EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Rozhodnutie Rady 94/800/ES týkajúce sa uzavretia dohôd v mene EÚ, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jej kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) – aspekty týkajúce sa obchodovania s tovarom

Uruguajské kolo multilaterálnych obchodných rokovaní (1986 – 1994) – Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie

AKÝ JE CIEĽ ROZHODNUTIA A DOHODY?

Týmto rozhodnutím bola v mene Európskeho spoločenstva (dnes Európska únia alebo EÚ) schválená dohoda, ktorou sa založila Svetová obchodná organizácia (WTO).

HLAVNÉ BODY

Záverečný akt obsahujúci výsledky Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní

Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie

 • Táto dohoda vytvára trvalý inštitucionálny rámec pre osobitné vyššie uvedené dohody.
 • WTO je trvalou organizáciou, ktorá má plnú právnu subjektivitu. Všetci členovia dohody GATT sa 1. januára 1995 stali zakladajúcimi členmi organizácie WTO. Žiadatelia, ktorí chcú do organizácie vstúpiť, musia odvtedy absolvovať prijímací postup stanovený v Dohode o založení WTO.
 • Členovia WTO stanovili pre organizáciu nasledujúce ciele:
  • zvyšovanie životnej úrovne;
  • dosiahnutie plnej zamestnanosti a rastúceho objemu reálneho príjmu a efektívneho dopytu;
  • rozširovanie výroby a obchodu s tovarom a službami;
  • udržateľný rozvoj a ochrana životného prostredia;
  • zohľadnenie potrieb rozvojových krajín.
 • Úlohou organizácie WTO je:
  • uľahčovať plnenie, správu a pôsobenie rôznych obchodných dohôd;
  • vytvárať fórum pre multilaterálne obchodné rokovania;
  • riešiť obchodné spory prostredníctvom orgánu na urovnávanie sporov (DSB);
  • preskúmavať vnútroštátne obchodné politiky svojich členov;
  • spolupracovať s inými medzinárodnými organizáciami s cieľom zabezpečiť väčšiu súdržnosť pri tvorbe globálnej hospodárskej politiky.

Štruktúra

 • Ministerská konferencia je najvyšším rozhodovacím orgánom organizácie WTO. Je zložená zo zástupcov všetkých členských krajín a schádza sa najmenej raz za dva roky.
 • V intervale medzi týmito stretnutiami prijíma rozhodnutia o fungovaní organizácie WTO generálna rada zložená zo zástupcov všetkých členov, ktorá dohliada na uplatňovanie dohôd a ministerských rozhodnutí. Generálna rada sa schádza aj s cieľom plniť povinnosti DSB a orgánu na preskúmavanie obchodnej politiky (TPRB) stanovené v mechanizme preskúmavania obchodnej politiky (TPRM, pozri nižšie).
 • Generálna rada má tri podriadené orgány: Radu pre obchod s tovarom, Radu pre obchod so službami a Radu pre obchodné aspekty práv duševného vlastníctva.
 • Okrem toho existuje aj niekoľko výborov, ktoré sú priamo napojené na generálnu radu. K nim patria výbory pre obchod a rozvoj, obchod a životné prostredie a regionálne obchodné dohody. A napokon aj dva výbory zodpovedné za správu plurilaterálnych dohôd o obchode s civilnými lietadlami a o vládnom obstarávaní.
 • Generálna rada vymenuje generálneho riaditeľa, ktorý predsedá sekretariátu organizácie WTO.
 • WTO v zásade prijíma rozhodnutia konsenzom. Ak sa rozhodnutie nedá dosiahnuť konsenzom, rozhodnutia sa stanovujú väčšinou hlasov, pričom každý člen organizácie WTO má jeden hlas. EÚ, ktorá je plnoprávnym členom organizácie WTO, má počet hlasov rovnajúci sa počtu členských štátov EÚ, ktoré sú členmi WTO.
 • Každý člen organizácie WTO môže predložiť ministerskej konferencii návrhy na zmenu ustanovení rôznych multilaterálnych obchodných dohôd WTO.

