EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dobrá kvalita vody v Európe (smernica EÚ o vode)

Dobrá kvalita vody v Európe (smernica EÚ o vode)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2000/60/ES – rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Ustanovujú sa v nej pravidlá na zastavenie zhoršenia stavu vodných útvarov Európskej únie (EÚ) a na dosiahnutie „dobrého stavu“ európskych riek, jazier a podzemnej vody do roku 2015.

Konkrétne to zahŕňa:

 • ochranu všetkých foriem vody (povrchová*, podzemná*, vnútrozemská* a brakická*);
 • obnovu ekosystémov v rámci a v okolí týchto vodných útvarov;
 • zníženie znečistenia vodných útvarov;
 • zaručenie udržateľného používania vody jednotlivcami a podnikmi.

HLAVNÉ BODY

V právnych predpisoch sú vymedzené jednoznačné povinnosti vnútroštátnych orgánov. Orgány musia:

 • identifikovať jednotlivé povodia, ktoré ležia na ich území – teda okolité plochy, ktoré sa vylievajú do konkrétnych riečnych systémov;
 • vymenovať orgány, ktoré budú spravovať tieto povodia v súlade s pravidlami EÚ;
 • analyzovať vlastnosti jednotlivých povodí vrátane vplyvov ľudskej činnosti a hospodárskeho posúdenia využívania vody;
 • monitorovať stav vody v každom povodí;
 • registrovať chránené oblasti, ako sú napr. oblasti používané na pitnú vodu, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť;
 • vytvoriť a vykonávať plány správy povodia s cieľom predchádzať zhoršeniu povrchovej vody, chrániť a posilňovať podzemnú vodu a zachovávať chránené oblasti;
 • zabezpečiť úhradu nákladov na vodohospodárske služby, aby sa zdroje používali efektívne a aby znečisťovatelia platili;
 • poskytovať verejné informácie a konzultácie o plánoch správy povodia.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 22. októbra 2000. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 22. decembra 2003.

KONTEXT

Voda v Európskej únii (EÚ) je pod čoraz väčším tlakom v dôsledku neustále sa zvyšujúceho dopytu po dostatočnom množstve vody dobrej kvality na rôzne použitia. Zámerom tejto smernice je chrániť a zlepšovať kvalitu vody.

* HLAVNÉ POJMY

Povrchová voda: všetka vnútrozemská voda okrem podzemnej, brakickej a pobrežnej vody.

Podzemná voda: všetka voda, ktorá je pod zemským povrchom.

Vnútrozemská voda: všetka stojatá alebo tečúca voda na zemskom povrchu.

Brakická voda: útvary vody v blízkosti výustení riek, ktoré majú čiastočne slaný charakter, ale obsahujú podstatné prítoky sladkej vody.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1 – 73)

Následné zmeny smernice 2000/60/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 19 – 31).

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík (Ú. v. EÚ L 288, 6.11.2007, s. 27 – 34).

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 84 – 97)

Pozri konsolidované znenie.

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy [COM(2012) 673 final zo 14. novembra 2012].

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Rámcová smernica o vode a smernica o povodniach: opatrenia na dosiahnutie „dobrého stavu“ vody v EÚ a zníženie povodňových rizík [COM(2015) 120 final z 9. marca 2015].

Posledná aktualizácia 13.02.2017

Top