EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európske družstvo

Európske družstvo

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA A TEJTO SMERNICE?

 • Stanovuje sa nimi právne postavenie Európskeho družstva (SCE), ktorého cieľom je podporiť družstvá vykonávajúce činnosti vo viacerých krajinách EÚ.
 • Zároveň poskytujú právny základ iným spoločnostiam, ktoré sa chcú zoskupiť.

HLAVNÉ BODY

Založenie

SCE môže byť založené:

 • piatimi alebo viacerými ľuďmi alebo spoločnosťami:
  • so sídlom v aspoň dvoch krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP, t. j. EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko);
  • založenými podľa práva krajiny EÚ;
  • a upravenými právom aspoň dvoch rôznych krajín EÚ;
 • zlúčením alebo splynutím družstiev založených podľa práva krajiny EÚ so sídlami a ústrediami v danej krajine za predpokladu, že aspoň dve z nich sa spravujú právom rôznych krajín EÚ;
 • zmenou právnej formy družstva založeného podľa práva krajiny EÚ, ktoré má svoje sídlo a ústredie v rámci EHP, ak malo aspoň dva roky organizačnú zložku alebo dcérsku spoločnosť, ktorá sa spravovala právom inej krajiny EÚ.

Krajina EÚ môže umožniť, aby sa spoločnosť, ktorej ústredie sa nenachádza v rámci EHP, podieľala na založení SCE za predpokladu, že:

 • je založená podľa práva krajiny EÚ;
 • má svoje sídlo v tejto krajine EÚ;
 • je skutočne a dlhodobo spojená s hospodárstvom danej krajiny EÚ.

Základné imanie

Základné imanie SCE tvorené podielmi jej členov musí byť najmenej 30 000 EUR. SCE môže mať obmedzený počet investujúcich členov. Títo členovia nevyužívajú služby družstva a majú obmedzené hlasovacie práva.

Dane

SCE má rovnaké daňové postavenie ako akákoľvek nadnárodná spoločnosť a musí preto platiť dane v krajinách, na území ktorých má trvalé sídlo.

Sídlo

Sídlo SCE sa môže premiestniť do inej krajiny EÚ bez toho, aby to viedlo k zrušeniu SCE alebo k vzniku novej spoločnosti. Sídlo a ústredie sa musia nachádzať na rovnakom mieste.

Zrušenie, likvidácia, platobná neschopnosť a zastavenie platieb

SCE sa môže zrušiť na základe:

 • rozhodnutia členskej schôdze, najmä ak uplynulo obdobie stanovené v pravidlách alebo ak základné imanie kleslo pod stanovenú minimálnu hodnotu;
 • alebo rozhodnutia súdu, napríklad ak sa sídlo premiestnilo mimo EHP.

V prípadoch likvidácie, platobnej neschopnosti alebo zastavenia platieb, SCE podlieha právnym predpisom krajiny, v ktorej má svoje sídlo.

Účasť zamestnancov na riadení

V každom SCE sa musia zaviesť mechanizmy účasti zamestnancov na riadení (informovanie, prerokovanie a účasť). Pri stanovení týchto mechanizmov sa na SCE uplatňujú vnútroštátne pravidlá krajiny, v ktorej sa nachádza jeho ústredie. Týka sa to SCE založených:

 • výhradne fyzickými osobami alebo jednou právnickou osobou a fyzickými osobami a
 • ktoré spolu zamestnávajú menej než 50 zamestnancov alebo zamestnávajú 50 alebo viac zamestnancov len v jednej krajine EÚ.

Správa

Zo správy Komisie z roku 2012, ktorá vychádzala z verejných konzultácií, vyplynulo, že sa založilo relatívne málo SCE. Komisia sa zaviazala, že sa spýta zainteresovaných strán, či by sa stanovy mali zjednodušiť a akým spôsobom.

V rámci konferencie predsedníctva EÚ na Cypre počas Medzinárodného roka družstiev v roku 2012 sa rozhodlo nepristúpiť k žiadnym zmenám nariadenia a namiesto toho hľadať dôvody nedostatočného uplatňovania stanov SCE zo strany trhových subjektov.

Pracovná skupina

Pracovná skupina pre družstvá sa zriadila v roku 2013 s cieľom posúdiť osobitné potreby podnikov v právnej forme družstva v súvislosti so širokým spektrom otázok, ako napríklad vhodný regulačný rámec EÚ, určenie prekážok na vnútroštátnej úrovni a internacionalizácia družstiev. (Pozri správu o diskusiách v rámci pracovnej skupiny a zápisnicu zo zasadnutia).

ODKEDY SA NARIADENIE A SMERNICA UPLATŇUJÚ?

Smernica sa uplatňuje od 18. augusta 2003. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 18. augusta 2006.

Nariadenie sa uplatňuje od 18. augusta 2006.

KONTEXT

Európske družstvo

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE) (Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 1 – 24)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1435/2003 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Smernica Rady 2003/72/ES z 22. júla 2003, ktorou sa dopĺňajú stanovy Európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení (Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 25 – 36)

Pozri konsolidované znenie.

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE) [COM(2012) 72 final z 23. februára 2012]

Posledná aktualizácia 16.03.2016

Top