Dohovor o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov

 • Systém WTO na urovnávanie sporov je dôležitým prvkom mnohostranného obchodného poriadku. Vychádza z článkov XXII a XXIII dohody GATT 1994 a z pravidiel a postupov, ktoré boli následne vypracované a stanovené v dohode o pravidlách a postupoch upravujúcich urovnávanie sporov, ktorá bola začlenená do dohody o založení WTO.
 • Systém urovnávania sporov sa týka všetkých multilaterálnych obchodných dohôd. V skutočnosti sa vzťahuje na obchod s tovarom, obchod so službami a otázky duševného vlastníctva, ktoré rieši dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (dohoda TRIPS). Vzťahuje sa aj na spory vyplývajúce z plurilaterálnej dohody o vládnom obstarávaní. Niektoré dohody obsahujú pravidlá týkajúce sa riešenia sporov, ktoré sa vzťahujú len na spory vyplývajúce z predmetnej dohody a ktoré môžu doplniť alebo pozmeniť pravidlá dohovoru.
 • Systém urovnávania sporov spravuje orgán pre urovnávanie sporov (DSB). Na zasadnutiach orgánu DSB sa môžu zúčastňovať všetci členovia organizácie WTO. Ak však orgán DSB upravuje pravidlá súvisiace s urovnávaním sporov týkajúcich sa plurilaterálnych obchodných dohôd, na rozhodovaní alebo prijímaní opatrení orgánom DSB v súvislosti so spormi vyplývajúcimi z danej dohody sa môžu zúčastniť len členovia, ktorí sú účastníkmi predmetnej dohody.
 • Proces urovnávania sporov sa začína, keď jeden člen predloží inému členovi žiadosť o konzultáciu o konkrétnej otázke. Tieto konzultácie sa musia začať do 30 dní od podania žiadosti. Ak konzultácie nepovedú k urovnaniu sporu, môže člen vyzvať orgán DSB, aby sa vytvorila porota, ktorá zvyčajne pozostáva z troch nezávislých odborníkov, s cieľom vyriešiť daný problém. Strany sa okrem toho môžu dobrovoľne dohodnúť, že využijú iné spôsoby riešenia sporov vrátane dobrých služieb, zmierovacieho konania a sprostredkovania.
 • Po vypočutí strán porota predloží správu orgánu DSB. Porota musí dokončiť prácu do šiestich mesiacov, v naliehavých prípadoch do troch mesiacov. Správu poroty posudzuje DSB na prijatie 20 dní po jej rozoslaní členom. Správa je prijatá do 60 dní odo dňa jej rozoslania, pokiaľ orgán DSB nerozhodne konsenzom o neprijatí správy (opačný alebo negatívny konsenzus), alebo ak niektorá strana neoznámi svoje rozhodnutie odvolať sa.
 • Postup WTO na urovnávanie sporov umožňuje všetkým stranám podať odvolanie proti správe poroty. Odvolanie je však obmedzené na právne otázky uvedené v správe poroty a ich právny výklad porotou. Odvolanie preskúma stály odvolací orgán zložený zo siedmich členov vymenovaných orgánom DSB na štvorročné funkčné obdobie. Každým jednotlivým prípadom sa zaoberajú traja členovia. Správu odvolacieho orgánu musia strany sporu bezpodmienečne prijať a DSB ju musí prijať, pokiaľ nedôjde k negatívnemu konsenzu, t. j. konsenzuálnemu rozhodnutiu správu neprijať.
 • DSB monitoruje vykonávanie prijatých odporúčaní alebo rozhodnutí a všetky nevyriešené záležitosti zostávajú na programe jeho zasadnutí až do ich vyriešenia. Na vykonanie odporúčaní uvedených v správach poroty sa vytyčujú lehoty. Keď strana nie je schopná vykonať dané odporúčania v primeranej lehote, musí vstúpiť do rokovaní so žalujúcou stranou s cieľom dosiahnuť vzájomne prijateľné vyrovnanie. Ak takéto rokovania nebudú úspešné, orgán DSB môže povoliť žalujúcej strane, aby pozastavila poskytovanie koncesií alebo záväzkov dotknutému členovi. Vyrovnanie a pozastavenie koncesií sú však len dočasné opatrenia, ktoré sa môžu použiť, kým dotknutý člen nevykoná odporúčania orgánu DSB.
 • Vo všetkých prípadoch členovia WTO súhlasia, že sami nebudú určovať, či došlo k porušeniu povinností stanovených v rámci WTO, ani nebudú pozastavovať koncesie. Musia uplatňovať pravidlá a postupy urovnávania sporov ustanovené v dohovore.
 • Okrem toho Dohovor o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov uznáva osobitnú situáciu rozvojových členských krajín WTO a menej vyspelých členských krajín WTO. Rozvojové krajiny sa môžu rozhodnúť pre zrýchlené konanie a požiadať o predĺženie lehôt alebo o dodatočnú právnu pomoc. Členovia WTO sú vyzvaní, aby venovali osobitnú pozornosť situácii rozvojových členských krajín.

