EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prejudiciálne konanie – odporúčania pre vnútroštátne súdy

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Odporúčania pre vnútroštátne súdy o používaní prejudiciálneho konania

Článok 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)

AKÝ JE CIEĽ ODPORÚČANÍ A ČLÁNKU 267 ZFEÚ?

Odporúčania vysvetľujú súdom v krajinách EÚ účel konania, v ktorom majú podľa článku 267 ZFEÚ nárok obrátiť sa na Súdny dvor EÚ (SDEÚ) s návrhom na začatie prejudiciálneho konania. Toto konanie sa používa v prípade, ak je spochybnený výklad alebo platnosť práva EÚ, a vtedy:

 • ak je rozhodnutie potrebné pre vydanie rozhodnutia vnútroštátneho súdu, alebo
 • ak nie je prípustný opravný prostriedok podľa vnútroštátneho práva.

V odporúčaniach je tiež podrobne uvedený rozsah konania a forma, akou majú vnútroštátne súdy návrh podávať.

Odporúčania dopĺňajú články 93 až 118 rokovacieho poriadku SDEÚ.

HLAVNÉ BODY

Význam prejudiciálneho konania

Konanie sa považuje za užitočné vtedy, ak sa v prípade pred vnútroštátnym súdom nastolila nová otázka výkladu, s ktorou sa spája všeobecný záujem na jednotnom uplatňovaní práva EÚ, alebo ak existujúca judikatúra neposkytuje potrebné objasnenie na riešenie novej právnej situácie.

Štruktúra odporúčaní

Jeden súbor odporúčaní sa vzťahuje na všetky návrhy na začatie prejudiciálneho konania a ďalší súbor sa vzťahuje osobitne na skrátené konania* alebo naliehavé konania*.

Kto podáva návrh na začatie prejudiciálneho konania?

Je výlučne len na vnútroštátnom súde, ktorý vec prejednáva, aby posúdil potrebu rozhodnutia o prejudiciálnej otázke, ako aj relevantnosť otázok, ktoré položí SDEÚ.

Súd, ktorý návrh podáva, musí okrem iného:

 • byť zriadený zákonom a byť stály,
 • mať obligatórnu právomoc,
 • aplikovať právne predpisy a
 • byť nezávislý.

Predmet a rozsah

 • Návrh sa musí týkať výkladu alebo platnosti práva EÚ, nie vnútroštátnych právnych predpisov ani skutkových otázok, ktoré sa objavili vo vnútroštátnom konaní.
 • SDEÚ môže o návrhu rozhodnúť, len ak sa na predmetnú vec vo vnútroštátnom konaní uplatňuje právo EÚ.
 • SDEÚ samotný však neaplikuje právo EÚ na vnútroštátnu vec prejednávanú vnútroštátnym súdom, pretože jeho úlohou je pomôcť pri riešení veci, ale je úlohou vnútroštátneho súdu, aby z odpovede SDEÚ vyvodil závery.
 • Prejudiciálne rozhodnutia sú záväzné pre vnútroštátny súd, ktorý návrh predložil, aj pre všetky súdy v krajinách EÚ.

Čas podania návrhu a prerušenie konania pred vnútroštátnym súdom

 • Návrh sa má podať hneď, ako je zrejmé, že rozhodnutie SDEÚ je nevyhnutné pre vydanie rozhodnutia vnútroštátneho súdu, a ako je možné dostatočne podrobne vymedziť právny a skutkový rámec veci a právne otázky, ktoré kladie.
 • Konanie pred vnútroštátnym súdom musí byť až do vydania rozhodnutia SDEÚ prerušené.

Forma a obsah návrhu

 • Návrh musí byť napísaný jednoducho, jasne a presne, pretože sa musí preložiť, aby mohli ostatné krajiny EÚ predložiť svoje pripomienky.
 • Obsah návrhu, ktorý by mal byť priložený k otázkam vnútroštátneho súdu, upresňuje článok 94 rokovacieho poriadku SDEÚ a jeho základné body sú zhrnuté v prílohe odporúčaní.
 • Všetky návrhy musia byť označené dátumom, podpísané a zaslané doporučene do kancelárie SDEÚ v Luxemburgu.

Trovy konania a právna pomoc

Prejudiciálne konanie pred SDEÚ je bezplatné. O trovách účastníkov rozhoduje podľa potreby vnútroštátny súd.

Úloha kancelárie SDEÚ

 • Kancelária udržiava počas konania kontakt s vnútroštátnym súdom a doručuje mu kópie všetkých procesných písomností a žiadosti o informácie.
 • Na konci konania kancelária doručí vnútroštátnemu súdu rozhodnutie SDEÚ. Vnútroštátny súd by mal kanceláriu informovať o tom, ako uplatnil prejudiciálne rozhodnutie, a o svojom konečnom rozhodnutí vo veci.

Skrátené a naliehavé konania

 • Podľa článkov 105 až 107 rokovacieho poriadku môže SDEÚ rozhodnúť o prejednaní návrhu v skrátenom alebo naliehavom konaní.
 • V prípade skráteného konania sú lehoty, napríklad na podanie pripomienok zo strany krajín EÚ, kratšie.
 • Vnútroštátny súd musí túto naliehavosť odôvodniť a uviesť potenciálne riziká hroziace v prípade, ak by sa postupovalo podľa riadneho prejudiciálneho konania.
 • Návrh na uplatnenie skráteného alebo naliehavého konania môže byť kancelárii SDEÚ zaslaný vopred elektronickou poštou alebo faxom.

ODKEDY SA ODPORÚČANIA UPLATŇUJÚ?

Nahrádzajú predchádzajúce odporúčania vydané v roku 2012 a uplatňujú sa od 25. novembra 2016.

HLAVNÉ POJMY

Skrátené konanie: konanie v prípade, keď povaha veci a výnimočné okolnosti vyžadujú rýchly postup.
Naliehavé konanie: konanie, ktoré sa použije len v prípadoch zahŕňajúcich otázky týkajúce sa slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Obmedzuje najmä počet účastníkov konania oprávnených predložiť písomné pripomienky a v osobitne naliehavých prípadoch umožňuje vynechať písomnú časť konania pred SDEÚ.

HLAVNÝ DOKUMENT

Odporúčania pre vnútroštátne súdy pri podávaní návrhov na začatie prejudiciálneho konania (Ú. v. EÚ C 439, 25.11.2016, s. 1 – 8)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Šiesta časť – Inštitucionálne a finančné ustanovenia – Hlava I – Ustanovenia o orgánoch – Kapitola 1 – Orgány – Oddiel 5 – Súdny dvor Európskej únie – Článok 267 (pôvodný článok 234 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 164)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii – Hlava III – Ustanovenia o inštitúciách – Článok 19 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 27)

Rokovací poriadok Súdneho dvora (Ú. v. EÚ L 265, 29.9.2012, s. 1 – 42)

Zmena rokovacieho poriadku Súdneho dvora (Ú. v. EÚ L 173, 26.6.2013, s. 65)

Posledná aktualizácia 31.10.2017

Top