EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prednosť európskeho práva

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozsudok Súdneho dvora z 15. júla 1964 – Flaminio Costa proti ENEL

PREČO JE COSTA PROTI ENEL ZÁSADNÝ ROZSUDOK?

  • Európsky súdny dvor [teraz Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ)] potvrdil prednostné postavenie práva Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) [teraz Európska únia (EÚ)] pred vnútroštátnym právom členských štátov EÚ.
  • Týmto rozsudkom sa stanovila všeobecná zásada* práva Spoločenstva (teraz EÚ): prednosť (nazývaná aj „primárnosť“ alebo „nadradenosť“) práva EÚ, ktorá zaručuje jeho nadradenosť nad vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov.
  • Zásada prednosti zabezpečuje, že právo EÚ jednotne chráni občanov v celej EÚ.

HLAVNÉ BODY

V prejudiciálnom rozhodnutí* týkajúcom sa Zmluvy o EHS (teraz Zmluva o Európskej úniiZmluva o fungovaní EÚ) Súdny dvor objasnil nižšie uvedené.

  • Na rozdiel od bežných medzinárodných zmlúv si Zmluva EHS vytvorila európsky právny poriadok, ktorý sa stal súčasťou právnych poriadkov členských štátov a je pre ne záväzný.
  • Vytvorením EHS členské štáty preniesli práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy zo svojho vnútroštátneho právneho poriadku do právneho poriadku EHS, obmedzili svoju zvrchovanosť a vytvorili systém práva uplatniteľný na ich štátnych príslušníkov a aj na ne samotné.
  • V dôsledku toho členské štáty nemôžu prijímať vnútroštátne zákony, ktoré sú v rozpore s právom EÚ, bez toho, aby spochybnili právny základ samotnej EÚ. Ak tak však urobia, právo EÚ by malo mať prednosť pred vnútroštátnymi zákonmi (t. j. je im nadradené) na vnútroštátnych súdoch dotknutej krajiny.

Vývoj pred rozsudkom a po rozsudku

V ďalšom zásadnom prípade, v roku 1963, už Súdny dvor stanovil rovnako dôležitú a doplnkovú všeobecnú zásadu práva EÚ: zásadu priameho účinku.

Súd neskôr objasnil rozsah zásady prednosti vo svojej judikatúre*.

Vo vyhlásení o prednosti, pripojenom k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Zmluvu o fungovaní Európskej únie, konferencia:

  • pripomenula zásadu prednosti práva EÚ pred vnútroštátnym právom,
  • zdôraznila, že ide o základ práva EÚ bez ohľadu na to, že nie je zahrnutý v zmluve.

HLAVNÉ POJMY

Všeobecné zásady. Nazývajú sa aj „doplnkové právo“, vypracúva ich najmä SDEÚ a sú jedným z nepísaných prameňov práva EÚ, na rozdiel od primárneho a sekundárneho práva.
Prejudiciálne rozhodnutie. Rozhodnutie SDEÚ v reakcii na otázku vnútroštátneho súdu týkajúcu sa výkladu alebo platnosti práva EÚ, čím sa prispieva k jednotnému uplatňovaniu práva EÚ.
Judikatúra. Zákon stanovený na základe výsledkov predchádzajúcich prípadov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozsudok Súdneho dvora z 15. júla 1964, Flaminio Costa proti ENEL, vec 6–64 (mimoriadne vydanie v anglickom jazyku 1964 00585).

SÚVISIACE DOKUMENTY

Konferencia, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu podpísanú 13. decembra 2007 – A. Vyhlásenia vzťahujúce sa na ustanovenia zmlúv – 17. Vyhlásenie o prednosti (Ú. v. EÚ C 115, 9.5.2008, s. 344).

Zmluva o fungovaní Európskej únie z 13. decembra 2007 – konsolidované znenie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 47 – 360).

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 12. apríla 1984, Wünsche Handelsgesellschaft GmbH & Co. proti Spolkovej republike Nemecko. Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – Nemecko. Konzervované huby – Ochranné opatrenia. Vec 345/82 (Zbierka rozhodnutí Súdneho dvora 1984 01995).

Rozsudok Súdneho dvora z 9. marca 1978, Amministrazione delle Finanze dello Stato proti Simmenthal SpA. Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Pretura di Susa – Taliansko. Zrušenie zákona, ktorý je v rozpore s právom Spoločenstva, vnútroštátnym súdom. Vec 106/77 (Zbierka rozhodnutí Súdneho dvora 1978 00629).

Rozsudok Súdneho dvora zo 17. decembra 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH proti Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – Nemecko. Vec 11–70 (Zbierka rozhodnutí Súdneho dvora 1970 01125).

Posledná aktualizácia 22.10.2021

Top