Mechanizmus preskúmavania obchodnej politiky

 • TPRM bol zriadený ako dočasné opatrenie v rámci zmluvy GATT v roku 1989 po strednodobom preskúmaní Uruguajského kola. Tento mechanizmus je teraz neoddeliteľnou súčasťou systému WTO a zahŕňa všetky oblasti pôsobnosti dohôd WTO (otázky tovaru, služieb a duševného vlastníctva).
 • Cieľom mechanizmu TPRM je predovšetkým dosiahnuť väčšiu transparentnosť a pochopenie obchodných politík a postupov členov organizácie WTO, podnecovať členov, aby dodržiavali pravidlá platné v multilaterálnom obchodnom systéme, a tým podporovali plynulé fungovanie systému.
 • V rámci mechanizmu TPRM preskúmavaniu podliehajú všetci členovia organizácie WTO. Toto preskúmavanie sa koná každé dva roky pre štyroch členov s najväčším podielom na svetovom obchode (v súčasnosti ide o Čínu, EÚ, Japonsko a Spojené štáty), každé štyri roky pre ďalších 16 členov a každých šesť rokov pre ostatných členov. Pre menej vyspelé krajiny sa môže stanoviť dlhšie obdobie. V praxi sa uplatňuje istý stupeň flexibility, čo sa týka tempa preskúmavania (maximálne šesťmesačný interval). V roku 1996 sa dohodlo, že každé druhé preskúmavanie každej z prvých štyroch obchodných mocností bude preskúmaním v polovici obdobia.
 • Toto preskúmavanie vykonáva TPRB na základe všeobecného politického vyhlásenia predloženého príslušným členom a na základe správy vypracovanej sekretariátom organizácie WTO. Pri zostavovaní správy sekretariát využije podporu príslušného člena, ale nesie plnú zodpovednosť za predložené skutočnosti a vyjadrené názory. Po schôdzi venovanej preskúmavaniu sa zverejní správa sekretariátu a vyhlásenia člena spolu so zápisnicou zo schôdze a textom s konečnými pripomienkami predsedu orgánu TPRB na konci schôdze.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE A DOHODA UPLATŇUJÚ?

 • Rozhodnutie sa uplatňuje od 22. decembra 1994.
 • Dohoda sa uplatňuje od 1. januára 1995.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986-1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1).

Uruguajské kolo mnohostranných obchodných rokovaní (1986-1994) – Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO) (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.1994, s. 3).

Následné zmeny dohody boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretá v Marrákeši (EÚ L 54, 1.3.2017, s. 1).

Posledná aktualizácia 14.07.2023

Top