EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zmluva o energetickej charte a jej protokol

Zmluva o energetickej charte a jej protokol

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Rozhodnutie 98/181/ES, ESUO, Euratom – uzavretie zmluvy o energetickej charte a protokolu energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch Európskymi spoločenstvami

Záverečný akt medzinárodnej konferencie a rozhodnutie konferencie o energetickej charte so zreteľom na zmenu a doplnenie ustanovení zmluvy o energetickej charte týkajúcich sa obchodu – Spoločné vyhlásenia – Príloha I: Zmena a doplnenie ustanovení zmluvy o energetickej charte týkajúcich sa obchodu – Príloha II: Rozhodnutia súvisiace s prijatím zmeny a doplnenia ustanovení zmluvy o energetickej charte týkajúcich sa obchodu

Záverečný akt Konferencie o Európskej energetickej charte – Príloha 1: Zmluva o energetickej charte – Príloha 2: Rozhodnutia so zreteľom na zmluvu o energetickej charte

AKÝ JE CIEĽ ROZHODNUTIA A ZMLUVY?

 • Zmluva o energetickej charte je mnohostranný rámec pre spoluprácu v oblasti energetiky zameraný na podporu energetickej bezpečnosti prostredníctvom otvorenejších a konkurencieschopnejších trhov s energiou, rešpektujúci zásady udržateľného rozvoja a zvrchovanosti nad energetickými zdrojmi, založený na zásadách stanovených v energetickej charte.
 • Rozhodnutím Rady EÚ a Európskej komisie sa zmluva o energetickej charte a protokol energetickej charty schvaľujú v mene Európskych spoločenstiev () a Euratomu.

HLAVNÉ BODY

Hlavné ustanovenia zmluvy o energetickej charte sa týkajú ochrany investícií, obchodu s energetickými materiálmi a produktmi, tranzitu a urovnávania sporov.

Podnikanie, investície, obchod a ochrana

Zmluva zahŕňa tieto ustanovenia:

 • podpora prístupu na medzinárodné trhy v rámci obchodných podmienok a vo všeobecnosti rozvoj otvoreného a konkurenčného trhu s energetickými materiálmi a produktmi,
 • ochrana zahraničných investícií založená na zaobchádzaní, ktoré nie je menej priaznivé ako to, ktoré poskytujú najlepšie národné investičné podmienky, a pred kľúčovými nekomerčnými rizikami,
 • práca na zmiernení deformácií trhu a prekážok hospodárskej súťaže pri hospodárskej činnosti v energetickom sektore,
 • zabezpečenie spoľahlivých cezhraničných tranzitných tokov energie potrubím, sieťami a inými formami prepravy,
 • uznanie významu otvorených kapitálových trhov na podporu toku kapitálu na financovanie obchodu s energetickými materiálmi a produktmi a investícií do hospodárskej činnosti v energetickom sektore,
 • podpora a vytváranie stabilných, spravodlivých a transparentných podmienok pre investorov iných strán na uskutočňovanie investícií v oblasti, na ktorú sa zmluva vzťahuje.

Zvrchovanosť nad energetickými zdrojmi

Zmluva uznáva zvrchované práva krajín na energetické zdroje a opätovne potvrdzuje, že tieto práva musia byť vykonávané v súlade s medzinárodným právom bez toho, aby bol dotknutý všeobecný cieľ podpory prístupu k energetickým zdrojom, ich prieskumu a obchodného rozvoja.

Environmentálne aspekty

 • Zmluvné strany sa dohodli, že budú podporovať energetickú efektívnosť a budú sa snažiť minimalizovať environmentálny vplyv výroby a využívania energie.
 • Znečisťovateľ by mal v zásade znášať náklady znečisťovania vrátane cezhraničného znečisťovania bez toho, aby narušil investície do energetického cyklu alebo medzinárodný obchod.

Transparentnosť

Zmluvné strany musia určiť najmenej jedno informačné miesto, na ktoré je možné adresovať žiadosti o informácie o zákonoch, nariadeniach, právnych rozhodnutiach a všeobecných administratívnych rozhodnutiach týkajúcich sa energetických materiálov a produktov.

Urovnávanie sporov

Zmluva obsahuje ustanovenia o riešení sporov medzi zúčastnenými štátmi diplomatickou cestou a ad hoc súdmi a, v prípade investícií, medzi investormi a hostiteľskými štátmi. Ak sa spor investora nepodarí urovnať zmierom do troch mesiacov, môžu sa investori rozhodnúť predložiť ho na riešenie:

 • súdom alebo správnym súdom,
 • v súlade s vopred dohodnutým postupom na urovnanie sporov alebo
 • medzinárodnému rozhodcovskému alebo zmierovaciemu orgánu.

