavných oblastí:

 • profesijné organizácie,
 • obchodné normy,
 • informácie pre spotrebiteľov,
 • pravidlá hospodárskej súťaže,
 • získavanie informácií o trhoch (zber a analýza relevantných údajov o trhu, ktoré sa použijú ako východisko pre rozhodovanie).

Profesijné organizácie

 • V nariadení sa stanovuje niekoľko konkrétnych cieľov organizácií výrobcov vrátane podpory udržateľného rybolovu a zníženia objemu odhodených úlovkov.
 • Reforma je zameraná aj na kolektívne riadenie činností prostredníctvom plánov produkcie a uvádzania na trh. Pravidlá a štruktúra týchto plánov sa uvádzajú v následnom vykonávacom nariadeníEurópska komisia stanovila odporúčania, aby v tejto súvislosti uľahčila úlohu príslušných vnútroštátnych orgánov.
 • Pravidlá uznávania organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií sa stanovujú v texte nariadenia a v ďalšom vykonávacom nariadení.

Obchodné normy

Stanovujú sa spoločné obchodné normy pre produkty rybolovu bez ohľadu na to, či majú pôvod v rámci EÚ alebo mimo nej. Produkty rybolovu, ktoré nespĺňajú tieto normy, možno používať na iné účely, ako je priama ľudská spotreba (napríklad krmivo pre spoločenské zvieratá, kozmetika).

Informácie pre spotrebiteľov

Na označení pre spotrebiteľov musia byť uvedené tieto informácie:

 • obchodný (názov alebo názvy, ktoré sú v krajine akceptované alebo povolené na miestnej alebo regionálnej úrovni) a vedecký názov druhu,
 • spôsob produkcie,
 • oblasť, v ktorej bol produkt ulovený alebo odchovaný, a typ použitého rybárskeho výstroja,
 • či bol produkt rozmrazený,
 • prípadne dátum minimálnej trvanlivosti.

Pravidlá hospodárskej súťaže

Na spoločnú organizáciu trhov sa vzťahujú pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, existujú však určité výnimky, ktoré majú zabezpečiť riadne fungovanie politiky a dosahovanie cieľov EÚ (napr. prispôsobenie úrovne produkcie členov).

Získavanie informácií o trhoch

Úlohou Komisie je poskytovať profesijným organizáciám, zainteresovaným stranám a tvorcom politík informácie o trhu prostredníctvom rozširovania ekonomických znalostí, trhových analýz a monitorovania cien.

Pandémia COVID-19 – zmena nariadenia

 • Nariadením (EÚ) 2020/560 sa mení nariadenie (EÚ) č. 1379/2013 a zavádzajú sa osobitné opatrenia na zmiernenie následkov pandémie COVID-19. V dôsledku pandémie COVID-19 došlo k výraznému poklesu dopytu po produktoch rybolovu a akvakultúry s vážnymi sociálno-ekonomickými následkami na komunity, v ktorých rybolov a akvakultúra zohrávajú významnú úlohu.
 • Cieľom zmeneného nariadenia je umožniť pružnejšie prerozdeľovanie finančných zdrojov v rámci operačných programov v každej krajine EÚ a zjednodušiť postup vykonávania zmien v operačných programov pri zavádzaní nových opatrení.
 • Vzhľadom na významnú úlohu, ktorú pri zvládaní krízovej situácie zohrávajú organizácie výrobcov, sa podstatne zvýšil strop na finančnú podporu plánov produkcie a uvádzania na trh a krajiny EÚ môžu poskytovať preddavky do výšky 100 % finančnej podpory. Okrem toho bola rozšírená možnosť využívať mechanizmus pomoci na uskladnenie aj na organizácie výrobcov v odvetví akvakultúry.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

KONTEXT

Toto nariadenie predstavuje v poradí druhú položku legislatívneho balíka reformy SRP, ktorý celkovo pozostáva z troch položiek. Dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike (pozri zhrnutie) a nariadenie (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde (pozri zhrnutie).

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1 – 21)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Odporúčanie Komisie 2014/117/EÚ z 3. marca 2014 o vypracovaní a vykonávaní plánov produkcie a uvádzania na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 65, 5.3.2014, s. 31 – 38)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1418/2013 zo 17. decembra 2013, ktoré sa týka plánov produkcie a uvádzania na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 353, 28.12.2013, s. 40 – 42)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1419/2013 zo 17. decembra 2013 o uznávaní organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií, o rozširovaní pravidiel organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií a o uverejňovaní spúšťacích cien v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 353, 28.12.2013, s. 43 – 47)

Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1420/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 347/96, (ES) č. 1924/2000, (ES) č. 1925/2000, (ES) č. 2508/2000, (ES) č. 2509/2000, (ES) č. 2813/2000, (ES) č. 2814/2000, (ES) č. 150/2001, (ES) č. 939/2001, (ES) č. 1813/2001, (ES) č. 2065/2001, (ES) č. 2183/2001, (ES) č. 2318/2001, (ES) č. 2493/2001, (ES) č. 2306/2002, (ES) č. 802/2006, (ES) č. 2003/2006, (ES) č. 696/2008 a (ES) č. 248/2009 v dôsledku prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 353, 28.12.2013, s. 48 – 50)

Posledná aktualizácia 04.06.2020

Top