Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Čistenie komunálnych odpadových vôd

Čistenie komunálnych odpadových vôd

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 91/271/EHS – čistenie komunálnych odpadových vôd

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Jej cieľom je chrániť životné prostredie v Európskej únii (EÚ) pred nepriaznivými vplyvmi (napríklad eutrofizáciou*), ktoré súvisia s vypúšťaním odpadovej vody.
 • Ustanovujú sa v nej európske pravidlá odvádzania, čistenia a vypúšťania komunálnych odpadových vôd. Tento právny predpis sa vzťahuje aj na odpadové vody vyprodukované priemyslom, ako je agropotravinársky priemysel (napríklad spracovanie potravín a pivovarníctvo).

HLAVNÉ BODY

 • Krajiny EÚ musia:
  • odvádzať a čistiť odpadové vody v mestských sídlach najmenej s 2 000 obyvateľmi a vykonávať sekundárne čistenie* odvádzaných odpadových vôd;
  • uplatňovať náročnejšie čistenie v mestských sídlach s vyše 10 000 obyvateľmi, ktoré sa nachádzajú v určených citlivých oblastiach*;
  • zabezpečiť, aby sa čistiarne náležite udržiavali, aby sa zabezpečila ich dostatočná prevádzka a aby boli schopné fungovať za bežných poveternostných podmienok;
  • prijímať opatrenia na obmedzenie znečisťovania zberných vôd v dôsledku zaplavenia odtokovej dažďovej vody pri mimoriadnych situáciách, ako je nezvyčajne prudký dážď;
  • monitorovať výkonnosť čistiarní a zberných vôd;
  • monitorovať vypúšťanie a opätovné použitie splaškových kalov.
 • V prílohe I sa okrem uvádzaných metód monitorovania a hodnotenia výsledkov uvádzajú hlavné požiadavky na:
  • zberné systémy;
  • vypúšťanie vôd z čistiarní komunálnych odpadových vôd vrátane stanovenia ich limitných hodnôt emisií;
  • priemyselné odpadové vody vypúšťané do komunálnych zberných systémov.
 • V prílohe II sa opisujú kritériá na identifikáciu citlivých a menej citlivých oblastí.
 • V najnovšej dostupnej správe Európskej komisie o stave vykonávania a vykonávaní programov, ktorá bola vydaná v roku 2016, sa uvádza, že táto smernica zohráva dôležitú úlohu pri zlepšovaní kvality vody v EÚ. Stále sa však vyskytujú nedostatky vo vykonávaní, a to najmä v súvislosti s vhodnou úrovňou čistenia. Investície vykonané a plánované krajinami EÚ sú značné, no sú nevyhnutné na nápravu uvedených nedostatkov, a takisto na zachovanie súladu s predpismi. Navyše odvetvie čistenia komunálnych vôd výraznou mierou prispieva k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 29. mája 1991 s niekoľkými rozličnými termínmi pri viacerých požiadavkách. V roku 1998 Komisia prijala smernicu 98/15/ES s cieľom objasniť niektoré pravidlá v dôsledku ich rozdielneho výkladu v krajinách EÚ. Táto smernica nadobudla účinnosť 27. marca 1998. Ďalšie termíny sa vzťahujú na krajiny, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 a neskôr. Uvádzajú sa v prístupových zmluvách s každou dotknutou krajinou.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Eutrofizácia: obohacovanie vody živinami, ktoré môžu okrem iného spôsobiť rýchlejší rast rias, čo narušuje biologickú rovnováhu a kvalitu vody.

Sekundárne čistenie: proces, ktorý všeobecne zahŕňa biologické čistenie tak, aby boli splnené požiadavky smernice stanovené v prílohe I.

Citlivé oblasti: prírodné vody, ktoré sú zasiahnuté eutrofizáciou alebo môžu byť zasiahnuté v blízkej budúcnosti, ak sa neprijmú ochranné opatrenia, alebo vody, ktoré potrebujú pokročilejšie čistenie, aby vyhoveli ostatným smerniciam EÚ (napr. smernica o vode určenej na kúpanie).

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. EÚ L 135, 30.5.1991, s. 40 – 52)

Následné zmeny smernice 91/271/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/431/EÚ z 26. júna 2014 týkajúce sa formátov na podávanie správ o národných programoch na účely vykonávania smernice Rady 91/271/EHS (Ú. v. EÚ L 197, 4.7.2014, s. 77 – 86).

Správa Komisie – Vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd v znení pozmenenom smernicou Rady 98/15/ES z 27. februára 1998 – Súhrn opatrení vykonávaných členskými štátmi a posúdenie doručených informácií podľa článkov 17 a 13 smernice [KOM(98) 775 v konečnom znení z 15. januára 1999].

Správa Komisie – Vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd v znení pozmenenom smernicou Rady 98/15/ES z 27. februára 1998 [COM(2001) 685final z 21. novembra 2001].

Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd v znení pozmenenom smernicou Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998 [KOM(2004) 248v konečnom znení z 23. apríla 2004].

Pracovný dokument útvarov Komisie – Sprievodný dokument k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu a Rade – K trvalo udržateľnému hospodáreniu s vodou v Európskej únii – Prvé štádium implementácie rámcovej smernice o vode 2000/60/ES [KOM(2007) 128 v konečnom znení] [SEK(2007) 363] [SEK(2007) 362 v konečnom znení z 22. marca 2007].

Pracovný dokument útvarov Komisie – Piaty súhrn Komisie o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd [SEK(2009) 1114 v konečnom znení z 3. augusta 2009].

Pracovný dokument útvarov Komisie – Šiesty súhrn Komisie o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd [SEK(2011) 1561 v konečnom znení zo 7. decembra 2011].

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Siedma správa o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (91/271/EHS) [COM(2013) 574 final zo 7. augusta 2013].

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Ôsma správa o stave vykonávania a o programoch určených na vykonávanie (podľa článku 17) smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd [COM(2016) 105 final zo 4. marca 2016]

Posledná aktualizácia 13.02.2017

Top