Signatári, konferencia energetickej charty, protokoly a vyhlásenia

 • K signatárom zmluvy o energetickej charte patria krajiny EÚ a organizácie regionálnej hospodárskej integrácie (napríklad EÚ), ktoré sa zaviazali dodržiavať jej zásady týkajúce sa otvorených trhov s energiou bez diskriminácie.
 • Zmluvné strany sa pravidelne stretávajú na konferencii energetickej charty, na ktorej je každá oprávnená mať jedného zástupcu. Riadne zasadnutia sa konajú v intervaloch určených konferenciou charty. Konferencia tiež môže povoľovať rokovania o protokoloch alebo vyhláseniach energetickej charty s cieľom napĺňať ciele a zásady charty.

Výnimky

Zmluvné strany nesmú realizovať žiadne investície súvisiace s obchodom v rozpore so Všeobecnou dohodou o clách a obchode z roku 1994 (GATT), ktorou bola založená Svetová obchodná organizácia (WTO), a žiadne ustanovenia zmluvy neoslobodzujú členov WTO od tejto dohody.

Zmluva nevylučuje, aby ktorýkoľvek signatár prijal opatrenia:

 • potrebné na ochranu života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín,
 • nevyhnutné na získanie alebo distribúciu energetických materiálov a produktov v prípade nedostatku spôsobeného vonkajšími príčinami,
 • určené na prospech investorov, ktorí sú pôvodnými obyvateľmi alebo sociálne či ekonomicky znevýhodnenými jednotlivcami alebo skupinami.

Protokol energetickej charty

Protokol bol prijatý v súlade so zmluvou. Medzi jeho ciele patria:

 • podpora politík v oblasti energetickej efektívnosti zlučiteľných s udržateľným rozvojom,
 • vytváranie podmienok pre výrobcov a spotrebiteľov, aby mohli energiu využívať efektívne a ohľaduplne voči životnému prostrediu,
 • podpora spolupráce v oblasti energetickej efektívnosti,
 • formulácia politík v oblasti energetickej efektívnosti a právnych a regulačných rámcov s cieľom podporovať účinné trhové mechanizmy vrátane tvorby cien vedenej trhom.

Medzinárodná energetická charta

Viac ako 65 krajín a organizácií vrátane EÚ a všetkých krajín EÚ prijalo a podpísalo v roku 2015 novú Medzinárodnú energetickú chartu. Účelom tejto novej charty je zapojiť čo najviac nových krajín, ktoré sú ochotné spolupracovať v oblasti energetiky a uvedomujú si, aký význam má energetická bezpečnosť pre krajiny, ktoré energiu vyrábajú, spotrebúvajú a zabezpečujú jej tranzit. Nová charta vychádza z energetickej charty z roku 1991 a modernizuje ju.

NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI

Zmluva o energetickej charte nadobudla účinnosť 16. apríla 1998, pričom dodatky o ustanoveniach súvisiacich s obchodom, predovšetkým s cieľom nahradiť odkazy na GATT odkazmi na WTO, sa uplatňujú od 23. júla 1998.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady a Komisie 98/181/ES, ESUO, Euratom z 23. septembra 1997 o uzavretí Zmluvy o energetickej charte a Protokolu energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch Európskymi spoločenstvami (Ú. v. ES L 69, 9.3.1998, s. 1 – 116)

Záverečný akt medzinárodnej konferencie a rozhodnutie konferencie o energetickej charte so zreteľom na zmenu a doplnenie ustanovení zmluvy o energetickej charte týkajúcich sa obchodu – Spoločné vyhlásenia – Príloha I: Zmena a doplnenie ustanovení zmluvy o energetickej charte týkajúcich sa obchodu – Príloha II: Rozhodnutia súvisiace s prijatím zmeny a doplnenia ustanovení zmluvy o energetickej charte týkajúcich sa obchodu (Ú. v. ES L 252, 12.9.1998, s. 23 – 46)

Záverečný akt Konferencie o Európskej energetickej charte – Príloha 1: Zmluva o energetickej charte – Príloha 2: Rozhodnutia vo vzťahu k Zmluve o energetickej charte (Ú. v. ES L 380, 31.12.1994, s. 24 – 88)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Konferencia energetickej charty – Pravidlá týkajúce sa postupu pri zmierovacom konaní v oblasti tranzitu (Ú. v. ES L 11, 16.1.1999, s. 39 – 44)

Rozhodnutie Rady 2001/595/ES z 13. júla 2001 o uzatvorení dodatku k obchodným ustanoveniam Zmluvy k energetickej charte v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 209, 2.8.2001, s. 32)

Rozhodnutie Rady 1999/37/ES z 26. novembra 1998 o stanovisku, ktoré má zaujať Európske spoločenstvo, pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa týkajú priebehu zmierovacieho konania sporov v oblasti tranzitu, ktoré majú byť prijate Konferenciou energetickej charty (Ú. v. ES L 11, 16.1.1999, s. 37 – 38)

Posledná aktualizácia 25.05.2020

Top